Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Vyšší ověření listin do zahraničí, se provádí na matričních dokladech vydaných v České republice                                                                                                                                               FORMULÁŘ

Kde získat vyšší ověření
Krajský úřad – ověří matriční doklady vydané obecním úřadem nebo úřadem obce s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje
Úřad obce s rozšířenou působností – ověří matriční doklady vydané obecním úřadem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 
Jaké matriční doklady lze ověřit
V souladu s § 4a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, lze ověřit  matriční doklady vydané v České republice:
  • rodný list, oddací list, úmrtní list, doklad o partnerství
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • vysvědčení ke vstupu do partnerství
  • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958
 
Ověřit lze matriční doklady vystavené po 1.7.2001. Doporučujeme požádat na matričním úřadě o vystavení nového dokladu, určeného pro cizinu. Je nutné, aby úřední razítko a podpis matrikářky na dokladu byl aktuální.
 
Způsob podání žádosti
  • osobně na Krajském úřadě Zlínského kraje
  • písemně (v žádosti uveďte stát, do kterého je doklad určen a adresu, kam chcete ověřený doklad zaslat)
 
Osoba, která potřebuje doklad ověřit, může tímto úkonem pověřit i jinou osobu bez předložení plné moci.
 
Vydání vyššího ověření podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč /položka 5 písm. d) sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/. Poplatek se hradí na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje, a to buď hotově, nebo platební kartou. Při zaslání dokumentu poštou se správní poplatek hradí bankovním převodem na číslo účtu 2786182/0800, variabilní symbol: 136130, specifický symbol: 6010600011, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení žadatele.
 
Kontakt
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Oddělení státního občanství a přestupků
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
 
Výkon agendy zajišťují:
Homolková Jana, Bc.    tel. 577 043 561, č. dv. 934/9. patro      jana.homolkova@zlinskykraj.cz
Straková Renáta, Mgr.  tel. 577 043 574, č. dv. 934/9. patro      renata.strakova@zlinskykraj.cz
Zetková Zuzana, Ing.    tel. 577 043 563, č. dv. 934/9. patro      zuzana.zetkova@zlinskykraj.cz
Horčičková Hana, Bc.   tel. 577 043 560, č. dv. 935/9. patro      hana.horcickova@zlinskykraj.cz
Netuková Alena, DiS.    tel. 577 043 566, č. dv. 935/9. patro      alena.netukova@zlinskykraj.cz
Štěrbová Olga                  tel. 577 043 564, č. dv. 935/9. patro      olga.sterbova@zlinskykraj.cz
           
Vyšší ověření listin je upraveno následujícími právními předpisy:
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (§ 109)
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (§ 4a)
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (§ 26)
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána
 
 
Apostila, superlegalizace
Veřejná listina, která má být uznána ve státě, který je smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích listin, musí být opatřena tzv. apostilní doložkou.
Matriční doklad ověří krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností a následně Ministerstvo zahraničních věcí, které listinu opatří apostilní doložkou.
Veřejná listina, která má být uznána ve státě, který není smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích listin, musí být superlegalizována zastupitelským úřadem toho státu, ve kterém bude listina použita.
Matriční doklad ověří krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností, následně Ministerstvo zahraničích věcí a jako poslední zastupitelský úřad cizího státu (ve kterém má být listina předložena) v České republice. 
 Poplatek za ověření listiny Ministerstvem zahraničních věcí je 300 Kč formou kolkové známky (kolkovou známku je třeba přinést s sebou - k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.), při osobním podání žádosti je možné poplatek uhradit platební kartou.
 
Kontakt
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Konzulární odbor – oddělení legalizace veřejných listin
Hradčanské nám. 5
118 00 Praha 1
 
tel. 224 182 188, 224 182 153
 
Informace konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html
 
U listin vydaných justičními orgány a listin vydaných nebo ověřených notáři provádí konečné ověření Ministerstvo spravedlnosti. Superlegalizace zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita, se již v takovém případě neprovádí.
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru