Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮM HONITEB

 • Základní informace k životní situaci:
Stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v této části zákona poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména na:
 
a) zlepšování životního prostředí zvěře,
b) podporu ohrožených druhů zvěře,
c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,
d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,
e) použití dravců v ochraně rostlin,
f) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře,
g) ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin,
h) chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivost.
 
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Uživatel honitby.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Příspěvek lze poskytnout na činnosti vyjmenované v Nařízení vlády č.30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování fin. příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí být podána do stanoveného termínu 31. 8. 2020. Žádost se podává pouze jednou za dotační období.
Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku je nižší než 1000 Kč.  
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně či poštou.  
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě, příslušném podle místa obvodu honitby.  
 • Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost na předepsaném formuláři Nařízení vlády č.30/2014 Sb.   
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost a příloha k žádosti.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.  
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání.   
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:      
Vrácení dotace.
 • Kontaktní osoba:
Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@zlinskykraj.cz
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2019
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru