Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

VÝJIMKA Z OCHRANNÝCH PODMÍNEK OHROŽENÝCH ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

 • Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti povoluje podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v kategorii ohrožených, uvedených v příloze č. II a III vyhl. č. 395/1992 Sb.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Veřejný zájem musí výrazně převažovat nad zájmy ochrany přírody.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti.

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení právní a ochrany přírody.

 • Kde a s kým životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení právní a ochrany přírody, kanc. č. 1129:

Mgr.  Dagmar Metyšová pro okr. Zlín, tel. 577 043 389, e-mail: dagmar.metysova@zlinskykraj.cz

Ing. Ivona Démuthová pro okr. Kroměříž tel. 577 043 393, e-mail: ivona.demuthova@zlinskykraj.cz

Pavel Šnajdara pro okr. Uh. Hradiště tel. 577 043 362, e-mail: pavel.snajdara@zlinskykraj.cz

Mgr. Magdaléna Šnajdarová pro okr. Vsetín tel. 577 043 394. e-mail: magdalena.snajdarova@zlinskykraj.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Řádně odůvodněnou žádost, popis záměru, v případě stavby relevantní část projektové dokumentace, hodnocení podle § 67 zákona (pokud o jeho zpracování rozhodl příslušný orgán ochrany přírody), v případě výjimky za účelem chovu v zajetí chráněného živočicha prokázání původu podle § 54 zákona, způsob nezaměnitelného označení jedince.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se nepoužívají

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle zák. č. 114/1992 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů § 83 odst. 3 zákona).

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vždy obce, v jejichž územním obvodu se výjimka povoluje popř. občanská sdružení, která splní náležitosti podle § 70 zákona.

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání (dle § 81 až § 93 z. č. 500/2004 Sb., správní řád). Dle poučení rozhodnutí proti kterému se odvolání podává.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Od 5 000,- Kč do 1 000 000,- Kč. 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru