Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odbor Kancelář ředitele

Odbor Kancelář ředitele

je servisním odborem, který pro orgány kraje a vlastní krajský úřad zajištuje provozní agendy, a to prostřednictvím Oddělení provozu úřadu a správy budov.

Oddělení provozu úřadu a správy budov zajišťuje správu budov  užívaných úřadem, mezi které patří budova č. 21 (Baťův mrakodrap), 22, 11, 1 a 1/7, administraci pronájmů nebytových prostor i zabezpečení dodávek energií do svěřených objektů. Dále, zabezpečuje každodenního chodu provozu úřadu včetně stravovacího zařízení v budově Baťova mrakodrapu a správu autoparku.

Vede agendy spojené s bezpečností práce, evidencí, správou a inventarizací movitého a nemovitého majetku sloužícího potřebám úřadu a v neposlední řadě zajišťuje činnost podatelny Krajského úřadu, recepce v Baťově mrakodrapu a kontaktního místa Czech POINT, na kterém si mohou lidé ověřit podpisy a opisy listin.

V následujícím textu je detailní výčet činností tohoto odboru: 

 • Odpovídá za organizační zajištění společných akcí pro zaměstnance úřadu.
 • Odpovídá za administraci výdajů na cestovní náhrady zaměstnancům ZK
 • Vykonává správu majetku kraje sloužícího k činnosti orgánů kraje a rekreačním/školicím účelům a majetku nacházejícímu se v Baťově továrním areálu. Připravuje materiály pro rozhodování orgánů kraje týkající se pronájmu a výpůjčky spravovaného majetku včetně přípravy záměrů pronájmu a výpůjčky a jejich zveřejňování na úřední desce úřadu, příp. i dalším jiným vhodným způsobem a tyto záměry zasílá dotčeným obcím. Zajišťuje stanovený postup při realizaci schválených úkonů ve své působnosti.
 • Odpovídá za provoz budov a prostor užívaných úřadem a dalšími orgány kraje včetně souvisejících služeb.
 • Činí úkony v rámci kompetence vlastníka související se zajištěním dodávek energií a služeb vztahujících se k nemovitostem ve své působnosti a k nemovitostem, které jsou svěřeny k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti odboru.
 • Zajišťuje likvidaci pojistných událostí souvisejících s nemovitým majetkem využívaným úřadem a činnostmi úřadu.
 • Zajišťuje evidenci, správu a inventarizaci nemovitého majetku sloužícího potřebám úřadu a nemovitého majetku nesvěřeného příspěvkovým organizacím,
 • Odpovídá za agendu spojenou s BOZP a PO.
 • Zajišťuje vybavení zaměstnanců a členů zastupitelstva kancelářským materiálem a pracovními pomůckami kromě výpočetní, komunikační a reprografické techniky.
 • Odpovídá za komplexní provoz autoparku včetně zabezpečení jeho pojištění.
 • Odpovídá za zabezpečení provozu stravovacího zařízení v budově Zlínského kraje
 • Odpovídá za provádění revizí zařízení úřadu.
 • Odpovídá za provoz podatelny úřadu.
 • Zajišťuje zveřejnění dokumentů na úřední desce, a to včetně elektronické úřední desky, a odpovídá za jejich vyvěšení dle požadavků věcně příslušných odborů.
 • Zajišťuje fungování recepční služby v sídle Zlínského kraje – Baťově mrakodrapu.
 • Zajišťuje likvidaci pojistných událostí souvisejících s movitým majetkem využívaným úřadem a činnostmi úřadu.
 • Zajišťuje evidenci, správu a inventarizaci movitého majetku sloužícího potřebám úřadu a movitého majetku nesvěřeného příspěvkovým organizacím,
 • Zajišťuje provoz kontaktního místa Czech POINT na krajském úřadě.
 • Ověřuje podpisy a opisy listin (vidimace a legalizace) na recepcích v sídle kraje dle zákona č. 21/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru