Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Komunitní kompostování je systém soustřeďování rostlinných zbytků z území obce, kterými se rozumí zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, jejich úprava a následné zpracování na kompost.

Nejedná se odpad ve smyslu zákona o odpadech, nemá stanoveny množstevní limity.*
 Využití: kompost vzniklý komunitním kompostováním může obec využívat výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně na svém území. Jiné využití kompostu je možné pouze za splnění podmínek stanovených zákonem o hnojivech.
Obec může pro komunitní kompostování využívat komunitní kompostárnu umístěnou na území jiné obce, pokud tak vyplývá z veřejnoprávní smlouvy s touto obcí, nebo pokud se tak dohodnou obce v rámci dobrovolného svazku obcí.
V současné době lze provozovat komunitní kompostárnu na volné ploše bez jakéhokoliv zabezpečení. V případě, že to místní podmínky dovolí, a nedojde k ohrožení žádné složky životního prostředí.
POZOR od 1. 1. 2025 v souvislosti s účinností nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“), musí být komunitní kompostárna zabezpečena a technicky vybavena stejně nebo podobně jako malé zařízení pro kompostování odpadů (viz. § 81 odst. 3 vyhlášky):
 1. zařízením ke sledování teploty zakládky,
 2. metodikou ke sledování vlhkosti zakládky a zpracovávaných biologicky rozložitelných rostlinných zbytků,
 3. zařízením pro zvlhčování zakládky,
 4. zařízením pro zajištění aerobního prostředí v zakládce (např. překopávač),
 5. v případě kompostování v halách s aktivním provzdušňováním zařízením na měření koncentrace kyslíku,
 6. v místech soustřeďování odpadu s výjimkou míst, kde jsou soustřeďovány zemina, písek a dřevo, u nichž nemůže dojít k vyluhování, a v místě zakládky podle § 46 odst. 4 vyhlášky vodohospodářsky zabezpečenou plochou.
Komunitní kompostárna nemusí být vybavena vodohospodářsky zabezpečenou plochou, při splnění následujících podmínek:
 1. nedojde k ohrožení podzemních nebo povrchových vod,
 2. nesmí být ve svahu se sklonem nad 3°,
 3. vzdálenost od povrchových vod musí být minimálně 50 m,
 4. vzdálenost od zdrojů pitné vody, zdrojů léčivých vod a přírodních minerálních vod musí být minimálně 100 m,
 5. musí být mimo aktivní zónu záplavového území.
Pro komunitní kompostárnu musí být zpracovaný následující „provozní řád“, podle kterého je nutné postupovat:
 1. popis příjmu odpadů a dalších materiálů, popis kontroly odpadů z hlediska jejich vhodnosti pro přijetí ke zpracování z hlediska jejich vlastností, zejména obsahu nečistot; nastavení pravidel pro odmítnutí odpadů nebo materiálů a nastavení mechanismu odstranění nečistot; popis sledování změn vlhkosti v návaznosti na správné sestavení zakládky,
 2. popis skladování a předúpravy odpadů,
 3. popis tvorby zakládky, stanovení receptury surovinové skladby, způsob označení zakládek,
 4. popis řízení zakládky, včetně hygienizace a dozrávání,
 5. popis finální úpravy a skladování výstupů.
Administrativní povinnosti související s provozem komunitní kompostárny:
a)vést provozní deník, který bude obsahovat:
 • název komunitní kompostárny a adresu včetně parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území a obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo vlastníka pozemku, je-li právnickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li vlastník pozemku podnikající fyzickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo je-li vlastník pozemku nepodnikající fyzická osoba,
 • název a sídlo provozovatele komunitní kompostárny, včetně jmen a příjmení zástupců, kteří za provozovatele jednají, a jejich telefonního čísla, popřípadě jména a příjmení,
 • jméno osoby odpovědné za provoz komunitní kompostárny a údaje o její dosažitelnosti,
 • jména osob odpovědných za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány.
Záznamy do provozního deníku komunitní kompostárny musí být vedeny a číslovány v nepřerušované číselné řadě, datovány a podepsány osobou, která záznam provedla, a to bezprostředně po vzniku situace, kterou popisují, a to minimálně v následujícím rozsahu:
 • všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení, zejména jména obsluhy a vybrané údaje o sledování provozu zařízení,
 • datum a množství příjmu rostlinných zbytků (dostačuje, pokud je součástí evidence),
 • datum založení zakládky, surovinové složení a odhadovaná hmotnost zakládky,
 • datum překopávek, záznamy naměřených teplot a vlhkosti v rámci použitého technologického způsobu,
 • informace o využití výstupu,
 • záznamy o havarijních situacích,
 • záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení.
V provozním deníku komunitní kompostárny musí být dohledatelné všechny výše uvedené údaje za poslední 3 roky provozu, pokud je komunitní kompostárna v provozu kratší dobu, musí být dohledatelné výše uvedené údaje od zahájení provozu zařízení.
b) vést průběžnou evidenci podle přílohy č. 34 vyhlášky o množství přijatých rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností a uchovávat ji po dobu 5 let od jejich přijetí do komunitní kompostárny,
c) zaslat do 28. února následujícího kalendářního roku ministerstvu hlášení podle přílohy č. 35 vyhlášky o množství zpracovaných rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v uplynulém kalendářním roce,
d) zaslat každoročně do 28. února ministerstvu hlášení o komunitních kompostárnách provozovaných na jejím území.
 
* Pokud je v komunitní kompostárně celková projektovaná kapacita 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo bude zpracováno více než 150 tun rostlinných zbytků za rok, je nutné požádat o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru