Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

INFORMACE PRO ŽADATELE O AKREDITACI K PROVOZOVÁNÍ ŠKOLICÍHO STŘEDISKA

 
Podklady pro udělení akreditace k provozování školícího střediska:
  • Písemná žádost o udělení akreditace(formou vlastního textu s uvedením rozsahu skupin a podskupin řidičských oprávnění, v jejímž rozsahu se žádá o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku). Pozn.: – rozsah skupin a podskupin ŘO je v závislosti na doložení práva k užívání výcvikových vozidel,
  • Živnostenské oprávnění, (neověřená kopie)
 
Splnění dalších požadavků podle § 50 zákona č. 247/2000 Sb.:
  • Písemný plán pro zajištění výuky a výcviku (specifikace organizace a rozsahu výuky a výcviku, jednotlivých předmětů výuky a výcviku, max. počtu účastníků kurzu, učebních materiálů – v souladu s obsahem prováděcího právního předpisu), (formou vlastního textu),
  • Seznam lektorů (seznam formou vlastního textu) + doložení odborných předpokladů lektorů pro výuku a výcvik a dokladování jejich kvalifikace a praxe,
  • Výukové prostory (seznam formou vlastního textu) + doložení práva k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytných pro poskytování výuky
  • Výcviková vozidla (seznam formou vlastního textu) + doložení práva k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku, dále spolu s velkými technickými průkazy k prokázání plnění podmínky Přílohy č. 2 zákona č. 247/2000 Sb.),
  • Kontrolní systém pro sledování souladu výuky a výcviku s plánem, (formou vlastního textu, kde je uveden navržený způsob vlastní kontrolní činnosti provozovatele střediska)
  • Uhrazení správního poplatku podle položky 28 písm. i) přílohy z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výší 3.000 Kč (poplatek lze uhradit na pokladně KrÚ ZK před vydáním rozhodnutí o udělení akreditace).
Žádost o udělení akreditace k provozování školícího střediska včetně podkladů doručte písemně nebo osobně po předchozí telefonické domluvě na adresu:
  
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlínský kraj
tel. 577 043 529
 
V řízení o udělení akreditace se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Aktuální seznam držitelů akreditace naleznete níže v sekci dokumenty ke stažení.
 
 

INFORMACE PRO ŽADATELE O PROVEDENÍ ZKOUŠKY A ZÍSKÁNÍ PROFESNÍHO OSVĚDČENÍ UČITELE AUTOŠKOLY

 

Zkušební řád upravující provádění závěrečných zkoušek k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku a informace pro žadatele o složení zkoušky k získání profesního osvědčení učitele autoškoly.
 
Žádost o provedení zkoušky k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku včetně podkladů doručte písemně nebo osobně po předchozí telefonické domluvě na adresu:
 
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlínský kraj
tel. 577 043 529

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru