Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Nabývání státního občanství České republiky udělením upravuje zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státním občanství").
O udělení státního občanství ČR rozhoduje Ministerstvo vnitra (§ 11) a na udělení státního občanství ČR není právní nárok (§ 12).
Státní občanství ČR lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti ČR, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního a splňuje stanovené podmínky viz níže (§ 14 zákona o státním občanství).
Naopak státní občanství ČR nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo jiné majetkové hodnoty.
 
Žádost o udělení státního občanství České republiky podává cizinec (žadatel starší 18 let) osobně u krajského úřadu, příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele s těmito doklady:
 
1) Žádost o udělení státního občanství České republiky žadatel sepíše předem volnou formou a uvede v ní:
 - jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu
 - o co žádá, důvod podání žádosti
 - případně zda a z jakých důvodů žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení občanství
 
Manželé mohou podat společnou žádost o udělení státního občanství ČR, do níž mohou zahrnout své nezletilé děti. Pokud žádost podává jen jeden z rodičů dítěte, může do žádosti dítě zahrnout pouze se souhlasem druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před krajským úřadem, u něhož je žádost podána.  K žádosti o udělení státního občanství České republiky dítěti staršímu 15 let je třeba jeho písemného souhlasu s úředně ověřeným podpisem; to neplatí, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před krajským úřadem, u něhož je žádost podána.
V případě, že žádají rodiče o státní občanství pouze pro děti (sourozence), podává se za každé dítě žádost samostatně.
Žádost je adresována Ministerstvu vnitra ČR, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
 
2) Životopis sepíše žadatel volnou slohovou formou v českém jazyce, nikoliv strukturovaný životopis.
Žadatel uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, o pracovní nebo jiné výdělečné činnosti, studiu v České republice, rodinném a společenském životě.
U společné žádosti rodičů a jejich nezletilých dětí se podává za každého člena rodiny samostatný životopis.  
 
3) Matriční doklady se předkládají v originále, případně v úředně ověřené fotokopii, s potřebnými ověřeními na základě mezinárodních smluv, opatřené úředními překlady do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce:
 1.  rodný list,
 2. oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (pokud žadatel uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství)
 3. doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství (pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno, rozsudek musí obsahovat doložku právní moci)
 4. úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 4/ Doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, doklad o základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství. Namísto těchto dokladů je možno předložit doklady, které prokáží, že žadatel v minulosti absolvoval po dobu alespoň 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Tyto doklady nepředkládá žadatel mladší 15 nebo starší 65 let a dále žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka a českých reálií (nutné potvrzení od lékaře).
Informace týkající se zkoušek z českého jazyka a českých reálií jsou dostupné na webových stránkách https://old.ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi. Další kontakty: obcanstvi@ujop.cuni.cz nebo telefon +420 224 990 451.
 
5) Doklad prokazující pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí
Potvrzení vystaví Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců, Zlín, Pod Vrškem 5360. Správní poplatek za vystavení tohoto potvrzení je 50 Kč, hradí se formou kolkové známky, která je k dostání na poště.
Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Pod Vrškem 5360, Zlín
tel.: 974 801 801 (vč. telefonického objednávání)
Úřední hodiny: Pondělí, středa   8:00 – 17:00
                                  Úterý, čtvrtek      8:00 – 12:00
                                  Pátek                        8:00 – 11:00 (pouze pro objednané klienty)
 
Podmínka trvalého pobytu:
Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě
 1. po dobu alespoň 5 let,
 2. po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo
 3. po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.
Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.
 
Podmínka faktického pobytu:
Státní občanství České republiky lze udělit, pokud žadatel prokáže, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanoveno výše v písm. a) až c). Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.
 
6) Potvrzení Finanční správy České republiky a Celní správy České republikykterá nejsou starší než 30 dnůže žadatel nemá v evidenci daní v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno čekání jeho úhrady, nebo rozložení jeho úhrady na splátky.
Potvrzení vydá Finanční úřad pro Zlínský kraj, územní pracoviště Zlín, Otrokovice, Kroměříž, Holešov, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště a Uherský Brod (podle místa pobytu).
Potvrzení Celní správy ČR vydá Celní úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 4463, 762 34 Zlín.
Správní poplatek 100 Kč (telefon 577 054 200, úřední doba v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin).
 
7) Doklady prokazující zdroje finančních prostředků žadatele sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména
 • potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu
 • doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán
 • doklady, pokud disponuje příjmy ze zahraničí
Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále připojí
 • potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu
 • pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice za poslední tři roky věnoval
 Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti dále připojí
 • potvrzení o studiu - potvrzení, že studium probíhalo prezenčně od/do v českém jazyce 
 • školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium
Tyto skutečnosti je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 18 let.
 
8) Potvrzení vydané Českou správou sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti (potvrzení vydají pobočky ve Zlíně, Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti, podle místa pobytu).
 
9) Potvrzení vydané příslušnou zdravotní pojišťovnouže žadatel nemá nedoplatek pojistného u zdravotní pojišťovny v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti.
 
10) Pokud se žadatel zdržuje v České republice po dobu kratší 10 let, je nutno doložit Výpis z evidence trestů nebo jiný rovnocenný doklad z cizího státu, jehož je občanem, nebo z  cizích států, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let. Tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců (s potřebnými ověřeními na základě mezinárodních smluv, opatřené úředními překlady do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce).
Doporučujeme přiložit vyjádření žadatele o všech cestách do zahraničí v posledních 3 letech a o všech cestách do zahraničí, které byly delší než 6 měsíců v posledních 10 letech.
 
11) Platný průkaz k povolení pobytu cizince na území ČR a cestovní doklad.
 
Doporučení pro žadatele 
- nejdříve absolvujte zkoušku z českého jazyka a českých reálií a až poté vyřizujte stanovená potvrzení, která nesmí být starší než 30 dnů
- ve svém domovském státě si zjistěte, zda nabytí občanství České republiky nebude mít vliv na Vaše dosavadní občanství
 
Lhůta pro vyřízení žádosti k udělení českého občanství
Krajský úřad vyplní s žadatelem dotazník k žádosti a spolu s předloženými doklady, svým stanoviskem a stanoviskem obecního úřadu obce, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jej zašle do 30 dnů ode dne podání žádosti Ministerstvu vnitra. Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení státního občanství je 180 dnů ode dne, kdy byla doručena na ministerstvo.  Vyhoví-li se žádosti, ministerstvo vydá listinu o udělení státního občanství, která nabývá účinnosti dnem složení státoobčanského slibu u krajského úřadu.  Státoobčanský slib skládá žadatel, který dosáhl věku 15 let.
 
Správní poplatek za udělení státního občanství ČR
 zletilá fyzická osoba                  2 000 Kč
 nezletilá fyzická osoba             500 Kč
 azylant                                              500 Kč
 Poplatek je hrazen při podání žádosti na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje, a to hotově nebo platební kartou. Správní poplatky se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů, Sazebník, položka 8, bod 13, 14 a 15).
 
V článku jsou uvedeny pouze základní informace k podání a vyřízení žádosti o udělení státního občanství České republiky. Pro podrobné a zpřesňující informace doporučujeme osobní návštěvu krajského úřadu.   
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
oddělení státního občanství a přestupků
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín 
 
Horčičková Hana, Bc.             tel. 577 043 560, č. dv. 935  9. patro   hana.horcickova@zlinskykraj.cz
Homolková Jana Bc.               tel. 577 043 561, č. dv. 934 9. patro   jana.homolkova@zlinskykraj.cz
Netuková Alena, DiS.              tel. 577 043 566, č. dv. 935  9. patro  alena.netukova@zlinskykraj.cz
Straková Renáta, Mgr.            tel. 577 043 574, č. dv. 934   9. patro  renata.strakova@zlinskykraj.cz
Štěrbová Olga                            tel. 577 043 564, č. dv. 935  9. patro  olga.sterbova@zlinskykraj.cz
Zetková Zuzana                        tel. 577 043 563, č. dv. 934  9. patro  zuzana.zetkova@zlinskykraj.cz
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru