Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Jednotné environmentální stanovisko (JES), které zavádí zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, je nástrojem procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona, ať už jde o záměry vyžadující závazné stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisu nebo záměry ostatní, a pro další záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona, např. zákona horního.

Kompetence krajského úřadu

Krajský úřad vydává JES v následujících případech:

  • záměry v režimu EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
  • záměry, pro jejichž realizaci je vyžadována výjimka z tzv. druhové ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny
  • je-li záměrem dotčen zemědělský půdní fond o rozloze pozemků větší než 1 ha
  • jsou-li záměrem dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o rozloze větší nebo rovné 1 ha
  • jsou-li záměrem dotčeny hraniční vody podle vodního zákona
  • je-li součástí záměru stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebo pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice I. třídy v zastavěném území obce nebo parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání
  • je-li součástí záměru nový objekt nebo nová stavba, které jsou umístěné v dosahu havarijních projevů podle zákona o prevenci závažných havárií

V ostatních případech je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

U několika konkrétně typově stanovených záměrů (výslovně uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí) bude k vydání JES příslušné Ministerstvo životního prostředí.

Doporučujeme požádat o předběžnou konzultaci v souladu s § 9 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a přiložit již vydaná vyjádření, stanoviska či rozhodnutí z oblasti životního prostředí.

Bližší informace k JES, metodiky, vzory, nejčastěji kladené otázky a kontakty jsou na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Společné rozhodnutí

Společné rozhodnutí podle § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů z jednotného environmentálního stanoviska vyčleňuje otázky ochrany přírody a krajiny, pokud je povolovaný záměr umístěný ve zvláště chráněném území nebo v lokalitě náležející do soustavy Natura 2000 , nebo do takového území zasahuje aspoň jeho část. V takovém případě se pro otázky ochrany přírody a krajiny vede společné řízení ve smyslu § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vydává se o nich společné rozhodnutí; posouzení záměru z hlediska ostatních složek ochrany životního prostředí zůstává zachováno v rámci jednotného environmentálního stanoviska. Za ochranu životního prostředí tak do řízení před stavebním úřadem budou pro záměr nacházející se (aspoň částečně) v chráněném území vstupovat dva podkladové správní akty – společné rozhodnutí z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny (jako podkladové správní rozhodnutí) a jednotné environmentální stanovisko z hlediska zájmů chráněných jinými složkovými právními předpisy (jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru