Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zahájil řízení o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále „A3 ZÚR ZK“), která bude vydána formou opatření obecné povahy, a zveřejňuje dokumentaci k veřejnému projednání.

A3 ZÚR ZK je v souladu s ust. § 42 odst. 6 stavebního zákona pořizována na návrh oprávněného investora Povodí Moravy s.p. z důvodu rozvoje technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. m) bod 2].

O pořízení A3 ZÚR ZK, jejím obsahu a o pořízení zkráceným postupem rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0776/Z25/20 ze dne 10.02.2020.

Předmětem návrhu A3 ZÚR ZK je vymezení plochy pro vodní dílo Vlachovice (Vlára), jako vodního zdroje pro zásobování obyvatel pitnou vodou, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro související stavby a doprovodná technická opatření ke snížení povodňových rizik a optimalizaci vodního režimu území v povodí řeky Vláry včetně ploch a koridorů pro umístění související veřejné infrastruktury a včetně ploch a koridorů potřebných při realizaci vodního díla, jako veřejně prospěšné stavby pod označením VD01 a plochy pro přírodě blízká opatření k omezení nedostatku vody ve vazbě na vodní dílo Vlachovice (Vlára), jako veřejně prospěšné opatření pod označením VD02. Zdůvodnění záměru je obsaženo v textové části odůvodnění projednávané dokumentace.

Ze stanoviska Ministerstva životního prostředí k obsahu aktualizace č.j. MZP/2019/710/9872 ze dne 03.12.2019, vyplynul požadavek na posouzení návrhu A3 ZÚR ZK z hlediska vlivů na životní prostředí a se stanovením podrobnějších požadavků na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů této aktualizace na životní prostředí a na lokality soustavy Natura 2000. Vyhodnocení vlivů A3 ZÚR ZK je součástí projednávané dokumentace.

Veřejné projednání se uskuteční dne xx.xx.2024 ve xx:00 hodin
V zasedací místnosti zastupitelstva Zlínského kraje v 16. etáži.

Námitky, stanoviska a připomínky musí být uplatněny písemně, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Adresa pro doručování námitek, stanovisek a připomínek: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Nebo prostřednictvím datové schránky IDDS: scsbwku

Dokumenty ke stažení

download.png (647 b) Opatření obecné povahy - Aktualizace č. 3 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 1 Textová část aktualizace č. 3 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 2 Grafická část aktualizace č. 3 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 3 Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem - odůvodnění navržených změn

download.png (647 b) Příloha č. 4 Grafická část odůvodnění - odůvodnění aktualizace č. 3 ZÚR ZK

Příloha č. 6 Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 3 na udržitelný rozvoj území

download.png (647 b) A . Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 

download.png (647 b) B . Vyhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000

download.png (647 b) C - F . Vyhodnocení vlivů na urdžitelný rozvoj území

download.png (647 b) Příloha č. 10 Text s vyznačením změn

download.png (647 b) Příloha č. 11 Grafická část v předpokládané podobě úplného znění ZÚR ZK po aktualizaci č. 3

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru