Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

CO JE VEŘEJNÁ SBÍRKA

Veřejná sbírka je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

KDO MŮŽE KONAT VEŘEJNOU SBÍRKU

Sbírku může konat obec, kraj nebo právnická osoba, která má sídlo na území České republiky, příp. tu má umístěnou svou organizační složku (dále je použito pojmu „právnická osoba“ pro všechny uvedené subjekty, pokud z textu nevyplývá něco jiného).

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SBÍRKY

Ten, kdo chce sbírku konat, je povinen její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle svého sídla. Jsou-li splněny všechny náležitosti oznámení o konání sbírky (dále uvedené) a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě datum přijetí jejího oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení.

ZPŮSOBY KONÁNÍ SBÍRKY

Veřejnou sbírku lze konat jedním nebo více ze způsobů uvedených v zákoně:
 
a) shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu
b) sběracími listinami
c) pokladničkami
d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně
e) prodejem vstupenek, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek
f) dárcovskými textovými zprávami DMS
g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou
 
Na žádost právnické osoby lze konat sbírku i jiným způsobem než způsoby uvedenými výše, např. přes webový portál Darujme.cz, apod. Právnická osoba stručně popíše jiný způsob konání sbírky a připojí k oznámení.
 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Potřebné dokumenty, které předloží právnická osoba (ne obec, kraj) 

Oznámení o konání veřejné sbírky konané právnickou osobou
Čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace
 Čestné prohlášení o tom, zda FO fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jejím jménem se v posledních 3 letech zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území ČR
 Doklad o bezúhonnosti fyzické osoby oprávněné jednat ve věci sbírky obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává
 Potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek
 Potvrzení všech zdravotních pojišťoven, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
 Potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociálního zabezpečení a na příspěvku na státní
sociální politiku zaměstnanosti
 Vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami
 Souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku použito v zahraničí
 
Potřebné dokumenty, které předloží obec 
 Oznámení o konání veřejné sbírky konané obcí
Usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne starší 60 dnů (tzn. rady obce nebo zastupitelstva) - vzor níže
 

ZAHÁJENÍ SBÍRKY

Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze konat, platí, že sbírka je zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede v oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější; dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována.

SBÍRKA KONANÁ NA DOBU URČITOU, JEJÍ PRODLOUŽENÍ A UKONČENÍ

Sbírka, která byla oznámena na dobu určitou, končí dnem uvedeným právnickou osobou v oznámení, příp. dnem uvedeným v rozhodnutí krajského úřadu, pokud tento rozhodl, že sbírku nelze konat.
Sbírka může být ukončena také kdykoliv přede dnem uvedeným v oznámení. V tomto případě je třeba ukončení sbírky oznámit krajskému úřadu do 5 pracovních dnů.
Pokud právnická osoba propagovala sbírku a ukončila ji dříve, než bylo původně oznámeno, je povinna bez zbytečného odkladu seznámit veřejnost s ukončením sbírky srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagovala.
Sbírku konanou na dobu určitou lze prodloužit, nejdéle však na dobu 3 let. Prodloužení sbírky musí právnická osoba oznámit krajskému úřadu nejpozději poslední den konání sbírky a také uvést nové datum ukončení sbírky. Jestliže bude po prodloužení sbírka konána po dobu delší než 1 rok, je třeba v oznámení uvést, k jakému dni v roce bude zpracováno roční průběžné vyúčtování.

SBÍRKA KONANÁ NA DOBU NEURČITOU A JEJÍ UKONČENÍ

Ukončení sbírky konané na dobu neurčitou právnická osoba písemně oznámí příslušnému krajskému úřadu nejpozději 30 dní před jejím ukončením.
Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna bez zbytečného odkladu seznámit veřejnost s ukončením sbírky srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagovala.

KONTROLA A DOZOR NAD KONÁNÍM SBÍRKY

Kontrolu a dozor nad konáním sbírek provádí krajský úřad, jemuž byla (měla být) sbírka oznámena. Krajský úřad je oprávněn se kdykoliv v průběhu konání sbírky přesvědčit, zda je sbírka konána v souladu s oznámením a s právními předpisy.

SBÍRKOVÝ ÚČET

Právnická osoba musí pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, který je určen na shromažďování příspěvků do veřejné sbírky. Tato povinnost se nevztahuje na sbírky konané jen pokladničkami nebo sběracími listinami po dobu nejvýše 3 měsíců.

KONTROLA VYÚČTOVÁNÍ SBÍRKY

Povinností právnické osoby je účtovat o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky. K vyúčtování sbírky právnická osoba uvádí výši hrubého výtěžku sbírky, skutečných nákladů spojených s jejím konáním a výši čistého výtěžku, současně prokáže, jakým způsobem bylo použito tohoto čistého výtěžku ke stanovenému účelu. Dokládá tak pokladní doklady, faktury a výpisy ze zvláštního bankovního účtu. Zároveň předloží sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, protokoly o zapečetění a rozpečetění pokladniček a doklady o nákladech spojených s jejím konáním.

PRŮBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ SBÍRKY

Koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok, provádí příslušný krajský úřad každoročně kontrolu průběžného vyúčtování sbírky. Ke kontrole je právnická osoba, která koná sbírku, povinna předložit vyúčtování vždy do 3 měsíců ode dne uvedeného v oznámení. Tento den nelze po zveřejnění osvědčení změnit. První průběžné vyúčtování může být zpracováno za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle však do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky.

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ SBÍRKY

Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je právnická osoba povinna předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky.
 
 
Centrální evidence veřejných sbírek:
Centrální evidenci veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra České republiky.
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/
 
Výkonem agendy veřejných sbírek u Krajského úřadu Zlínského kraje je pověřena:
Ing. Adriana Válková           
tel.: +420 577 043 565             
e-mail: adriana.valkova@zlinskykraj.cz            
9.patro/dveře č. 934
 

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Oddělení státního občanství a přestupků
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
e-mail: podatelna@zlinskykraj.cz 
https://zlinskykraj.cz   

 
 
VZORY DOKUMENTŮ KE STAŽENÍ

Oznámení o konání veřejné sbírky pro právnické osoby                    

Oznámení o konání veřejné sbírky pro obce

Plná moc k veřejným sbírkám pro právnické osoby                        

Plná moc k veřejným sbírkám pro obce

Usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky

Čestné prohlášení právnické osoby likvidace                      

Čestné prohlášení oprávněné osoby zdržování se mimo ČR

Žádost o souhlas Ministerstva zahraničních věcí

Sběrací listina  

Zápis o zapečetění pokladniček          

Zápis o otevření pokladničky             

Vyúčtování veřejné sbírky na dobu KRATŠÍ  (do 12 měsíců konání sbírky)   

Vyúčtování veřejné sbírky na dobu DELŠÍ než 12 měsíců  (do 8 let konání sbírky)

Vyúčtování veřejné sbírky na dobu DELŠÍ než 12 měsíců (na déle než 8 let konání sbírky)

Průvodce vyúčtováním veřejné sbírky                   

Manuál pro pořadatele veřejných sbírek 2017

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru