Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zákonem č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů byl tiskový zákon novelizován a novela nabyla účinnosti dne 1.11.2013. Cílem novely je zavedení opatření proti zneužívání periodického tisku, který je vydáván z veřejných prostředků, nebo je jeho vydávání podmíněno určitým úkonem územně samosprávného celku. Vzhledem k tomu byla definována nová kategorie periodického tisku, a to periodického tisku územního samosprávného celku (§ 3 písm. g)). Pojem „periodický tisk územního samosprávného celku“ je řazen mezi povinné údaje (§ 8 odst. písm. b)), které musí být v periodickém tisku uvedeny, např. v tiráži.

Týká se to periodického tisku vydávaného:

- územně samosprávným celkem,

- právnickou osobou zřízenou, založenou nebo ovládanou územně samosprávným celkem (i městskou částí) samostatně, nebo společně s více územně samosprávnými celky (dobrovolné svazky obcí),

- vydavatelem, který jej vydává na základě smlouvy s územně samosprávným celkem samostatně, nebo společně s více územně samosprávnými celky.

Takové periodikum musí poskytovat objektivní a vyvážené informace, zejména o průběhu a činnosti volených zástupců územního samosprávného celku. Objektivita předmětného periodika má být zaručena zajištěním přiměřeného prostoru pro zveřejňování sdělení (§ 4a) vyjadřujícího názory členů zastupitelstva různých politických směrů. Stýká se zde právo na svobodu projevu s odpovědností vydavatele za obsah periodického tisku. To znamená, že vydavatel nemusí otisknout celé sdělení, ale má možnost redakční úpravy.

Kontrolním mechanizmem dodržování povinnosti uveřejňovat sdělení členů zastupitelstva je „doplňující informace“ (§ 11a). Vztahuje se na ni obdobně úprava stanovená v § 13 až 15, s výjimkou § 15 odst. 1 písm. c) a odst. 2 a 3 tiskového zákona (§ 15a odst. 3). Vydavatel je povinen vydat doplňující informaci do 3 měsíců ode dne doručení sdělení vydavateli, nebo v nejbližším následujícím vydání, pokud není periodikum vydáno ve lhůtě 3 měsíců, nebo má-li člen zastupitelstva za to, že mu nebyl při uveřejnění sdělení poskytnut přiměřený prostor. Doplňující informace se vydává v periodickém tisku územního samosprávného celku, v němž nebylo sdělení uveřejněno, nebo v němž nebyl sdělení poskytnut dostatečný prostor. Další doplňující informace po řádně zveřejněné doplňující informaci není možná. Návrh znění doplňující informace musí být předložen v písemné žádosti (§ 15a odst. 1). Žádost musí být doručena v prekluzivní lhůtě do 3 měsíců (§ 15a odst. 2), jinak právo na uveřejnění doplňující informace zaniká. Lhůta běží od marného uplynutí 3 měsíců ode dne doručení sdělení vydavateli, nebo ode dne, kdy mělo být sdělení uveřejněno v nejbližším následujícím vydání periodického tisku územně samosprávného celku, který není vydán ve lhůtě 3 měsíců anebo ode dne, kdy sdělení bylo uveřejněno v periodickém tisku územního samosprávného celku, ale člen zastupitelstva má za to, že mu vydavatel neposkytl dostatečný prostor. Nesplní-li vydavatel povinnost uveřejnit řádně doplňující informaci, může se člen zastupitelstva obrátit na soud pro přezkoumání oprávněnosti jeho požadavku o uveřejnění doplňující informace.

Novelou byla zrušena povinnost dodávat regionální mutace periodických tisků do Státní technické knihovny v Praze (§ 9 odst. 2).

 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Kulísková

577 043 557

hana.kuliskova@zlinskykraj.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru