Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Žadatel o registraci je povinen podat písemnou žádost.

Při podání žádosti o registraci lze využít tiskopisy  MPSV; z důvodu jednotnosti a srozumitelnosti údajů je v dalším textu pracováno s těmito tiskopisy.

 1. Žadatel o registraci vyplní „Žádost o registraci sociálních služeb“, kterou najde zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-registraci-socialnich-sluzeb a která obsahuje náležitosti uvedené v § 79 odst. 5 zákona; dále v listinné podobě přiloží:
 • Doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky (od finančního úřadu), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotního pojištění (od všech zdravotních pojišťoven registrovaných v ČR) a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (z okresní správy sociálního zabezpečení)
 • právnická osoba doloží úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů
 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb, vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) u druhů sociálních služeb dle § 34, písm. c), d), e), f, zákona, tj. (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem)
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod.)
 • čestné prohlášení dle § 79 odst. 1 písm. g) zákona (jde-li o žadatele, na kterého se vztahuje insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.), že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka.

 

 1. Žadatel vyplní formulář „Údaje o registrované sociální službě“ pro každou sociální službu, kterou chce na základě registrace poskytovat, který najde zde:https://www.mpsv.cz/web/cz/-/udaje-o-registrovane-socialni-sluzbe#obsah a v listinné podobě doloží:
 • popis realizace poskytování sociálních služeb (lze použít níže přiložený formulář)
 • popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb, včetně organizační struktury – obsahuje organizační schéma všech pracovníků v sociálních službách a tabulku se jmenným přehledem pracovníků, vykonávajících odbornou činnost dle § 115 zákona.

Pro přehlednost může žadatel využít níže přiložený formulář - Jmenný seznam pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách

 • doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby. Dokladem prokazujícím odbornou způsobilost je doklad o dosaženém vzdělání dle § 110 odst. 4, § 116 odst. 5 zákona a osvědčení o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu
 • V případě regulovaného povolání „sociální pracovník“ nebo „pracovník v sociálních službách“, který získal vzdělání na zahraniční škole mimo území České republiky nebo na zahraniční škole se sídlem a akreditací v zahraničí na pobočce školy na území České republiky, požádá tento pracovník uznávací orgán (MPSV) o uznání odborné kvalifikace dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace včetně postupu a žádosti naleznete zde (https://www.mpsv.cz/web/cz/uznani-odborne-kvalifikace)
 • doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby, a právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby. Za tímto účelem vyžádá registrující orgán v rámci správního řízení výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě
 • plán finančního zajištění sociálních služeb - plán obsahuje, z jakých zdrojů bude činnost sociální služby zajištěna a jaké jsou náklady na poskytovanou sociální službu.

Žadatel může využít níže přiložený formulář - Plán finančního zajištění sociálních služeb.

V elektronické podobě ve formátu pdf žadatel doloží:

  • Popis realizace poskytování sociálních služeb
  • Popis personálního zajištění - grafické znázornění organizační struktury poskytovatele, s vyznačením pracovních pozic (dle § 115 zákona a počtu úvazků včetně pracovníků na dohody – DPP, DPČ, dodavatelské činnosti a dobrovolníků
 • Plán finančního zajištění sociální služby

 

ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLNÍCH A TECHNICKÝCH PODMÍNEK ODPOVÍDAJÍCÍCH DRUHU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. g) zákona je podmínkou registrace prokázání zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytované služby, kterou bude poskytovatel poskytovat ambulantní nebo pobytovou formou.

Registrující orgán je oprávněn provést šetření v místě. Z důvodu nařízení místního šetření dle § 54 odst. 1 správního řádu lze lhůtu pro vydání rozhodnutí o registraci (nebo o změně registrace) na základě § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu prodloužit až o 30 dnů.

 1. Technické podmínky: vztahují se zejména k objektu, v němž mají být, případně již jsou sociální služby poskytované. Jejich splnění se posuzuje v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o technických požadavcích na stavby). Žadatel tedy doloží doklad o účelu využití stavby (viz § 126 stavebního zákona – kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas atd.), ze kterého bude zřejmé, že stavbu lze užívat k účelu poskytování konkrétní sociální služby.

Pokud z dokladu o účelu využití stavby nevyplývá účel využití stavby poskytování sociální služby a ve výpisu z katastru nemovitostí je uveden jiný účel stavby a žadatel o registraci hodlá ve stavbě poskytovat sociální služby, je nutná změna účelu využití stavby a doložení relevantních dokumentů (např. rozhodnutí stavebního úřadu o změně účelu využití stavby, příp. části stavby apod.).

 

 1. Materiální podmínky: zejména vybavení prostor

Registrující orgán posuzuje účel a to, zda vybavení prostor sociální služby odpovídá činnostem a úkonům požadovaného druhu sociální služby. V rámci místního šetření pak posuzuje skutečné podmínky, zaměřuje se zejména na to, zda podmínky odpovídají zásadám zákona, činnostem, které mají být v budově vykonávány a potřebám okruhu osob, kterým má být sociální služba poskytována, i s ohledem na příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Registrující orgán je oprávněn posoudit splnění těchto podmínek pouze u již zkolaudované stavby.

Jestliže žadatel prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 79 odst. 1 zákona, vydá registrující orgán rozhodnutí o registraci.

Registrující orgán zveřejní údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d) zákona v Registru poskytovatelů sociálních služeb, viz: https://iregistr.mpsv.cz , a to od data započetí poskytování sociální služby.

 

POJISTNÁ SMLOUVA

Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít POJISTNOU SMLOUVU dle ustanovení § 80 zákona pro případ odpovědnosti za škodu poskytovanou při poskytování sociálních služeb.

Toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu poskytování sociální služby.

Poskytovatel je povinen do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru