Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odbor investic

Odbor investic

Zabezpečuje přípravu a realizaci investičních akcí reprodukce majetku kraje (dále jen „akce“) s výjimkou oblasti dopravy. Zajišťuje realizaci strategických rozvojových investičních projektů kraje, vyžadujících řízení širších investičních činností. Zpracovává a průběžně aktualizuje střednědobý a dlouhodobý plán reprodukce majetku, zajišťující účelnou reprodukci majetku kraje. Koordinuje, posuzuje a provádí kontrolu technické přípravy a realizace investičních záměrů schválených akcí, včetně organizací kraje. Odpovídá za úplnost a správnost parametrů investičních záměrů vč. projektového a finančního rámce a zajišťuje jejich předložení orgánům kraje. Stanovuje závazné parametry akcí a zpracovává Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků s podmínkami jejich čerpání. Spolupracuje na sestavení projektového a finančního rámce akcí s předpokládaným financováním z dotačních programů EU a ČR. Zajišťuje funkci investora a kontroluje dodržování závazných parametrů akcí při jejich přípravě a realizaci. Metodicky řídí a koordinuje činnost organizací kraje v oblasti přípravy a realizace reprodukce majetku. Účastní se správních řízení vedených v souvislosti s přípravou a realizací investičních akcí. Ve spolupráci s VPO kontroluje stavebně technický stav nemovitého majetku a shromažďuje, posuzuje a vyhodnocuje požadavky a náměty od PO a VPO Zlínského kraje. Připravuje kompletní materiály pro rozhodování orgánů kraje, týkající se správy a využití nemovitých věcí kraje. Provádí poradenskou a konzultační činnost při přípravě materiálu pro rozhodování orgánů kraje týkající se správy a využití nemovitých věcí Zlínského kraje. Koordinuje a komplexně řídí realizaci a administraci Projektu SPZ Holešov a zajišťuje soulad realizace s platnou legislativou, investičními záměry a dalšími závaznými dokumenty.

Oddělení na odboru                                                                                                         

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru