Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Zajištění náhradního rodinného prostředí, které je obdobou k přirozené rodině;
 • Účelem a cílem není trvalé, ale přechodné řešení, ke kterému by paralelně měla přistupovat intenzivní sociální práce s rodinou v krizi;
 • Vazby na původní rodinu zůstávají zachovány.
 • Pěstounem se může stát – osoba dítěti příbuzná nebo blízká, osoba cizí (zprostředkovaná pěstounská péče státem); může se jednat o osobu žijící v manželství, osobu osamělou, osobu žijící v nesezdaném soužití; jednou z podmínek je rovněž bydliště na území ČR;
 • Důraz je kladen na vyjádření dítěte ke svěření do pěstounské péče (s ohledem na jeho rozumovou vyspělost);
 • Ke svěření dítěte do pěstounské péče není třeba souhlasu rodičů (je to však výhodou);
 • Při výchově vykonává pěstoun přiměřeně práva a povinnosti rodičů – rozhoduje o běžných záležitostech, (v těchto záležitostech dítě zastupuje, spravuje jeho jmění).
 • Respektování práv rodičů - rodič zůstává nositelem rodičovské odpovědnosti (pokud nedošlo k jejímu omezení), s výjimkou práv a povinností, která jsou svěřena pěstounovi. Rodiči náleží výchova dítěte v širším slova smyslu, zastupování dítěte v podstatných záležitostech;
 • Rodiče mají právo na osobní styk s dítětem i právo na informace o dítěti, výjimky stanoví soud;
 • Pěstoun má povinnost informovat rodiče o podstatných záležitostech dítěte;
 • Každý pěstoun uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s některou doprovázející organizací. V dohodě se podrobně upravuje naplňování práv a povinností při výkonu pěstounské péče, která jsou konkretizovaná dle individuálních potřeb dítěte a pěstounské rodiny;
 • Svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů k dítěti;
 • Hmotné zabezpečení dítěte a pěstouna zajišťuje stát v režimu dávek pěstounské péče.  Bližší informace o dávkách pěstounské péče a jejich výši naleznete na tomto odkaze: http://uradprace.cz/
 • Při podstatné změně poměrů, neshodě mezi rodiči a pěstounem v podstatné záležitosti dítěte, může dítě, rodič nebo pěstoun navrhnout soudu změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče či jiné rozhodnutí.
 • Pěstounská péče zaniká nejpozději nabytím plné svéprávnosti dítěte, jinak jeho zletilostí.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru