Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Informace o systému SOLVIT center, která řeší přeshraniční problémy občanů a podniků, jež se cítí být poškozeni nesprávnou aplikací Evropského práva úřadem jiného členského státu.
 
SOLVIT centrum zřízené na základě Rozhodnutí Evropské komise ke dni vstupu ČR do EU je organizačně začleněno do Ministerstva průmyslu a obchodu a disponuje mechanismem, který umožňuje rychle (do 10 týdnů), efektivně, neformálně a bezplatně řešit problémy související s porušením práva Evropských společenství ze strany úřadu jiného členského státu (špatná aplikace evropských předpisů nebo jejich neaplikování, velmi často jde i o nečinnost příslušných úřadů nebo nedodržování lhůt).
 
Základními evropskými právy na vnitřním trhu, jejichž porušování SOLVIT řeší, jsou:
 • volný pohyb zboží (omezení při dovozu/vývozu, uvádění zboží na trh),
 • volný pohyb služeb (překážky při usazení, vysílání pracovníků či přeshraničním poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými),
 • volný pohyb osob (hraniční kontroly, povolení k pobytu, přístup na trh práce, ke vzdělání, uznávání kvalifikace, zdravotní pojištění, důchody rodinné dávky).

  Případy, do kterých se SOLVIT může vložit, jsou charakterizovány těmito znaky:

 

 • porušení práva Evropských společenství ze strany správního úřadu některého členského státu,
 • poškození práv občana či podniku z jiného členského státu,
 • přeshraniční prvek,
 • nejde o soukromoprávní spory,
 • nejde o spory vzniklé porušením vnitrostátního práva,
 • ve věci nebylo zahájeno soudní řízení.

  Nejčastější problémy s úřady:

 

 • úřad nezná, neaplikuje nebo špatně aplikuje příslušný evropský právní předpis nebo princip vycházející ze Smlouvy ES nebo judikatury Evropského soudního dvora (např. vzájemné uznávání - zboží),
 • úřad jedná podle vnitrostátních předpisů, které jsou v rozporu s evropským právem,
 • nečinnost, neodůvodněné průtahy (např. při uznávání kvalifikace, refundace DPH).


  Možnosti výsledku jednání SOLVIT centra s úřadem:

 • úřad změní svůj přístup v konkrétní věci (ustoupí od nepřiměřených požadavků, uzná kvalifikaci, nebrání uvedení výrobku na trh apod.),
 • změna správní praxe v dané problematice obecně (např. vydání metodických pokynů nadřízenými orgány),
 • nutná změna vnitrostátní legislativy,
 • nevyřešeno - soudní žaloba či stížnost k Evropské komisi.


  Případy, jimiž se SOLVIT zabývá:

 

 • uznávání odborných kvalifikací (21%),
 • přístup výrobků na trh (16%),
 • sociální zabezpečení (14%),
 • daně (11%),
 • registrace motorových vozidel (7%),
 • přístup služeb na trh (6%),
 • povolení k pobytu (5%),
 • zaměstnanecká práva (4%),
 • jiné (16).

  Úspěšnost vyřešených případů: 78%

  Kontaktní údaje SOLVIT centra v České republice:

  e-mail: solvit@mpo.cz
  tel.: 224 221 701
  osobně: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1
  poštovní adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1


  Podrobnější informace o fungování SOLVITu a o nejčastěji řešených případech lze nalézt buď na webových stránkách Evropské komise, nebo Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru