Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti. Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště.

Právní úprava: zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Podmínky zřízení a provozování veřejného pohřebiště jsou upraveny v §§ 16-25 výše zmíněného zákona.

Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí řádem veřejného pohřebiště (§ 19):

 • vydává obec (zákonem není výslovně stanovena forma ani orgán oprávněný řád veřejného pohřebiště vydat) v rámci samostatné působnosti,
 • k provozování pohřebiště, vydání a změnám řádu veřejného pohřebiště je nutný předchozí souhlas krajského úřadu,
 • řád musí být zveřejněn v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém,
 • řád musí obsahovat zejména náležitosti stanovené v § 19 zákona o pohřebnictví.

Jednou z povinností provozovatele veřejného pohřebiště je vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště a vypraviteli pohřbu vystavit doklad o pohřbení (§ 20 písm. c). Evidence musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy (§ 21). Pokud je evidence vedena v elektronické formě, pak je třeba na začátku následujícího roku vytisknout evidenci za příslušný rok a svázat ji.

Evidence související s provozováním pohřebiště § 21 zákona:

 • Jméno a příjmení zemřelých,
 • Místo a datum jejich narození a úmrtí,
 • Datum uložení pozůstatků a ostatků na pohřebišti,
 • Záznam o nebezpečné nemoci,
 • Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození nájemce hrob. místa (u PO sídlo a IČO),
 • Datum uzavření nájemní smlouvy, doba trvání závazku, údaje o změně,
 • Údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám,
 • Údaje o tom, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí tlecí doby zetlelé,
 • Údaje o zákazu pohřbívání, údaje a skutečnosti související s rušením pohřebiště §20 písm. f) body 3-6.

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem v písemné formě (§ 25). Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.

Sociální pohřeb“ - nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel pohřbu, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, zajistí pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku (§ 5 zákona o pohřebnictví, § 114 odst. 2 občanského zákoníku).

Praktické rady a metodiku pro obce lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Bedřich Štekl

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

bedrich.stekl@zlinskykraj.cz

tel. 577 043 558

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru