Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Fotky web ZK - uvodka.jpg (47 KB)

Co je to pěstounství?

Pěstounská péče poskytuje útočiště dětem, jejichž biologičtí rodiče se o ně nebyli schopni postarat. Pěstouni zajišťují dítěti bezpečí, výchovu a péči o jeho zdraví, a to v souladu s jeho individuálními potřebami, zároveň respektují vazbu dítěte na jeho biologickou rodinu a snaží se ji udržovat. Pěstounství může být poskytováno dočasně nebo krátkodobě nebo dlouhodobě, v závislosti na potřebách dítěte a situaci v jeho rodině.

Pěstouni přijímají dítě do své rodiny, ukazují mu běžný život, podporují jej v praktických záležitostech a dovednostech. Starají se o něj, mají jej rádi, jako by bylo „vlastní“ a dělají mu průvodce v jeho životních situacích. Nezřídka pro dítě představují „bezpečný přístav“, kde je přijímáno i se svými nedokonalostmi. Děti, které do pěstounské péče míří, mají za sebou často velmi náročné životní zážitky. Proto se i jejich chování a projevy často liší od projevů dětí, které vyrůstají v běžných rodinách. K porozumění jejich projevům i řešení praktických záležitostí spojených s pěstounskou péčí mají proto pěstouni k dispozici službu tzv. doprovázení. 

Kdo se může stát pěstounem?

Pěstouny se mohou stát manželé, partneři i jednotlivci, pokud vyhoví zákonem stanoveným podmínkám a mají zájem poskytnout dítěti lásku, péči a bezpečné prostředí. Důležitá je schopnost poskytnout dítěti stabilní a bezpečné rodinné prostředí, empatie, trpělivost a ochota pracovat s dítětem a jeho biologickou rodinou.

Jak se stát pěstounem?

Zajděte na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností podle vašeho trvalého bydliště. Ve Zlínském kraji se jedná o úřady ve městech – Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín. Na každém sociálním odboru je pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starosti a odpoví na vaše otázky, předá příslušné formuláře včetně žádosti a pomůže vám s jejich vyplněním.

Formy pěstounství

Pěstounství na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu je služba dětem, které se náhle ocitly v situaci, kdy nemohou žít ve své rodině. Pěstounství na přechodnou dobu je poskytováno dětem, u kterých se předpokládá, že jejich pobyt v pěstounské péči bude pouze dočasný - v pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno maximálně jeden rok. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby si vytvořili podmínky a bezpečné prostředí pro jejich děti a byli tak schopni převzít je zpět do své péče. Pokud toto není možné, hledá se pro děti jiná vhodná stabilní náhradní rodina.

V našem kraji poskytuje pěstounskou péči na přechodnou dobu asi 30 rodin. Jejich počet je „tak akorát“ proto, aby mohla být řešena situace dětí, které se ocitají krátkodobě v závažné situaci a jejich péči potřebují. Díky těmto rodinám nemusí děti putovat ani krátkodobě do umístění v zařízení. Pokud v určitou chvíli není žádná rodina volná k přijetí dítěte, vypomáháme si se sousedními kraji, aby žádné dítě nemuselo do ústavní péče.

Tato forma péče je velmi náročná, rodiny, které PPPD poskytují, zpravidla po určité době signalizují, že se již na přijímání dalších dětí necítí. Pokud byste měli zájem stát se pěstouny na přechodnou dobu, neváhejte se informovat.

Dlouhodobá pěstounské péče

Dlouhodobá pěstounské péče je poskytována dětem, u kterých se předpokládá, že se nebudou moci v blízké době vrátit ke svým biologickým rodičům. Dlouhodobé pěstounství tak může trvat několik let nebo až do zletilosti dítěte.  

V některých případech se dítě do své původní rodiny vrací, pokud důvody, proč v ní vyrůstat nemohlo, pominou. Dlouhodobá pěstounská péče není jinou formou osvojení (adopce), mnoho pěstounských rodin je v kontaktu s biologickými rodiči dítěte. Pro dítě je velmi důležité, že pěstounská rodina dokáže akceptovat potřebu dítěte vidět svého rodiče v dobrém světle a mít jej taktéž rád, i když spolu fakticky nejsou. Praktické výchovné a emoční zázemí dítěti však z převážné části poskytuje náhradní rodina, která s ním žije a pomáhá mu v každodenním životě.

Ačkoliv jde o službu s nesmírnou hodnotou pro dítě, která mu doslova změní život, je obecně pěstounství společností stále ještě nedostatečně oceňováno. Možná i s tím souvisí fakt, že pěstounských rodin je stále významně méně než dětí, které by je potřebovaly. Děti, které do pěstounské péče míří, se s sebou nesou nemnohé potíže, k jejichž zdolání budou potřebovat nejen mnoho sil, ale také pochopení a podpory.

Co čekat po podání žádosti?

Navštíví vás sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností, probere s vámi záměr stát se pěstouny, představy o náhradním rodičovství a o dítěti, které byste chtěli přijmout. Navštíví vás v domácnosti. Bude prověřovat vaše sociální a bytové podmínky, vaši trestní minulost a váš zdravotní stav.

Pak zašle zjištěné informace krajskému úřadu. Ten provede psychologické vyšetření a posoudí i vaše ostatní předpoklady. Poté absolvujete přípravu žadatelů o náhradní rodičovství. Pro pěstouny trvá příprava minimálně 48 hodin,  pro pěstouny na přechodnou dobu 72 hodin. Přípravy na náhradní rodinnou péči jsou důležité, aby si žadatelé uvědomili své motivace a získali potřebné informace o této formě péče, včetně rizik a dostupné pomoci.

Důkladné posouzení se dělá proto, aby bylo zjištěno, zda jste připraveni přijmout roli pěstouna a postarat se o svěřené dítě. Pokud ano, budete zařazení do evidence náhradních rodičů.

Nezapomeňte však, že hledáme rodinu pro dítě (nikoliv dítě pro rodinu) a vytipování dítěte, pro které by vaše rodina mohla být ta pravá, chce čas a trpělivost. Délka „čekání na dítě“ souvisí také s Vaší otevřeností k různým charakteristikám přijímaného dítěte či konkrétní charakteristice vaší rodiny.

Také se může stát, že vaše rodina ještě není na náhradní rodičovství připravena, ale za pár let se situace může změnit. Žádost proto můžete kdykoli stáhnout i znovu podat.

Pomoc pro pěstouny

Poradenská pomoc

Vybrat si svou doprovázející organizaci je právo i povinnost každého pěstouna. Doprovázející organizace mohou poskytnout pěstounům důležitou podporu, která jim umožní lépe porozumět specifickým potřebám dítěte v pěstounské péči a lépe se mu přizpůsobit. Pěstouni mohou získat například pomoc při řešení záležitostí spojených s péčí o dítě.

S čím vám doprovodná organizace může pomoci:

  • odborné doprovázení při výkonu pěstounské péče
  • odborné sociální poradenství
  • psychoterapie a psychologické poradenství
  • vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty
  • asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
  • pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě

Finanční pomoc

 Hmotné zabezpečení dítěte a pěstouna zajišťuje stát v režimu dávek pěstounské péče dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Po převzetí dítěte do péče dostávají pěstouni jednorázový finanční příspěvek, a dále pravidelnou měsíční odměnu (odměna pěstouna) za to, že o dítě pečují. Pomáhá jim to pokrýt náklady na výchovu dítěte. Dítě v péči pěstouna obdrží měsíční příspěvek na své potřeby (příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů. Ti hradí výživné Úřadu práce.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru