Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Územně analytické podklady Zlínského kraje byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

nahledruru.jpg (487 KB)

Obsah dokumentace:
A) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území (datová základna územně analytických podkladů),
B) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující
1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území,
2. určení problémů k řešení v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru