Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Návod k řešení životní situace - podání odvolání proti rozhodnutí o přestupku vydanému dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
 
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.:
Účastník řízení má právo odvolat se proti rozhodnutí obecního úřadu nebo komise k projednávání přestupků o přestupku.
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?
Právo podat odvolání má pouze účastník řízení. Účastníkem řízení je:
- obviněný z přestupku (odvolat se může v plném rozsahu),
- poškozený (odvolat se může jen ve věci náhrady škody),
- vlastník věci (odvolat se může jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci nebo náhradní hodnoty).
 
Je-li obviněným z přestupku mladistvý (od 15 do 18 let) může v jeho prospěch podat odvolání i jeho zákonný zástupce nebo orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.
Proti rozhodnutí o schválení dohody o narovnání se může odvolat ten, kdo schválenou dohodu o narovnání uzavřel, zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí.
 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?
Odvolat se může účastník řízení poté, co je mu rozhodnutí oznámeno. Za oznámení rozhodnutí se považuje okamžik:
- ústního vyhlášení rozhodnutí, pokud je účastník řízení přítomen a pokud se vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
- doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.
 
Odvolat se nemůže ten účastník řízení, který se po oznámení rozhodnutí práva odvolání vzdal písemně nebo ústně do protokolu. Rovněž se nemůže odvolat ten účastník řízení, který již jednou podané odvolání vzal zpět.
 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace?
Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí u toho správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. V případě podání odvolání u jiného správního orgánu nebo přímo u orgánu odvolacího se odvolatel vystavuje nebezpečí zmeškání odvolací lhůty. V takovém případě lze považovat odvolání za včasně podané, jen pokud by bylo předáno odvolacím orgánem nebo jiným správním orgánem ještě před uplynutím odvolací lhůty správnímu orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podat odvolání u odvolacího orgánu je možno pouze v tom případě, že je z vážných důvodů nelze podat u orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje.
 
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?
Uvedeno v bodě 4.
 
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?
U Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru právního a Krajský živnostenský úřad, oddělení státního občanství a přestupků, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 9. etáž
 
pondělí 8:00 – 17:00 hod.
úterý 8:00 – 15:00 hod.
středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 15:00 hod.
pátek 8:00 – 13:00 hod.
 
Problematiku podání odvolání můžete řešit s těmito osobami:
Mgr. Blanka Durďáková, tel. 577 043 559, dveře č. 935
JUDr. Žmolíková Darina Ph.D., tel. 577 043 559, dveře č. 935
Mgr. Doupovcová Pavla, tel. 577 043 576, dveře č. 935
 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
Pro podání odvolání nejsou k dispozice žádné formuláře. Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:
 
- kdo jej činí (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování),
- proti kterému rozhodnutí směřuje (označení orgánu, který rozhodnutí vydal, s uvedením čísla jednacího nebo spisové značky),
- v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
- v případě nově navržených důkazů je vhodné důkazy označit nebo uvést místo, kde je možno je získat.
 
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?
Podání odvolání se nezpoplatňuje.
 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, je v případě, že o něm nerozhodne sám, postoupí spolu s příslušným spisovým materiálem do 30 dnů (u opožděného nebo nepřípustného odvolání do 10 dnů) odvolacímu orgánu, který o odvolání rozhodne do 30 nebo do 60 dnů (záleží na úkonech prováděných odvolacím orgánem).
 
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány?
V případě požadavku na doplnění dokazování je nutno označit, které důkazy požaduje odvolatel provést. U svědků je zapotřebí uvést jejich jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště, u listin uvést místo, kde se nacházejí. Odvolání se předkládá v takovém počtu vyhotovení, kolik je účastníků řízení.
 
Můžete využít tuto elektronickou službu (pouze pro informaci, ne k podání odvolání):
blanka.durdakova@zlinskykraj.cz
darina.zmolikova@zlinskykraj.cz
pavla.doupovcova@zlinskykraj.cz
 
Podle kterého právního předpisu se postupuje?
Podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
Jaké jsou související předpisy?
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
 
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
Proti rozhodnutí o odvolání není možno se odvolat. Je možno využít mimořádných opravných prostředků, kterými jsou:
 
- podnět k přezkumnému řízení (podává se u Ministerstva vnitra ČR nebo přímo u odvolacího orgánu),
- obnova řízení (podává se u odvolacího orgánu),
- žaloba na přezkoumání rozhodnutí o odvolání (podává se u Krajského soudu v Brně nebo u Krajského soudu v Ostravě - podle sídla správního orgánu I. stupně).
 
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností?
Povinnosti nejsou stanoveny.
 
Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Další informace můžete získat u výše jmenovaných kontaktních osob (viz body 6 a 11).
 
Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.
 
Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení státního občanství a přestupků.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru