Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

I. etapa (na základě usnesení vlády ČR č. 538 + P ze dne 31. května 1999) a II. etapa (na základě usnesení vlády ČR č. 970 ze dne 7.října 2002). V rámci obou uvedených usnesení poskytovalo MF ČR státní příspěvek nejen na vyhledávání obytných budov a rodinných domů - včetně škol, školských zařízení a veřejných budov, vodárenských úpraven vod a veřejných vodovodů) s výskytem většího množství radonového záření, ale i na ozdravná protiradonová opatření. Protože problematika ochrany zdraví před touto přírodní škodlivinou je stále aktuální, bylo pokračování Radonového programu v květnu 2009 schváleno Usnesením vlády ČR č. 594 na dalších deset let - viz příloha a), a proto můžeme hovořit o zahájení jeho III.etapy od roku 2010. Obsahové zaměření radonového programu na léta 2010 – 2019 se oproti minulým etapách změnilo. Nová koncepce je zaměřena na vytvoření systému, který umožní občanům získat co nejdostupnějším způsobem informace o radonu, jeho koncentraci v jejich bytech a možnostech, jak ji v případě potřeby snížit. Dalším cílem tohoto programu je podpora všech aktivit občanů, ale za podmínky jejich vlastního rozhodování. Poskytnutí podpory pro případně potřebná ozdravná opatření bude upravovat Ministerstvo financí ČR, podle stanovených kritérií. Samotné zaměření a podrobnosti Radonového programu na uvedené období 2010 – 2019, jsou specifikovány v tzv. „Akčním plánu“, který je veřejně dostupný na internetových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a jejich webových stránkách: www.sujb.cz a je možné se s ním seznámit i prostřednictvím jedné z příloh tohoto informačního materiálu - viz příloha b).

V porovnání s ostatními zeměmi, má Česká republika díky půdnímu podloží jedny z největších koncentrací radonu v bytovém fondu ČR (v průměru 140 Bq/m3). Podle současných výsledků měření se sice Zlínský kraj pohybuje v pásmu „nízkého a středního“ rizika výskytu radioaktivního plynu, ale v některých případech se objevily naměřené hodnoty spadající i do rizika „vyššího“. Tento radioaktivní plyn se přitom podílí v ČR téměř 13 % na celkovém výskytu a úmrtnosti obyvatel v důsledku rakoviny plic (odhad cca 900 úmrtí ročně).

Radon a jeho dceřiné produkty jsou uskupením přírodního radioaktivního plynu, který proniká do budov:

ze země – různými otvory, prasklinami a netěsností konstrukcí staveb,

z nevhodného stavebního materiálu – jedná se o materiály vyrobené z některých druhů popílků a škváry,

z vody a podzemní vody – uvolňuje se do ovzduší místností při mytí, vaření a praní.

Koncentrace radonu by přitom neměla překročit objemovou aktivitu radonu (OAR) ve stávajících budovách v hodnotách 400 Bq/m3 a u novostaveb 200 Bq/m3. V místech s předpokládaným zvýšeným výskytem tohoto radioaktivního plynu se doporučují provádět měření a při překročení uvedených hodnot se pak navrhují vhodná protiradonová opatření. V současné době už jsou známy cesty a opatření, jak pronikání radonu do domu významně snížit a tím objekt „ozdravit“. Někdy postačí pouze zvýšení přirozeného nebo nuceného větrání. Při vyšších hodnotách jsou pak nutné stavební úpravy objektu. Na realizaci těchto úprav může stát poskytnout finanční příspěvek až do výše 150.000,- Kč v případě splnění podmínek stanovených ze strany MF ČR.

V České republice byla v uplynulých letech na základě mnoha měření sestavena prognózní mapa radonového indexu geologického podloží. Měřením byly zjištěny i průměrné hodnoty objemové aktivity radonu v obcích. Tak můžeme vidět, ve kterých částech našeho státu riziko radonu nehrozí a kde je naopak zvýšené. Zpracované radonové mapy jsou ale pouze

o r i e n t a č n í viz příloha c), d) a e). Nadále platí, že pro posouzení a následné usměrnění možného pronikání radonu z geologického podloží do budov, byla podle ust.§ 94 vyhlášky č. 307/2002 Sb., (o radiační ochraně) ve znění pozdějších předpisů zavedena veličina „radonový index pozemku“. Stanovení tohoto radonového indexu pozemku mohou provádět pouze firmy, které jsou držiteli povolení vydaného SÚJB podle ust. § 9 odst.1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., (atomový zákon) v platném znění. Seznam firem, které taková měření mohou provádět, je uveden a aktualizován na výše uvedených internetových stránkách společně s vyznačením vybraných činností, kterými jsou tyto firmy oprávněny – viz RADON – Subjekty s povolením k vybraným činnostem. Je vydáno celkem 5 oprávněných povolení pod označením:

A – stanovení radonového indexu pozemku,

B – výskyt radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách,

E – obsah přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech,

F – obsah radonu ve vodě a

F/RN – obsah dalších přírodních radionuklidů.

I když je území Zlínského kraje podle prognózních map umístěno spíše v oblasti s nízkým nebo středním radonovým indexem, musí být u nově zahajovaných staveb zajištěna vždy protiradonová prevence (viz § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb. a prováděcí vyhláška č. 307/2002 Sb. v platném znění). Stavební úřady proto musí vždy ze strany investora (stavebníky) vyžadovat u staveb ve veřejném zájmu a další občanské a bytové výstavby - předložení výsledku stanovení radonového indexu pozemku a stavební úřad pak stanoví rozhodnutím podmínky protiradonové prevence (dotýká se případů, kdy je radonový index pozemku střední nebo vysoký). Bližší informace pro stavebníky - viz příl. f), g), h), i) a j), kde poslední dvě přílohy i) a j) jsou uvedeny pouze pro orientaci.

Pro měření staveb ve veřejném zájmu a další občanské a bytové výstavby kolaudovaných do konce roku 1991 se používá pro samotná měření detektor typu RAMARN (umístěný v plastové krabičce velikosti Ramy) uzavřený plastovým víkem, který se umístí do měřené místnosti po dobu 1 roku. U bytů se doporučuje umístění do obytných místností, ve kterých se obyvatelé zdržují během svého pobytu nejdéle (např. kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje a ložnice). Koncentrace radioaktivního plynu klesá s výškou podlaží. To znamená, že detektory se umísťují u takto vytypovaných staveb maximálně do 1. NP. Měření je informativní a je určeno jen pro potřeby v rámci Radonového programu ČR. Naměřené hodnoty u bytových a rodinných domů nejsou veřejné, a proto je nelze využít pro účely stavebního řízení nebo komerční účely (např. při koupi nemovitosti). Pro tyto účely není takto provedené měření dostačující. Detektory distribuuje Státní úřad radiační ochrany (SÚRO), buď přímo občanům, nebo prostřednictvím orgánů samosprávy. Krajské úřady budou podporovat rozmisťování detektorů a předávání informací a kontaktů.

Jména a kontakty na zodpovědné pracovníky – viz příl. k).

Jak bylo uvedeno výše - u nově zahajovaných staveb, které obsahují obytné nebo pobytové místnosti, nenahrazují tato měření zákonnou povinnost investorů (stavebníků) k měření půdního radonu před samotným zahájením stavby, nebo výskytu radioaktivního plynu v obytných a pobytových místnostech před kolaudací. Tato povinnost je dána ve smyslu ust. § 6 odst. 4, zákona č. 18/1997 Sb. a ust. § 94 a § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 18/1997 Sb. a vyhláška č. 307/2002 Sb. nebyly zatím změněny, takže stavební úřady jsou nadále vázány těmito předpisy.

Také měření půdního radonu neoprávněnou firmou je důvodem pro nevydání (případně pro podání návrhu na zrušení již vydaného stavebního povolení).

Krajský úřad Zlínského kraje bude na svých webových stránkách podporovat rozmisťování detektorů a předávání dostupných informací a kontaktů. Nedílnou součástí tohoto materiálu jsou v rámci jednotlivých příloh (nebo odkazů) uvedeny nejdůležitější materiály zpracované na výše uvedené adrese Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které budou dle potřeby doplňovány a aktualizovány.

Další informace podá:

1. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor stavebního řádu a životního prostředí, tř. T. Bati 21,

761 90 Zlín, tel.: 577 043 453

2. Nebo kontakty a spojení uvedená v jednotlivých přílohách

Přílohy:

Mapa radonového indexu geologického podloží http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm

Radon ve Zlínském kraji: https://www.radonovyprogram.cz/radon-ve-zlinskem-kraji/

 

Dokumenty ke stažení

download.png (647 b) Usnesení vlády ČR č. 594 ze dne 4. května

download.png (647 b) Radonový program ČR 2010 - 2019 - Akční plán

download.png (647 b) Mapa ČR - Proměřenost obcí

download.png (647 b) Mapa ČR - Geometrický průměr objemové aktivity radonu v obcích (informativní)

download.png (647 b) Protiradonová prevence u novostaveb (pro stavebníky, stavební úřady) - leták

download.png (647 b) Protiradonová prevence při změně dokončené stavby (pro stavebníky, stavební úřady)

download.png (647 b) Radioaktivita vybraných stavebních materiálů

download.png (647 b) Kontaktní údaje úřadů pro měření radonu

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru