Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Osoby oprávněné k odstranění nepoužitelných léčiv přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně, přičemž náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich odstraněním těmto oprávněným osobám hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Dle výkladového stanoviska Ministerstva zdravotnictví změna zákona o léčivech nezměnila nic na postavení osob, jejichž náklady při odstraňování léčiv byly dosud v plném rozsahu hrazeny, ať již šlo o osoby přímo léčiva odstraňující nebo „jen“ o osoby léčiva od lékáren přebírající. Dřívější praxe, kdy se na odstraňování nepoužitelných léčiv od lékáren podílely dva typy osob (ty, které nepoužitelná léčiva přímo odstraňovaly, a ty, které je od lékáren pouze přebíraly a následně je předávaly k likvidaci osobám přímo odstraňujícím), přičemž, ať již lékárna zvolila předání nepoužitelných léčiv kterékoliv z těchto osob, vždy jí nakonec byly náklady s tím spojené uhrazeny, by dle názoru Ministerstva zdravotnictví měla být zachována.

Krajský úřad Zlínského kraje bude žádosti o náhradu nákladů předkládat Ministerstvu financí souhrnně za jednotlivá čtvrtletí. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že součástí žádosti zaslané krajským úřadem je podle nového metodického pokynu také údaj o období, za které náklady poskytovateli zdravotních služeb vznikly. V zájmu předejití případným problémům prosíme oprávněné osoby o podávání žádostí následovně:

  • za I. čtvrtletí do 4.4.
  • za II. čtvrtletí do 4.7.
  • za III. čtvrtletí do 4.10.
  • za IV. čtvrtletí do 4.1.

Současně prosíme, aby jednotlivé žádosti věcně s daným obdobím souvisely.

Žádosti o náhradu nákladů lze zasílat na adresu Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví, tř. T.Bati 21, Zlín.  

Vzhledem k tomu, že žádost o náhradu nákladů obsahuje konkrétní vyčíslení nákladů na likvidaci nepoužitelných léčiv (jak vlastní náklady tak náklady nakoupené v souvislosti s touto likvidací), naplňuje předmětná úhrada nákladů od krajského úřadu definici úplaty pro účely zákona o DPH za plnění poskytnuté likvidátorem nepoužitelných léčiv.

Na základě novely zákona o DPH poléhají od 1.1.2024 služby sběru, přepravy, likvidace a zpracování veškerého odpadu (tedy i komunálního) základní sazbě daně ve výši 21%.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru