Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 78 zákona lze poskytovat sociální služby jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká nabytím právní moci (vykonatelnosti) rozhodnutí o registraci.

Pro udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb je nutné splnit zákonem stanovené náležitosti, které jsou vymezeny v § 79 zákona (podmínky registrace).

O registraci rozhoduje krajský úřad (dále jen registrující orgán), příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky.

V řízení o registraci se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Řízení je bez výjimky zahajováno na žádost. Registrující orgán je při posuzování žádosti o registraci dle zákona vázán kromě správního řádu též základními zásadami uvedenými v § 2 zákona.

Jednání se žadatelem o registraci - doporučení:

Žadatel o registraci sociálních služeb kontaktuje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb (dále jen registrující orgán nebo krajský úřad) před podáním žádosti o registraci buďto telefonicky nebo se dostaví osobně na krajský úřad, budovu 21, kancelář 1015.

Žadatel je informován o podmínkách stanovených zákonem, za kterých je možno sociální službu poskytovat, jsou mu předány informace potřebné pro podání žádosti o registraci.

Před podáním žádosti je vhodné konzultovat s pracovníkem krajského úřadu (tel.: 577 043 337) potřebnost dané sociální služby ve Zlínském kraji v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji (jehož nedílnou součástí jsou Akční plány), a to zejména z důvodu možného následného zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Uvedený dokument je publikován na - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2023-2025 - Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)

Dotazy k agendě registrací zodpoví pracovník na telefonním čísle: 577 043 324, 577 043 332

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru