Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Obecné informace k přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí

 • Oddělení kontrolní Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje provádí v přenesené působnosti přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Proces přezkoumávání hospodaření je prováděn u jednotlivých subjektů každoročně. Podle tohoto zákona je určen předmět, hlediska, postup a pravidla uplatňovaná při přezkoumání hospodaření. Uvedený zákon také stanovuje práva a povinnosti jak kontrolorů, tak i práva a povinnosti obcí a dobrovolných svazků obcí.
 • Povinnost nechat si přezkoumat hospodaření vyplývá pro obce z ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a pro dobrovolné svazky obcí z ustanovení § 53 téhož zákona. Tato povinnost je dále pro obce a dobrovolné svazky obcí upravena v ustanovení zákona § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Rozhodnutí o osobě vykonávající přezkoumání hospodaření u obcí a dobrovolných svazků obcí je ponechána zcela na rozhodnutí učiněné v samostatné působnosti. Je tedy na představitelích obcí a dobrovolných svazků obcí, zda si nechají své přezkoumání hospodaření provést zdarma od krajského úřadu, nebo zadají přezkoumání hospodaření jako placenou službu soukromému auditorovi či auditorské společnostiZa včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok odpovídá starosta obce (§ 103 odst. 4 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

V souladu s platnou legislativou je požadováno, aby veškerá komunikace s krajským úřadem probíhala ze strany obce a dobrovolného svazku obcí prostřednictvím datových schránek. Vypravené dokumenty v digitální podobě je nutno opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby a kvalifikovaným časovým razítkem.

ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku

 

Žádost o přezkoumání hospodaření krajským úřadem

 • Žádost o přezkoumání hospodaření krajským úřadem je nutno doručit krajskému úřadu do 30. června příslušného kalendářního roku (§ 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.).
 • Jednorázová přezkoumání mohou být vykonána pouze u obcí, jejichž počet obyvatel je menší než 800 osob a zároveň nevykonávají hospodářskou činnost. Je na zvážení krajského úřadu, zda i u těchto obcí provede dílčí přezkoumání hospodaření obce.
 • Vzor Žádosti o přezkoumání hospodaření krajským úřadem

 

Oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání hospodaření auditorovi či auditorské společnosti, informace o uzavření smlouvy

 • Rozhodnutí o tom, že přezkoumání hospodaření bude provádět auditor či auditorská společnost, je nutno krajskému úřadu oznámit do 30. června příslušného kalendářního roku (§ 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.).
 • V případě, že se obec či dobrovolný svazek obcí rozhodl zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti, má povinnost o uzavření smlouvy s auditorem nebo s auditorskou společností bez zbytečného odkladu informovat krajský úřad (§ 4 odst. 8 zákona č. 420/2004 Sb.). 
 • Tuto skutečnost oznamuje územní celek každým rokem nejpozději do 31. ledna následujícího roku, bez ohledu na to, zda již má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.
 • Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem nebo auditorskou společností předá obec a dobrovolný svazek obcí krajskému úřadu do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku (§ 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.), tzn. po projednání závěrečného účtu (§ 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
 • Vzor Oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání hospodaření auditorovi

 

Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, zpráva o plnění přijatých opatření

 • Pokud byly zjištěny chyby a nedostatky při dílčím přezkoumání hospodaření, je územní celek povinen  přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, krajskému úřadu při konečném přezkoumání hospodaření (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). V tomto případě se nevyžaduje písemná podoba nápravných opatření (ale je možná a vhodná pro kontrolu přijatých opatření k chybám zjištěným v rámci dílčího přezkoumání při konečném přezkoumání).
 • Pokud byly uvedeny chyby a nedostatky ve zprávě o výsledku přezkoumání, je územní celek povinen, (a to i v případě, že hospodaření přezkoumával auditor nebo auditorská společnost) přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a podat o tom písemnou informaci krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).  Územní celek je dále povinen v informacích uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.). Územní celek je povinen předat krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění opatření k nápravě, a to ve lhůtě, kterou uvedl v předané informaci o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. V tomto případě je vyžadována již písemná podoba nápravných opatření.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru