Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Pojmenování       

Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (tzv. SEA posouzení)

 • Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.  

Postup posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“).

Koncepcemi se dle zákona rozumí  - strategie, politiky, plány a programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně tímto orgánem schvalované nebo předkládané ke schválení (§ 3 písm. b) zákona).

Jednotlivými kroky jsou: podání oznámení, zveřejnění oznámení, zjišťovací řízení, zveřejnění dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a Návrhu koncepce, veřejné projednání, vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti, vydání stanoviska příslušným orgánem.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Předkladatel koncepce (správní úřad zpracovávající nebo předkládající koncepci ke schválení).

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

 • koncepce musí být zpracovány pro území náležející do Zlínského kraje
 • předkladatel koncepce obdržel závěr zjišťovacího řízení, ve kterém je stanoveno posouzení koncepce dle citovaného zákona

Postup:

 • zpracovat dokumentaci Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 9 zákona autorizovanou osobou a Návrh koncepce
 • žádost zaslat poštou, nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí, případně datovou schránkou
 • pokud bude žadatel vyzván k doplnění, tak doplnit žádost o požadované skutečnosti
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti předkladatele.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 11. patro, kancelář č. 1134, 1133

Kontaktní osoby:

Ing. Pavel Kulička, tel. 577 043 370; e-mail: pavel.kulicka@zlinskykraj.cz

Ing. Renata Čablová, tel. 577 043 373, e-mail: renata.cablova@zlinskykraj.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15:00 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Dokumentaci Vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracovanou dle přílohy č. 9 zákona spolu s Návrhem koncepce v listinné a elektronické podobě v počtu stanoveném krajským úřadem.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Forma podání žádosti není specifikována. Osnova pro zpracování dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je uvedena v příloze č. 9 zákona.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Poplatky nejsou stanoveny.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Krajský úřad ověří během 10 dnů od doručení žádosti, zda Vyhodnocení koncepce splňuje náležitosti dle přílohy č. 9 zákona a rozešle jej na vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej na internetu. Pokud Vyhodnocení koncepce neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, vrátí ho předkladateli k doplnění.

Předkladatel koncepce nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne předložení Návrhu koncepce a Vyhodnocení koncepce krajskému úřadu zajistí konání veřejného projednání koncepce. Předkladatel koncepce je povinen zveřejnit informaci o místě a času konání veřejného projednání Návrhu koncepce a Vyhodnocení koncepce na své úřední desce, internetu a ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem nejméně 10 dnů před jeho konáním.

Předkladatel koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání zašle krajskému úřadu zápis z veřejného projednání koncepce a zveřejní jej na internetu.

K Návrhu koncepce a Vyhodnocení koncepce může každý zaslat své písemné vyjádření krajskému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání.

Krajský úřad vydá na základě upraveného návrhu koncepce, vyjádření podaných k návrhu koncepce a závěrů veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve lhůtě 20 dnů ode dne obdržení upraveného návrhu koncepce včetně informace o způsobu vypořádání vyjádření.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dotčené správní úřady (např. příslušný úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný orgán hygienické služby, Česká inspekce životního prostředí, příslušná Správa CHKO, Povodí Moravy, s. p.) a dotčené územní samosprávné celky (obce).

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

 • Můžete využít tuto elektronickou službu:

podatelna@zlinskykraj.cz

pavel.kulicka@zlinskykraj.cz

renata.cablova@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

 • Jaké jsou související předpisy:

Posuzování vlivů na životní prostředí souvisí s příslušnými právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejedná se o správní řízení.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Na internetových stránkách www.cenia.cz, www.mzp.cz.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje

 • Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Pavel Kulička

 • Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

11. 1. 2021

 • Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11. 1. 2021

 • Datum konce platnosti návodu:

Není znám.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru