Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Na základě žádosti Zlínského kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo, dne 16. 1. 2023 ROZHODNUTÍM č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2023 (dále jen „Rozhodnutí MPSV“), o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinností kraje a Hlavního města Prahy uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

Přidělené veřejné finanční prostředky Zlínský kraj poskytuje jako kompenzaci za výkon služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Veřejné finanční prostředky přidělené Zlínskému kraji byly rozděleny v souladu s „Podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“, v platném znění a „Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023“, v platném znění.

Výši finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 pro jednotlivé pověřené poskytovatele a jimi poskytované sociální služby schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje:

  • dne 27. 2. 2023, usnesením č. 0473/Z16/23, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023“

  • dne 11. 9. 2023, usnesením č. 0592/Z19/23tj. finanční podpora v rámci „Výzvy č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023“ a v rámci nevyčerpané finanční podpory přiznané Zlínskému kraji pro rok 2023.

 

V níže uvedeném dokumentu jsou zpracovány „Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023“ (Příloha č. 1). Finanční podpora je rozdělena transparentně v souladu s platnými „Podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“ a platným „Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023“. Jedná se o služby stěžejní k naplňování vizí kraje, konkrétně služby sociální péče poskytované ve formě terénní, převažující terénní, ambulantní nebo převažující ambulantní a služby sociální prevence poskytované ve formě terénní a převažující terénní, u nichž částka k dofinancování dosáhla alespoň 5.000 Kč.

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru