Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V roce 2021 uběhlo přesně 10 let od chvíle, kdy Zlínský kraj podal první projektovou žádost do Programu celoživotního učení Evropské komise a začal tak vnášet do školství v kraji nová témata a inovace. Mezinárodní spolupráce Zlínského kraje v oblasti školství pak pokračovala i v nástupnickém programu Erasmus+.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě, v oblasti sportu a mládeže. Zlínský kraj od roku 2011 stojí v čele tříčlenného konsorcia partnerů, se kterými v Erasmu+ (i v předchozím Programu celoživotního učení) zrealizoval celkem 7 projektů zaměřených na nejaktuálnější témata ve školství.

Toto konsorcium tvořené Zlínským krajem, vzdělávací společností SES 13-19 Ltd. z Velké Británie a odbornou školou Galway Technical Institute z Irska na sebe postupně nabalovalo další zahraniční partnery z oblasti školství a Zlínský kraj zapojoval střední školy na svém území. Vznikla tak dobře fungující a stabilní síť expertních institucí, které již nyní mezi sebou realizují další projekty - školy ve Zlínském kraji tuto síť využily například pro vysílání žákyň a žáků na zahraniční stáže, případně pro práci na inovovaných výukových materiálech. 

Zlínský kraj ve spolupráci se zahraničními partnery i domácími zapojenými školami řešil například standardy kariérového poradenství v odborných školách, což mělo bezprostřední dopad jak na zúčastněné zástupce škol v kraji, tak na strategii Zlínského kraje při podpoře zavádění kariérového poradenství do systému poradenství ve školách na svém území.

Zlínský kraj se v mezinárodních projektech zabývá i tak náročnými tématy jako je například společné vzdělávání. V roce 2015 obdržel prestižní ocenění Pečeť kvality za projekt, který umožnil pedagožkám a pedagogům speciálních škol ve Zlínském kraji prozkoumat opatření na podporu inkluze v základním vzdělávání v britském Cardiffu a porovnat je s tím, co se osvědčilo u nás. Výsledkem byla inspirace na obou stranách.

Díky poznatkům z mezinárodní spolupráce se Zlínský kraj stal uznávaným lídrem v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a má nyní k dispozici unikátní metodu nazvanou Safe Arrival, která školám umožní rozpoznat u žáků riziko opuštění školy před jejím úspěšným ukončením a včas zasáhnout. O metodu již projevily zájem také další kraje v České republice.

Klíčovým tématem Zlínského kraje je ovšem zvyšování kvality a atraktivity polytechnického (nebo také STEM) vzdělávání. To zahrnuje odborné vzdělávání, ale jde ještě mnohem dál - směrem k moderním technologiím, ke spolupráci škol se zaměstnavateli v kariérovém poradenství, k podpoře dívek při volbě kariéry v pro ně „netypických“ oborech a v neposlední řadě k účinnému vyhledávání a podpoře talentů v polytechnickém vzdělávání.

Dobrým příkladem je projekt The SENSE, jehož realizace skončila v únoru 2021. Na projektu pod vedením Zlínského kraje pracovalo celkem 5 zahraničních partnerů. Mezi hlavní výsledky projektu se řadí publikace s přehledem příkladů, jak vnášet do výuky prvky moderních technologií a také metodika pro vyhledávání a podporu talentovaných žákyň a žáků v přírodovědných a technických oborech.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru