Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V rozvinutých zemích světa představuje silniční síť jednu z nejrozsáhlejších veřejných služeb, veřejná správa pak zajišťuje další rozvoj a současně odpovídá za její rozvoj, údržbu a obnovu. Je nepochybné, že silnice jsou a vždycky budou podfinancované, protože finančních prostředků nebude nikdy dostatek (to není problém jenom krajů, nebo ČR, ale celého vyspělého světa).

Stát při vzniku krajů předal komunikace II. a III. třídy krajům ve stavu, který nebyl vůbec dobrý, a kraje se musí v rámci svých rozpočtů od té doby starat o zlepšení tohoto stavu. Stávající systém daňového financování přes státní rozpočet na základě rozpočtového určení daní naráží na své limity.

Obsahem „Koncepce rozvoje silniční sítě II a III tříd Zlínského kraje“ je především zpracování návrhu sledování a podrobného zhodnocení stávající silniční sítě při respektování požadavků trvale udržitelného rozvoje území a zajištění bezpečnosti dopravy, se zohledněním rozvojových záměrů komunikační sítě v majetku ČR. Prvním krokem je výběr úseku pozemní komunikace, který je problematický ať z hlediska technického stavu (vozovka, návrhové prvky atd.), nebo z hlediska nehodovosti. Na těchto úsecích je pak navržen typ akce, který by měl danou závadu odstranit. Na jednom úseku může být navrženo více typu akcí s ohledem na finanční prostředky. V dalším kroku jsou na záměr uplatněna kritéria, která by měla komplexně posoudit vstupní parametry úseku a přínos investiční nebo neinvestiční akce. Kritéria jsou definovaná pomocí bodových koeficientů s různou vahou pro jednotlivé aspekty. Z celkového bodového součtu je pak vytvořeno pořadí, které slouží jako podklad pro rozhodování o realizaci daných záměrů.

Přínosem Koncepce je:

-          Metodika hodnocení záměrů na silniční síti

-          Multikriteriální hodnocení a seřazení priorit, jako podkladu pro realizaci jednotlivých záměrů.

Záměry vyvolané mimořádnou událostí, jejichž naléhavost a potřebu nejsou definovaná kritéria schopna vyhodnotit, mají přednost před záměry z databáze

Koncepce byla schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0643/Z19/150 ze dne 16. 12. 2015 a je jedním ze sektorových koncepčních rozvojových dokumentů, který definoval metodiku hodnocení záměrů na silniční síti v majetku Zlínského kraje od výběru úseků a výběru typu akce, přes návrh a aplikaci multikriteriálního hodnocení a seřazení priorit, až po vytvoření databáze záměrů, včetně manuálu pro používání a aktualizaci této databáze.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru