Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu. Sbírka listin je ukládána odděleně od matričních knih, proto ji matriční úřady předávají nadřízenému úřadu (matriční úřady obcí příslušnému matričnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matriční úřady obcí s rozšířenou působností krajskému úřadu).
Zákon o matrikách v § 8a stanoví, komu lze povolit nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit si výpisy z nich nebo vydat potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin. Vymezuje také, v jakých případech je možné vydat kopii sbírky listin.
 
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že umožnit nahlížet do sbírky listin a vydat potvrzení o údajích v nich vedených lze:
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, nebo
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 
V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.
Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.
 
Žadatel musí předložit:
  • žádost
  • průkaz totožnosti
  • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se zápis týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců (pokud úřad není schopen tuto skutečnost zjistit z úředních evidencí)
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce
Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin
Do potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 lze uvést všechny údaje v nich zapsané. Nejčastěji je vydáváno potvrzení o čase narození. Pokud není údaj ve sbírce listin uveden, je vydáno sdělení o absenci požadovaného údaje.
 
Kde podat žádost
Pro zjištění času narození fyzické osoby narozené v porodnici Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské Meziříčí, Holešov (Přílepy), lze podat žádost na Krajském úřadě Zlínského kraje.
Údaje o čase narození osoby narozené v porodnici Slavičín poskytne Městský úřad Luhačovice.
 
Informace pro žadatele
Údaj o hodině narození nebyl v dřívějších letech na formuláři „hlášení o narození dítěte“ vždy uveden, neboť se jednalo o nepovinný údaj. Porodnice Zlín zapisovala čas narození od roku 1962, Kroměříž od roku 1960, Uherské Hradiště od roku 1962, Vsetín od roku 1959. 
Fyzickým osobám narozeným v letech 1974 -1975 v Uherském Hradišti údaj o čase narození nelze sdělit, protože záznamy byly při povodních v roce 1997 nenávratně zničeny.
 
Správní poplatek
- za vydání potvrzení ze sbírky listin je stanoven poplatek ve výši 50 Kč/jedna strana. Poplatek se nevrací, pokud není požadovaný údaj ve sbírce listin uvedený nebo je nečitelný (zpoplatněno je také negativní sdělení). Ve stejné výši se hradí správní poplatek za nahlédnutí do sbírky listin.
- za nahlédnutí do sbírky listin je stanoven poplatek ve výši 50 Kč.
- za vydání kopie je správní poplatek ve výši 30 Kč za první stránku a 10 Kč za každou další stránku (položka 3 písm. a) Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
 
Správní poplatek je možné uhradit:
  • osobně při podání žádosti
  • poštou – poštovní poukázkou
  • bankovním převodem na číslo účtu 2786182/0800, variabilní symbol: 136130, specifický symbol: 6010600002 (čas narození, potvrzení, nahlížení), specifický symbol u kopií ze sbírky listin: 6010600012, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení žadatele
Metodická informace Ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy č. 4/2023 vydaná pod č. j. MV-7078-4/VS-2023 dne 8. února 2023 uvádí, že i když zákon výslovně nestanoví oprávnění vydat kopii ze sbírky listin na základě žádosti fyzické osoby, lze se domnívat, že pokud o vydání kopie ze sbírky listin fyzická osoba podle § 8a odst. 1 písm. a) zákona o matrikách požádá, pak se kopie ze sbírky listin vyhotoví. Vydaná kopie nemůže být opatřena otiskem úředního razítka, není veřejnou listinou a nelze ji opatřit žádným vyšším ověřením.
 
V případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta (viz níže), může na listiny založené ve sbírce listin k dotčenému matričnímu zápisu nahlédnout jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, jíž se zápis týká.
narození - 100 let
uzavření manželství, registrovaného partnerství – 75 let
úmrtí – 30 let
 
Formulář:
- ŽÁDOST O ČAS NAROZENÍ
- ŽÁDOST O POTVRZENÍ ZE SBÍRKY LISTIN
- ŽÁDOST O KOPII ZE SBÍRKY LISTIN
- ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO SBÍRKY LISTIN
 
Kontakt:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Oddělení státního občanství a přestupků          
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín
 
Výkon agendy zajišťují:
Homolková Jana, Bc.    tel. 577 043 561, č. dv. 934/9. patro      jana.homolkova@zlinskykraj.cz
Straková Renáta, Mgr.  tel. 577 043 574. č. dv. 934/9. patro      renata.strakova@zlinskykraj.cz
Zetková Zuzana, Ing.    tel. 577 043 563, č. dv. 934/9. patro      zuzana.zetkova@zlinskykraj.cz
Horčičková Hana, Bc.   tel. 577 043 560, č. dv. 935/9. patro      hana.horcickova@zlinskykraj.cz
Netuková Alena, DiS.    tel. 577 043 566, č. dv. 935/9. patro      alena.netukova@zlinskykraj.cz
Štěrbová Olga                  tel. 577 043 564, č. dv. 935/9. patro      olga.sterbova@zlinskykraj.cz
 
Informace lze dohledat také na stránkách Ministerstva vnitra zde.
 
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru