Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

 

Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven a má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní orgán, nadřazený všem ostatním. Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zlínský kraj je samostatně spravován 45 členným zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

 

Jednací řád Zastupitelstva Zlínského kraje byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0400/Z14/22, 31.10.2022. 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru