Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025 (dál jen „SPRSS 2023-2025“) je strategickým dokumentem, který je významným podkladem pro tvorbu efektivní a kvalitní sítě sociálních služeb v kraji. Povinnost kraje zpracovávat střednědobý plán je uložen dle §95 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dále ho upravuje Vyhláška 505/2006 Sb.

Jedná se o povinnou přílohu žádosti kraje o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb na území kraje (§101a, odst. 3c).

SPRSS 2023-2025 navazuje na předchozí střednědobé plány. Pro období 2023-2025 je plánována změna v celé organizační struktuře a v definování vize a cílů tohoto strategického dokumentu:

Konkrétně se jedná o:

  • Nastavení hlavní organizační struktury přes Pracovní skupinu pro strategii, Pracovní skupinu pro potřeby a platformu kulatých stolů.
  • Analytická část bude strukturována přes jednotlivé SO ORP a popis nepokrytých potřeb pro jednotlivé cílové skupiny v něm.
  • Nastavení vize a hlavních a dílčích cílů v SPRSS. Cílem je popsat jednotlivé dílčí cíle až do úrovně potřeb v relevantních SO ORP a tím srozumitelně definovat cíle na období 3 let.
  • Ve financování je hlavním cílem spolupráce s obcemi a nastavení financování pro sociální služby s maximálním definovaným rozsahem za kraj i obce.
  • Nastavení dílčích cílů by mělo vést k jasnému nastavení jednotlivých Akčních plánů a výzev na RZ

Veřejnost se může zapojit do jeho tvorby svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@zlinskykraj.cz nebo zasláním písemně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor sociálních věcí

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru