Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

SOUHLAS S CHOVEM ZVĚŘE V ZAJETÍ

 • Základní informace k životní situaci:

Souhlas s chovem zvěře v zajetí musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která chce chovat na nehonebním pozemku některý z druhů zvěře vyjmenovaný v  § 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, právnická osoba.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

O udělení souhlasu s chovem zvěře v zajetí může požádat fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá chovem zvěře v zajetí (jednotlivec, stanice pro handicapované živočichy, zookoutek, zařízení pro výchovu mládeže apod.).

 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Poštou, osobně, elektronicky.

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Na krajském úřadě, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.

Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Kontaktní osoba:

Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@zlinskykraj.cz

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o povolení chovu zvěře v zajetí, ve které musí být uveden druh zvěře, její počet, místo a účel chovu, vyjádření veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat proti týrání k navrhovaným podmínkám chovu (Okresní veterinární správa, v případě spárkaté zvěře Krajská veterinární správa).

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost si píše žadatel sám.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Orgány ochrany přírody.

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 1 a § 66.

 • Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Až do výše 40 000 Kč právnické osobě (§ 64 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.).

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2019

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru