Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pravidla pro vydávání nařízení

Nařízení obce vydává rada obce. V obcích, kde není rada volena,
a pravomoc rady vykonává starosta, vydává nařízení obce zastupitelstvo. Nařízení obce podepisuje starosta obce a místostarosta nebo primátor a náměstek primátora.

Doporučujeme při tvorbě nařízení postupovat v souladu s Legislativními pravidly vlády.

Zmocnění

Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna (§ 11 zákona o obcích).
Obec vykonávající rozšířenou působnost může za splnění podmínek v předchozím odstavci, je-li k tomu zákonem zmocněna, vydávat nařízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem.

Přehled zákonných zmocnění naleznete zde.

Platnost a účinnost nařízení

Nařízení obce nabývá platnosti vyhlášením, tj. dnem jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, dále též „Sbírka právních předpisů“. Metodický návod najdete zde.

Na úřední desku obecního úřadu obec zveřejní pouze oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů, a to po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byl o vyhlášení správcem vyrozuměn (do datové schránky obce). V oznámení obec uvede označení právního předpisu, datum a čas vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata. Oznámení v této podobě a s tímto obsahem generuje Sbírka právních předpisů. Oznámení o vyhlášení nařízení obce s rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících v příslušném správním obvodu.

Nařízení obce se zveřejňuje ve Sbírce právních předpisů ve strojově čitelném formátu (.docx, .odt).

Nařízení obce nabývá účinnosti:

  1. a)  počátkem patnáctého dne po dni jeho vyhlášení, nebo
  2. b)  pozdějším v něm výslovně stanoveným dnem, nebo
  3. c)  výjimečně dřívějším v něm výslovně stanoveným dnem, nejdříve však dnem vyhlášení, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. I když je stanovena dřívější účinnost, musí být nařízení vyvěšeno nepřetržitě nejméně 15 dnů na úřední desce.

Evidence nařízení

Obec již není povinna vést evidenci právních předpisů (tedy obecně závazných vyhlášek a nařízení), které vydala. Povinnost vést evidenci však nadále platí u těch předpisů obce, které byly vydány před 1. 1. 2022 a doposud nebyly zveřejněny ve Sbírce právních předpisů. U nově zveřejněných předpisů (týká se i předpisů vydaných před 1. 1. 2022) tuto povinnost přebírá Sbírka právních předpisů. 

U dosavadních právních předpisů obsahuje evidence právních předpisů číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti.

Vzor evidence právních předpisů naleznete zde.

Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly (arabské číslice).  Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. Pro každou obec se ve Sbírce právních předpisů vede samostatná číselná řada. Označení pořadovým číslem obec provede až při jejich zveřejňování, pouze u dosavadních předpisů se jejich číslo uvádí jako jedno z metadat (popisných údajů). 

Zasílání vydaných nařízení obcí krajskému úřadu

Podle zákona č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů vkládají obce své právní předpisy do elektronicky vedené Sbírky právních předpisů. Někdejší povinnost obcí dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasílat nařízení obcí neprodleně po dni jejich vyhlášení krajskému úřadu, tak odpadla.

Přesto si dovolujeme požádat o to, aby obce o vydávání svých nařízení krajský úřad alespoň informovaly. Krajský úřad totiž nadále má povinnost provádět dozor nad zákonností. Upozorňujeme také na možnost obcí konzultovat s krajským úřadem nařízení obce již ve fázi přípravy.

 

Agendou dozorové činnosti se na KÚZK zabývá Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení legislativní a právní, tel. 577 043 572, které v případě potřeby poskytne bližší informace.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru