Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Co je předmětem tohoto medického doporučení
Toto metodické doporučení slouží ke sjednocení postupů a náležitostí projektové dokumentace (PD) při využití odpadů na povrchu terénu, tedy při zasypávání tak, aby jejich dodržování směřovalo ke snížení rizika ohrožení nebo znečištění životního prostředí a k ochraně zdraví lidí při nakládání s odpady.
Komu je metodické doporučení určeno
Je určeno osobám, které vykonávají činnosti při přípravě a provádění zasypávání - terénních úprav, jakožto i pracovníkům veřejné správy, kteří odpovídají za posouzení souladu stavebních činností se zákonem o odpadech  č. 541/2020 Sb. (dále jen „zákon o odpadech“), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“).
Pro správné zpracování PD z hlediska zasypávání je nutná znalost základních ustanovení zákona a vyhlášky, které zasypávání upravují.
Základní pojmy a povinnosti dle platných právních předpisů
Základní pojem, na jehož principu je legislativou postaveno nakládání se SDO je hierarchie odpadového hospodářství (hierarchie OH). Ta stanovuje, že prioritou je předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Jedná se o klíčový nástroj oběhového hospodářství, důraz na její dodržování by měl přispět k zajištění trvale udržitelného rozvoje.
Zasypávání je jakýkoli způsob využití, při němž je vhodný ostatní odpad použit pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách. Jedná se o materiálové využití odpadů.
Terénní úpravou (§ 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) se rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejde-li o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.
Stavební a demoliční odpad je definován jako odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech, zařazovaný dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, do skupiny 17.
Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu je materiálový výstup ze zařízení k využití a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách), který muže být uváděn na trh jako výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy nebo využit jako upravený odpad k zasypávání v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou.
Sedimentem je materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch, rybníků a koryt vodních toků vzniklý převážně usazováním erodovaných půdních částic, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál podle vodního zákona.
Terénní úpravy z hlediska stavebního zákona
Zda budou terénní úpravy vyžadovat ohlášení stavby či nikoliv, záleží na několika parametrech. Rozhodující je jednak výška/hloubka terénních úprav, rozloha terénních úprav a to, zda se budou terénní úpravy provádět na pozemku sousedícím s veřejnou pozemní komunikací či veřejným prostranstvím.
Terénní úpravy, které stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:
Stavební povolení ani ohlášení stavby nevyžadují terénní úpravy, které jsou vyjmenované v § 80 odst. 3 písm. a), d) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e) stavebního zákona. Pokud tedy terénní úpravy budou splňovat následující parametry, povolení stavebního úřadu se nevyžaduje:
 • Terénní úpravy budou do 1,5 výšky nebo hloubky.
 • Terénní úpravy budou do 300 m2 plochy.
 • Pozemek, na kterém budou terénní úpravy prováděny, nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím.
 • Při provádění terénních úprav nedochází k nakládání s odpady.
Pokud není některé z kritérií splněno, terénní úpravy vyžadují ohlášení stavby podle § 105 stavebního zákona.
Terénní úpravy vyžadující územní souhlas
Územní souhlas v případě terénních úprav postačí, pokud:
 • Výška či hloubka terénních úprav nepřesahuje 1,5 m.
 • Výměna terénních úprav je 300–1000 m2.
 • Úpravy se provádí na pozemních, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.
 • Nedochází k nakládání s odpady.
Tyto podmínky vychází z § 96, odst. 2, písm. f stavebního zákona.
Terénní úpravy vyžadující rozhodnutí o změně využití území
Pokud jsou terénní úpravy většího rozsahu, než je uvedeno v seznamu výše, je nutné vyřídit rozhodnutí o změně využití území. 
Terénní úpravy z hlediska zákona o odpadech
Terénní úpravy neboli zasypávání/využití odpadů na povrchu terénu jsou možné jen v zařízení, kterému příslušný krajský úřad vydá povolení provozu zařízení k využití odpadů dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech. Nedílnou součástí povolení provozu je provozní řád zařízení zpracovaný dle přílohy č. 1 vyhlášky.
Pokud však bude k zasypávání využita pouze zemina nebo kamení v maximálním množství 10.000 t odpadu nebo sedimenty v maximálním množství 50.000 t odpadu, a pokud provozovatel neprovozuje nebo v posledních 5 letech neprovozoval ve vzdálenosti do 2 kilometrů jiné zařízení k zasypávání, povolení krajského úřadu zařízení potřebovat nebude.
Na povrchu terénu je možno využít odpad, který splní požadavky vyhlášky uvedené v přílohách č. 5 a 6. Typickými odpady, které je možno využít na povrchu terénu jsou vytěžená zemina, hlušina, štěrk, stavební recykláty, sedimenty a struska
Odpady, které nesmí být k zasypávání/využití na povrchu terénu využívány:
 1. a) které nejsou inertním odpadem,
 2. b) vymezené v bodech A a B přílohy č. 4 k vyhlášce:
 3. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi, s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování.
 4. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek, které jsou vymezeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách
 5. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: HP 1 Výbušné, HP 2 Oxidující, HP 3 Hořlavé, HP 9 Infekční, HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu.
 6. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.
 7. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky    na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.
 8. Veškerá léčiva, návykové látky a přípravky, makovina a prekursory drog.
 9. Biocidy - zejména pesticidy.
 10. Odpady silně zapáchající.
 11. Odpady s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického.
 12. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.
Další odpady, které je zakázáno využívat k zasypávání:
 1. Nebezpečné odpady.
 2. Ostatní odpady, které vznikly úpravou nebezpečných odpadů s výjimkou případů odstranění nebezpečných složek v odpadu.
 3. Odpady katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07 a výstupy z jejich úpravy.
 4. Stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, inertního minerálního recyklovaného kameniva a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklované kamenivo, pokud je jejich použití nezbytné z důvodu stabilizace terénu.
 5. Odpady na bázi sádry, kovů, plastu, textilu, odpady kompozitních obalů, pryže, asfaltu, skla, papíru a dřeva.
Zákaz využití jakýchkoliv odpadů k zasypávání se vztahuje na ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně, na ochranná pásma léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod I. a II. stupně ochrany s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci daného ochranného pásma nebo ve zvláště chráněných územích s výjimkou zeminy, kamení  a sedimentů vzniklých v rámci daného chráněného území.
Jak prokázat splnění požadavků na odpady využitelné na povrch terénu?
Odpad, který má být využit k zasypávání/uložen na povrch terénu v souladu s vyhláškou, musí splnit následující požadavky a limity:
 • koncentraci vybraných látek v sušiněodpadů uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci II přílohy č. 5 vyhlášky. V případě využití ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu a v ochranných pásmech vodních zdrojů  II. stupně nebo v případě využití odpadů pod úrovní hladiny podzemní vody koncentraci uvedenou ve sloupci I.

Ukazatel

Jednotka

I.
Limitní hodnota

II.
Limitní hodnota

As

mg/kg sušiny

10

30

Cd

mg/kg sušiny

1

2,5

Cr celkový

mg/kg sušiny

100

200

Hg

mg/kg sušiny

0,8

1

Ni

mg/kg sušiny

65

80

Pb

mg/kg sušiny

100

200

V

mg/kg sušiny

180

180

Cu

mg/kg sušiny

100

170

Zn

mg/kg sušiny

300

600

Ba

mg/kg sušiny

600

600

Be

mg/kg sušiny

5

5

uhlovodíky C10-C40

mg/kg sušiny

200

300

Benzen

mg/kg sušiny

0,4

0,7

PAU1)

mg/kg sušiny

3

6

PCB2)

mg/kg sušiny

0,05

0,2

EOX3)

mg/kg sušiny

1

2

 

 • Nejvýše přípustnou koncentraci škodlivin ve výluhu odpadudle tabulky 5.2 přílohy č. 5 vyhlášky

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

DOC

mg/l

50

Jednosytné fenoly

mg/l

0,1

Chloridy

mg/l

80

Fluoridy

mg/l

1

Sírany

mg/l

100

As

mg/l

0,05

Ba

mg/l

2

Cd

mg/l

0,004

Cr celkový

mg/l

0,05

Cu

mg/l

0,2

Hg

mg/l

0,001

Ni

mg/l

0,04

Pb

mg/l

0,05

Sb

mg/l

0,006

Se

mg/l

0,01

Zn

mg/l

0,4

Mo

mg/l

0,05

RL

mg/l

400

 

 • Limitní hodnoty ekotoxikologických testůdle tabulky 5.3 sloupce II. Přílohy č. 5 vyhlášky a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu limitní hodnoty uvedené ve sloupci I.

Zkušební organismus

Doba působení

I.

II.

Bakterie
Aliivibrio fischeri

15 minut
a
30 minut

Neprokáže se inhibice světelné emise bakterií větší než 25 % při expozici 15 minut a ani při expozici 30 minut.

Neprokáže se inhibice nebo stimulace světelné emise bakterií větší než 25 % při expozici 15 minut a ani při expozici 30 minut.

Perloočka
Daphnia magna Straus

48 hodin

Procento imobilizace perlooček nesmí přesáhnout 30 %.

Procento imobilizace perlooček nesmí přesáhnout 30 %.

Řasa
Desmodesmus subspicatus

72 hodin

Neprokáže se inhibice růstu řas větší než 30 % ve srovnání s kontrolou.

Neprokáže se inhibice nebo stimulace růstu řas větší než 30 % ve srovnání s kontrolou

Salát
Lactuca sativa

120 hodin

Neprokáže se inhibice růstu kořene salátu větší než 50 % ve srovnání s kontrolou.

Nesleduje se.

 

 

 • Pro sedimentse namísto tabulky 5.1 použijí rozbory a limity z tabulky 5.4

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

As

mg/kg sušiny

30

Cd

mg/kg sušiny

2,5

Cr celkový

mg/kg sušiny

200

Hg

mg/kg sušiny

0,8

Ni

mg/kg sušiny

80

Pb

mg/kg sušiny

100

V

mg/kg sušiny

180

Cu

mg/kg sušiny

100

Zn

mg/kg sušiny

600

Co

mg/kg sušiny

30

Ba

mg/kg sušiny

600

Be

mg/kg sušiny

5

EOX1)

mg/kg sušiny

1

uhlovodíky C10-C40

mg/kg sušiny

300

BTEX2)

mg/kg sušiny

0,4

PAU3)

mg/kg sušiny

6

PCB4)

mg/kg sušiny

0,2

 

 • V případě využití struskyse použijí tabulky 6.1 a 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky

Tabulka 6.1

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

PH

-

9-11

Chloridy

mg/l

700

Fluoridy

mg/l

6

Sírany

mg/l

1000

As

mg/l

0,03

Ba

mg/l

3

Cd

mg/l

0,005

Cr, celkový

mg/l

0,2

Cu

mg/l

1

Hg

mg/l

0,0008

Mn

mg/l

0,3

Na

mg/l

400

Ni

mg/l

0,03

Mo

mg/l

0,5

Pb

mg/l

0,05

Sb

mg/l

0,07

Se

mg/l

0,1

V

mg/l

0,3

Zn

mg/l

0,6

 

Tabulka 6.2

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

As

mg/kg

45

Cd

mg/kg

20

Cr

mg/kg

200

Cu

mg/kg

7000

Hg

mg/kg

1

Ni

mg/kg

500

Pb

mg/kg

1000

Zn

mg/kg

10000

TOC

mg/kg

30000

PAU
(∑ Benzo[a]pyren,
Benzo(b)fluoraten,
Benzo(k)fluoranten,
Indeno(1,2,3-cd)pyren)

mg/kg

1

PCDD/F

ng I-TEQ/kg23)

10

 

Obsah škodlivin v sušině a ve výluhu odpadů a u sedimentů může být překročen, pokud to v rámci povolení provozu daného zařízení schválí krajský úřad, a to v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo, zejména pozaďovým hodnotám škodlivin, a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí. Navýšené limity musí být jednoznačně popsány v provozním řádu a odůvodněny. Dále musí být vymezena opatření, která zajistí ochranu životního prostředí a lidského zdraví.

Dle ust. § 6 odst. 6 vyhlášky musí být v případě použití odpadů v množství větším než 1 000 t k zasypávání v jednom místě zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu s přílohou č. 12 k vyhl. č. 104/1988 Sb. Součástí hodnocení rizika musí být rovněž specifikace nejbližších ochranných pásem vodních zdrojů a dále informace, zda bude docházet k využití odpadů pod úrovní hladiny podzemní vody. Hodnocení rizika v dané lokalitě je v tomto případě přílohou provozního řádu zařízení.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru