Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění účinná od 1. 9. 2015 stanovila zdravotním pojišťovnám povinnost uzavřít smlouvu o  poskytování a úhradě  hrazených zdravotních služeb s novým poskytovatelem zdravotních služeb, pokud  na tohoto nového poskytovatele  převedl všechna majetková práva poskytovatel zdravotních služeb, který ukončil svoji činnost.   K bezproblémovému navázání smluvního vztahu je třeba splnit následující požadavky zákona o zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění:
  1. Poskytovatel zdravotních služeb, který hodlá převést všechna majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb  na nového poskytovatele (prodávající), musí oznámit tento svůj úmysl odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje v žádosti o odejmutí oprávnění.  Jako podklad k žádosti přiloží Smlouvu o převodu všech majetkových práv na jiného poskytovatele (originál nebo úředně ověřenou kopii). Formulář žádosti o odnětí oprávnění je uveden v sekci „Chci ukončit/odejmout oprávnění“.
  2. Poskytovatel, na kterého jsou na základě platné smlouvy  všechna majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb  převedena (nabyvatel majetkových práv),  podává na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje  žádost o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Formulář příslušných žádostí včetně uvedení podkladů, které se k žádostem přikládají, je uveden v sekci „Nové oprávnění“.
  3. Pokud nabyvatel majetkových práv hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb dnem odnětí oprávnění předchozímu poskytovateli (prodávajícímu), uvede tuto skutečnost do žádosti o vydání oprávnění. Pokud je žádost o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb (včetně příslušných podkladů) novým poskytovatelem doručena nejpozději dnem podání žádosti o odnětí oprávnění poskytovatelem, který majetková práva převádí, a jsou-li splněny podmínky pro vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, rozhodne odbor zdravotnictví KÚZK o  obou žádostech ke stejnému dni.  Odvolání proti těmto rozhodnutím nemá odkladný účinek. 

Byť zákon o zdravotních službách nabyvateli majetkových práv umožňuje zahájit poskytování zdravotních služeb i jiným (pozdějším) dnem, než dnem odnětí oprávnění předchozímu poskytovateli, doporučuje odbor zdravotnictví KÚZK všem nabyvatelům majetkových práv této možnosti dané zákonem nevyužít a zahájit poskytování zdravotních služeb právě dnem odnětí oprávnění prodávajícímu. K tomuto doporučení vede odbor zdravotnictví  KÚZK  výklad zdravotních pojišťoven, které návaznost vydaného oprávnění k poskytování zdravotních služeb novému poskytovateli vztahují ke dni odnětí oprávnění předchozímu poskytovateli. Platné znění § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., je uvedeno na konci tohoto odkazu.  

Do 30 dnů ode dne udělení oprávnění  k poskytování zdravotních služeb musí  poskytovatel, na kterého byla všechna majetková práva převedena, požádat zdravotní pojišťovny o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb (zdravotním pojišťovnám dokládá, že na něj byla všechna majetková práva poskytovatelem xy  převedena).

Zdravotní pojišťovna má povinnost do 180 dnů ode dne podání žádosti o navázání smluvního vztahu této žádosti vyhovět a smlouvu uzavřít ve stejném rozsahu, jako měla s předchozím poskytovatelem.  Do doby uzavření smlouvy je zdravotní pojišťovna povinna hradit poskytovateli, na kterého byla převedena všechna majetková práva, stejný rozsah zdravotních služeb, jako by hradila předchozímu poskytovateli,  beze smlouvy.  Tato kontraktační povinnost se na pojišťovnu v případě, že předchozímu poskytovateli vypověděla smlouvu, nevztahuje.   

 
Text příslušných ustanovení zákona o zdravotních službách:
 
§ 18 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.,:
Je-li žadatelem o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb osoba, která je nabyvatelem majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb dosavadním poskytovatelem, připojí k žádosti (o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb) též doklady prokazující převod nebo přechod majetkových práv na žadatele. Předložení dokladu uvedeného v odstavci 2 písm. a) bodu 4 (dokladu o personálním vybavení zdravotnického zařízení) lze nahradit prohlášením žadatele o tom, že nedošlo ke změnám údajů v těchto dokladech předložených dosavadním poskytovatelem; v tomto případě se rovněž nepředkládá doklad uvedený v odstavci 2 písm. a) bodě 6 (souhlasné stanovisko SÚKL k věcnému vybavení lékárny, jde-li o poskytování lékárenské péče).
 
§ 23 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., :
Poskytovatel, který žádá o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb a hodlá převést majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb na jinou osobu, oznámí tuto skutečnost příslušnému správnímu orgánu současně s podáním žádosti o odejmutí oprávnění. Pokud nabyvatel majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb dnem odejmutí oprávnění dosavadnímu poskytovateli, uvede tuto skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Je-li podána žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nejpozději v den podání žádosti o odejmutí oprávnění dosavadním poskytovatelem a jsou splněny podmínky pro udělení oprávnění, rozhodne příslušný správní orgán o odejmutí oprávnění a o udělení oprávnění ke stejnému dni; odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
 
Text příslušné ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění:
 
§ 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.,:
Došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, na jinou osobu, které bylo v návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách nebo následně jí uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavře zdravotní pojišťovna s touto osobou na její žádost smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem, a to do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně; smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna uzavřít v případě, že původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla. Žádost může osoba uvedená ve větě první podat nejpozději do 30 dnů ode dne udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o osobu, na niž byla převedena majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb, nebo do 30 dnů ode dne udělení osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb, jde-li o osobu, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli. Do doby uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb má osoba uvedená ve větě první právo na úhradu poskytnutých hrazených služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi původním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, nejdéle však po dobu 210 dnů ode dne převodu majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb nebo ode dne, od kterého pokračuje v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru