Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

O OCHRANĚ DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN REGULOVÁNÍM OBCHODU S NIMI A DALŠÍCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ – CITES – VYDÁVÁNÍ NOVÝCH REGISTRAČNÍCH LISTŮ

 • Základní informace k životní situaci:

Účelem zákona je ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití. Orgán kraje dle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy, dále jen "zákon"), vystavuje registrační listy k jednotlivým exemplářům.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba, jež je držitelem exempláře.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro legální držení exempláře musí držitel mít vyřízený na území ČR registrační list, tzn. u každého nového odchovu musí držitel žádat o vydání nového registračního listu na každého exempláře. Registrační list musí být průběžně aktualizovaný ve věci změny majitele, úhynu, značení aj. Druhy, pro které je povinnost mít vystavený registrační list, řeší vyhláška č. 227/2004 Sb. a nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním vlastní žádosti zaslané poštou nebo vyplněním formuláře přímo na úřadě.

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 • Kde a s kým životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení právní a ochrany přírody, kanc. č. 1129:

Mgr. Dagmar Metyšová pro okr. Zlín, tel. 577 043 389, e-mail: dagmar.metysova@zlinskykraj.cz

Ing. Ivona Démuthová pro okr. Kroměříž tel. 577 043 393, e-mail: ivona.demuthova@zlinskykraj.cz

Bc. Pavel Šnajdara pro okr. Uh.Hradiště tel. 577 043 362, e-mail: pavel.snajdara@zlinskykraj.cz

Mgr. Magdaléna Šnajdarová pro okr. Vsetín tel. 577 043 394. e-mail: magdalena.snajdarova@zlinskykraj.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při odchovech: kopie registračních listů rodičů, datum a místo narození nových exemplářů, latinský a český název druhu, nezaměnitelné označení exempláře, aktuální adresu majitele exempláře. Jestliže exemplář nelze nezaměnitelně označit, doloží majitel tuto skutečnost veterinárním osvědčením. Náhradním označením mohou být fotografie exempláře doplněné popisem individuálních znaků. Tyto znaky napíše majitel na rubovou stranu fotografie. Fotografie se předkládá vždy ve 2 kusech. Fotografie musí být barevná o rozměrech 10 x 15 cm, musí být technicky dokonalá (ostrá, barevně věrná). Dvě třetiny plochy fotografie musí zabírat tělo exempláře. U želv se fotí plastron, u ještěrů boční strana těla, u hadů první třetina těla. Jestliže exemplář vykazuje trvalé individuální znaky (např. defekt končetin, jizvy po zranění apod.), fotí se tyto samostatně v detailu, případně na fotce se zakroužkováním zdůrazní jejich existence a uvede se v popisu na zadní straně fotky.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na Krajském úřadě Zlínského kraje, kanc. č. 1129 

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky nejsou stanoveny

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti. Zákon dle § 38 zákona stanoví pro vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou žádní další účastníci řízení, nejedná se o správní řízení.

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

 • Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb.,
Nařízení rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
Nařízení komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97,
Nařízení komise (ES) č. 1497/2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97,
Nařízení komise (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství,
Nařízení Komise č. 865/2006, ve znění
Nařízení Komise č. 100/2008, kterým se provádějí některá ust. Nařízení Rady č. 338/97.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě přestupku dle § 31 zákona až do výše 200 000 Kč fyzické osobě. V případě správního deliktu právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 500 000 Kč.

 • Nejčastější dotazy:

Lhůty registrace mláďat: Nejčastější dotaz je na dobu povinného registrování exempláře.:

Vyhláška č. 227/2004 stanoví lhůty: pro savce do 6 měsíců stáří, pro ptáky a plazy do 3 měsíců stáří. Získání již registrovaného exempláře: Při nákupu exempláře je nutné od prodávajícího požadovat k exempláři řádně vyplněný registrační list, pokud takto stanoví vyhláška č. 227/2004. Tato skutečnost platí na území ČR. Prodej exempláře mimo území ČR: V případě prodeje registrovaného exempláře mimo území ČR je nutné označit v registračním listu adresu nového majitele a originál registračního listu odeslat na adresu krajského úřadu. Originál registračního listu má dle zákona působnost pouze na území ČR.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru