Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty má svůj význam z hlediska systematického a dlouhodobého působení na obyvatele Zlínského kraje prostřednictvím činností, které jsou důležité jako prevence poškozování životního prostředí, jeho ochranu a ochranu zdraví obyvatel. Zároveň by měla být důležitou součástí systému přispívajícímu ke zvýšení informovanosti, znalosti a dovedností obyvatel kraje jednat ve prospěch svého okolí a mít pozitivní vztah k životnímu prostředí jako celku.

Tato koncepce se skládá ze dvou základních částí – analytické, která popisuje současný stav environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území kraje a z části návrhové, která obsahuje návrh rozvoje systému EVVO podle prioritních oblastí.

Zpracování koncepce vyplývá ze zákona č. 123 / 1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, kde § 13, odst. 5 uvádí, že „kraje v samostatné působnosti

a)      zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen "krajská koncepce") vycházející ze Státního programua

b)      podporují rozvoj environmentálního poradenství.“

Koncepce byla zpracována v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016, Pilíř 3 Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, Cíl 3.1. Zlepšit parametry životního prostředí, Úkol 3.1.6. Chránit a šetrně využívat přírodní zdroje, Opatření 3.1.6a Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zaměřených na zásady udržitelného rozvoje a chování.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru