Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zjišťování informací o záměru žadatele podat projektovou žádost do výzev Národního plánu obnovy s vlivem na podpořenou kapacitu v sítích sociálních služeb Zlínského kraje

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3. Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče vyhlašuje výzvy pro podávání individuálních projektů. Oprávněným Žadatelem o podporu může být subjekt, který je uveden v čl. 4 výzev.

Žadatel v rámci projektové žádosti o podporu bude Ministerstvu práce a sociálních věcí dokládat povinné přílohy, z nichž některé musí být schváleny Zlínským krajem. Zejména se jedná o Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025.

Zlínský kraj nyní zjišťuje informace o záměrech žadatelů na podání projektové žádosti do aktuálně vyhlášených výzev Národního plánu obnovy. Pokud plánujete podat projekt do některé z těchto výzev, prosíme Vás o zaslání informací k plánovanému projektu, a to pomocí formuláře Žádost o vydání stanoviska kraje. Formulář naleznete v Dokumentech ke stažení pod tímto článkem. Vyplněný formulář včetně relevantních příloh zasílejte do datové schránky Zlínského kraje: scsbwku. Informace z formuláře Žádost o vydání stanoviska kraje budou podkladem pro případné vydání Souhlasného stanoviska Zlínského kraje s realizací projektu.

Dále upozorňujeme, že v rámci vydávání souhlasného stanoviska ze strany Zlínského kraje mohou nastat dvě situace:

  1. aktivita poskytovatele/území je již zapracována ve strategických dokumentech Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025 nebo v Akčních plánech rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro jednotlivé roky. V tomto případě budou přílohy vydány bez nutnosti schválení v orgánech kraje,
  2. aktivita poskytovatele/území není součástí schválených strategických dokumentů anebo vyvolá změny v kapacitách podporovaných sítěmi Zlínského kraje po realizaci projektu.  V tomto případě bude nutné záměr předložit  k projednání orgánům Zlínského kraje (Rada Zlínského kraje, Zastupitelstvo Zlínského kraje).

Vzhledem k tomu, že  budou souhlasná stanoviska pro  oprávněného Žadatele předkládána k rozhodnutí orgánům  Zlínského kraje, je třeba respektovat administrativní a časovou náročnost pro přípravu těchto materiálů. Ze strany oprávněného Žadatele, vyžadujícího toto vyjádření, je nezbytné pracovat s časovým předstihem tak, aby respektoval harmonogram zasedání orgánů Zlínského kraje, bez něhož mu vyjádření nelze vydat. Harmonogramy zasedání orgánů Zlínského kraje lze najít na webových stránkách Zlínského kraje pod následujícími odkazy:

 

Termíny podání Žádosti o vydání stanoviska kraje:

Výzva číslo 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

  • Sociální služby, u kterých zahájení provozu nové služby bude v roce 2025: odevzdání Žádosti o vydání stanoviska kraje včetně relevantních příloh datovou schránkou nejpozději do 25. 10. 2023 a podání rozvojového záměru do Výzvy pro podávání rozvojových záměrů na rok 2025 vyhlášené Zlínským krajem (vyhlášení listopad 2023).
  • Sociální služby, u kterých zahájení provozu nové služby bude v roce 2026: odevzdání Žádosti o vydání stanoviska kraje včetně relevantních příloh datovou schránkou nejpozději do 1. 5. 2024 a podání rozvojového záměru do Výzvy pro podávání rozvojových záměrů na rok 2026 vyhlášené Zlínským krajem (vyhlášení podzim 2024).

Výzva číslo 31_24_108 Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence

  • Odevzdání Žádosti o vydání stanoviska kraje včetně relevantních příloh datovou schránkou nejpozději do 1. 5. 2024 a podání rozvojového záměru do Výzvy pro podávání rozvojových záměrů na rok, ve kterém bude ukončena realizace projektu s vlivem na podpořenou kapacitu v síti sociálních služeb Zlínského kraje.

Upozorňujeme, že pokud bude mít oprávněný Žadatel zájem o zařazení do sítí sociálních služeb Zlínského kraje, bude vždy nutné postupovat ve smyslu příslušných strategických dokumentů Zlínského kraje, tj. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025 a Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji platný na příslušné období. Záměr zřídit/rozvíjet sociální službu musí být vždy v souladu se strategickými cíli, které jsou v nich uvedeny. Z opatření uvedených v těchto dokumentech bude vycházet i Zlínský kraj  při hodnocení žádostí o souhlasné stanovisko. Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje pod následujícím odkazy:

Oprávněný žadatel musí  pro potřeby vydání souhlasného stanoviska kraje Zlínskému kraji prokázat,  že pro svůj záměr získal podporu obce, kde chce službu zřídit/rozvíjet a podporu obce s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v jehož území má být služba zřízena/rozvíjena i vzhledem k možné provazbě na komunitní plánování, a že se obce budou na spolufinancování podílet.  Jedná se o povinnou přílohu Žádosti o vydání stanoviska kraje.

Další procesní kroky pro oprávněné žadatele do výzev NPO jsou popsány v 3. aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025, která byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 6. 11. 2023, č. usnesení 0629/Z20/23.

V případě vyhlášení nových výzev Národního plánu obnovy, které budou mít vliv na kapacity sociálních služeb, budou aktualizovány termíny pro podávání Žádosti o vydání stanoviska kraje.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru