Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly lze pouze na základě licence Společenství (dále jen "eurolicence), která se vydává dle zákona  č. 111/1994 Sb. zákona o silniční dopravě a přímo použitelným předpisem Evropské unie.

1) Eurolicence a její opisy se vydávají na vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidla určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

2) Eurolicence jsou vydávány na dobu až 10-ti let.

3) Dosud vydané eurolicence zůstávají v platnosti po dobu, která je v nich uvedena.

EUROLICENCE

Licenci společenství vydá členský stát podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 a 1073/2009, podnikateli v mezinárodní silniční nákladní dopravě a mezinárodní osobní přepravě autokary a autobusy  provozující dopravu pro cizí potřeby.

Eurolicence je doklad, který nahrazuje zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních tranzitních či třetizemních přeprav na území členských států EU.

Erolicence se vydává na jméno podnikatele v silniční dopravě a je nepřenosná.

Kdo musí mít eurolicenci?

Přístup na trh v jednotlivých členských státech EU je zajištěn prostřednictvím eurolicence. Eurolicenci musí tedy mít ten, kdo provozuje na území států Evropského společenství nebo z území členského státu Evropského společenství do státu, který není součástí Evropského společenství, anebo naopak pro část cesty na území členského státu:

a) vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí,

b) vozidla určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Kde získat eurolicenci ?

Eurolicenci vydá příslušný dopravní úřad – pro dopravce , který je usazen v tomto členském státě v souladu s právními předpisy Společenství a vnitrostátními právními předpisy.

Jak získat eurolicenci ?

Podnikatel v silniční dopravě  zašle nebo předloží dopravnímu úřadu žádost o vydání eurolicence (žádost lze získat přímo na odboru dopravy nebo na internetových stánkách Zlínského kraje), kde uvede počet vozidel, pro která požaduje vydání eurolicence. Podnikatel v silniční dopravě získá opis eurolicence na ta vozidla, která nahlásil u dopravního úřadu a pro která splňuje finanční způsobilost. Tyto opisy musí být pro případnou kontrolu ve vozidle.

Kolik stojí eurolicence ?

Prvopis eurolicence – 1000,-Kč (dopravce má uložen na firmě, v žádném případě ne ve vozidle)

Opis eurolicence ( pro každé vozidlo) - 200,- Kč

Podnikatel v silniční dopravě  uhradí příslušnou částku v pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje. Po předložení dokladu o zaplacení poplatku bude eurolicence vydána.

Vydání eurolicence a opisů k eurolicenci

Eurolicence a opisy se vydávají podnikateli v silniční dopravě, nebo statutárním orgánům společnosti, popřípadě jejich zmocněncům na základě plné moci.

Důsledek nesplnění podmínek pro vydání eurolicence !

Pokud podnikatel v silniční dopravě nesplňuje podmínky pro provozování mezinárodní dopravy, (tj. dobrou pověst, usazení, odbornou způsobilost a finanční způsobilost) dopravní úřad zahájí správní řízení a vydá rozhodnutí o nevydání eurolicence.

Co udělat, když potřebuji další opis eurolicence

Pokud podnikatel v silniční dopravě požaduje další opis eurolicence z důvodu uvedení nového vozilda do provozu, podá u příslušného dopravního úřadu žádost o vydání dalšího opisu eurolicence.

Dopravní úřad vydá podnikateli v silniční dopravě opis eurolicence na to vozidlo, pro které dopravce splňuje finanční způsobilost a opis eurolicence mu pro toto vozidlo nebyl dosud vydán. Tento další opis eurolicence bude platný od data, kdy byl vydán prvopis eurolicence dopravci.

Podnikatel v silniční dopravě  uhradí částku 200,- Kč za každý vydaný opis v pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje a po předložení dokladu o zaplacení poplatku mu bude opis eurolicence vydán.

Povinnost podnikatele v silniční dopravě vrátit eurolicenci

Prokáže-li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel, než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do 30.září kal. roku ve kterém fin. způsobilost prokazoval. Neprokáže-li finanční způsobilost, odevzdá v této lhůtě eurolicenci a všechny její opisy.

Pokud podnikatel v silniční dopravě přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

Při zániku koncese nebo po uplynutí platnosti eurolicence je podnikatel v silniční dopravě povinen odevzdat dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

Dokumenty ke stažení

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru