Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH POZEMKŮ ZA NEHONEBNÍ

 • Základní informace k životní situaci:
Orgán státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo vojenských nebo v zájmu vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i jiné pozemky než jsou pozemky uvedené v § 2 písm. e) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a to buď z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník pozemků.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
O prohlášení pozemků za nehonební může požádat fyzická nebo právnická osoba, která je jejich vlastníkem.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě, nachází-li se předmětné pozemky v obvodu správní působnosti tohoto kraje. Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
 
Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@zlinskykraj.cz
Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost o prohlášení pozemků za nehonební s uvedením důvodu, doklad o vlastnictví k dotčenému pozemku, snímek z katastrální mapy, podrobné zdůvodnění žádosti (např. záměr využití pozemku, který není slučitelný s výkonem práva myslivosti).
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost si píše žadatel sám.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Uživatel honitby a vlastník honitby.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 2
 • Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2019
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru