Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V rámci systému hodnocení sociálních služeb bude realizováno hodnocení Základní a Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje dle definovaných parametrů – parametr efektivity, parametr dostupnosti a potřebnosti a parametr předpokladů kvality.

Sociální služby zařazené do Základní sítě a Dočasné sítě budou hodnoceny, ale pokud je služba plně hrazena na základě stanovené vyrovnávací platby jiným subjektem, než Zlínským krajem, poskytovatel nebude vyzván k obhajobě specifik v případě nesplnění parametrů hodnocení.

Pokud služba nedosáhne minimálního počtu bodů pro hodnocení tj. 60 bodů, bude hodnocen doplňkový parametr specifik služby. 

Každý z parametrů je tvořen ukazateli, v rámci jednoho parametru je nastaveno i více ukazatelů.

Pro každý druh sociální služby jsou v rámci dané cílové skupiny nastaveny individuální ukazatele včetně minimálních nebo maximálních hodnot, které musí služba v daném ukazateli splnit. Každý ukazatel v rámci parametru má svoji váhu. Součet vah za všechny ukazatele činí 100 %.

Sociální služba je hodnocena dle ukazatelů vyplněných poskytovateli sociálních služeb v rámci webové aplikace KISSoS za skutečnost z předešlého kalendářního roku, tedy roku 2019 a hodnocení probíhá také prostřednictvím webové aplikace KISSoS.

Parametr efektivity (max. 30 %):

Parametr zohledňuje ekonomické ukazatele jednotlivých služeb.

V rámci parametru efektivity jsou v závislosti na druhu sociální služby sledovány ukazatele: 

-        Náklady na lůžko

-        Náklady na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči

-        Náklady na kontakt       

-        Náklady na intervenci  

-        Náklady na hodinu poskytnutých intervencí     

-        Náklady na hodinu přímé péče

-       Náklady na hodinu přímé péče včetně cesty                                              

Parametr dostupnosti a potřebnosti (max. 45 %):

Pro hodnocení jsou využity ukazatele: 

-        Finanční podpora od obce (včetně finančních darů), zřizovatele (obec, kraj) nebo z   individuálního projektu    

-        Využití kapacity (pobytové služby)

-        Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den                              

-        Počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        Počet hodin přímé péče včetně cesty na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        % podíl počtu hodin přímé péče (pracovníků v sociálních službách) včetně cesty z celkového počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách)

-        Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den

-        % uživatelů ve III. a IV. stupni PnP

Parametr předpokladů kvality (max. 25 %):

V současnosti parametr předpokladů kvality kvantitativním způsobem hodnotí to, jak se pracuje s uživateli jednotlivých služeb.

Pro hodnocení jsou využity ukazatele:

-        Počet lůžek na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči

-        Počet intervencí na lůžko/den 

-        Počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči/den            

-        % podíl času stráveného v přímé péči včetně cesty z času stráveného v přímé péči včetně cesty a času stráveného dovozem a donáškou jídla

-        % hodin poskytnutých intervencí terénní formou z celkového počtu hodin poskytnutých intervencí                                                  

Přestože tyto ukazatele nemohou postihnout kvalitu služby v celé její šíři, vypovídají o tom, jaké jsou ve službě předpoklady k tomu, aby uživateli byla poskytnuta kvalitní služba, která mu pomůže řešit  jeho nepříznivou sociální situaci.

 

Na základě podané Žádosti o vstup do základní sítě a provedeného hodnocení budou sociální služby zařazeny do Základní a Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2021.

 

Parametr specifik

Parametr je v rámci celého systému doplňující, protože již za základní parametry (efektivity, dostupnosti a potřebnosti a předpokladů kvality) může služba získat hodnocení ve výši 100 %. 

Parametr specifik služby umožňuje v hodnocení zohlednit skutečnost, že některé služby mohou v rámci kvantitativních ukazatelů získat „nízké“ hodnocení, které je však odůvodněno jejími určitými specifiky. Pokud byla specifika k danému ukazateli uznána jako relevantní, má se za to, že služba splnila nastavený ukazatel v rámci parametru. Obhajuje-li služba více ukazatelů, je postupováno stejným způsobem. 

Pokud v rámci hodnocení nebude dosaženo 60 % ze 100 %, pak bude poskytovatel vyzván k doplnění Parametru specifik. Zdůvodnění specifik služby poskytovatele v rámci tohoto parametru bude v první fázi vyhodnocováno v rámci dvou zadavatelů (KÚZK a SO ORP), které nezávisle na sobě vyhodnocují relevantnost zdůvodnění poskytovatele
sociální služby k nedosažení požadovaného bodového hodnocení u jednotlivých ukazatelů daných parametrů. Stanoviska těchto zadavatelů mají stejnou váhu. Konečný výsledek hodnocení specifik každého posuzovaného ukazatele sociálních služeb bude představovat součet hodnocení za týmy KÚZK a daného SO ORP.

-          Tým SO ORP – specifika sociálních služeb posuzují zástupci SO ORP u sociálních služeb, které působily na jejich území. Role členů týmu spočívá v akceptaci nebo neakceptaci posuzovaných specifik služeb a přidělení příslušného bodového hodnocení, které reaguje na zdůvodnění

-          Tým pracovníků Odboru sociálních věcí KÚZK posuzuje specifika všech sociálních služeb. Role členů týmu spočívá v akceptaci nebo neakceptaci posuzovaných specifik služeb a přidělení příslušného bodového hodnocení, které reaguje na zdůvodnění

-          Tým pro dohodu projednává ta specifika sociálních služeb, která po projednání týmy SO ORP a KÚZK nedosáhnou nastaveného minimálního počtu bodů. Při projednávání specifik bude přihlíženo např. k relevanci zdůvodnění nedostatečného hodnocení sociální služby nebo k potřebnosti sociální služby na daném území. O akceptaci či neakceptaci specifik sociální služby bude rozhodovat Tým pro dohodu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru