Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Základním principem zpětného odběru výrobků je odpovědnost výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Vybranými výrobky, kterých se právní úprava týká, jsou elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem (výrobky s ukončenou životností).

Konečný uživatel má povinnost výrobek s ukončenou životností, na nějž se vztahuje zpětný odběr, odevzdat, a to prostřednictvím individuálního systému výrobce nebo kolektivního systému, kterému bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno oprávnění k provozování jeho činnosti. Cílem je, aby se tyto výrobky nestaly součástí směsného komunálního odpadu, ale byly dále opětovně využívány, recyklovány a minimalizoval se tak vliv na životní prostředí.

Užitečné odkazy

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru