Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení kontrolní v samostatné působnosti:

 • Komplexně zajišťuje koncepci, metodiku a koordinaci finančních veřejnosprávních kontrol.
 • Vydává roční plán kontrol oddělení a připravuje jednotlivé příkazy k provedení kontrol řediteli úřadu.
 • Analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje systémová opatření.
 • Kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky organizačních složek kraje, provádí kontrolu hospodaření včetně nakládání s majetkem a poskytnutými dotacemi a příspěvky u příspěvkových organizací kraje.
 • Kontroluje poskytnutou veřejnou podporu obcím z rozpočtu kraje.
 • Odpovídá za výběr vzorku příjemců a řádné provedení následné veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců veřejné podpory z prostředků kraje v kontrolních skupinách sestavených z kontrolorů oddělení kontrolního a příslušných zaměstnanců administrujícího odboru. Případně kontroluje využití darů u právnických a fyzických osob.
 • Provádí následné veřejnosprávní kontroly na místě u vzorků projektů financovaných ze zdrojů EU.
 • Na základě kontrolních zjištění úřadu a kontrolních zjištění jiných subjektů zajišťuje ukládání odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kterých se kontrolované subjekty, mimo příspěvkové organizace zřizované krajem, dopustily od 1. 4. 2009.
 • Koordinuje vnitřní kontrolní systém kraje prostřednictvím ročních plánů kontrol a provádí jejich vyhodnocování.

Oddělení kontrolní v přenesené působnosti:

 • Přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v rámci kraje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Předkládá ministerstvu financí roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
 • Provádí cenovou kontrolu u obcí a ukládá pokuty za porušení cenových předpisů dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje ukládání pokut za přestupky, kterých se dopustila obec nebo DSO; přezkoumává rozhodnutí obecního úřadu a orgánu svazku obcí o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru