Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 31. 1. 2020 do 6. 2. 2020 bude možné podávat prostřednictvím webové aplikace KISSoS pro mimořádnou výzvu rozvojové záměry (dále jen „RZ“) pro rok 2021.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže.

Zaměření mimořádné výzvy je na:

1)      odlehčovací služby – všechny formy poskytování sociální služby a pro všechny cílové skupiny na území celého Zlínského kraje

2)      kapacity zahrnuté v opatření, kde není znám konkrétní poskytovatel sociální služby

 

na bod 1) budou podány RZ typu A - priorizovanými potřebami jsou:

Senioři:

2. Odpočinek pro pečující osoby

Osoby se zdravotním postižením

5. Odpočinek pro pečující osoby

 

na bod 2) budou podány RZ typu A – jedná se o Seznam opatření z Akčního plánu pro rok 2020:

OPATŘENÍ 2.1.6          Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením umožňující zůstat pečujícím osobám ekonomicky aktivní.

Zachování kapacity 10 lůžek druhu sociální služby Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v SO ORP Zlín a spádově v SO ORP Vizovice jako další možné území pro svou dostupnost vůči SO ORP Zlín.

OPATŘENÍ 2.1.7 Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantních sociálních služeb. Zachování kapacity 4 lůžek druhu sociální služby Noclehárny v SO ORP Kroměříž

OPATŘENÍ 2.4.2 Zachování počtu 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherský Brod (víceletá realizace). Zachování 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v SO ORP Uherský Brod.

OPATŘENÍ 2.4.4 Zachování kapacity pobytových služeb pro seniory komunitního typu ve SO ORP Holešov (víceletá realizace). Zachování kapacity 2 lůžek pobytových služeb pro seniory komunitního typu.

OPATŘENÍ 2.4.5 Podpora záměru vzniku kapacit pobytových služeb pro seniory komunitního typu ve Valašské Polance - v SO ORP Vsetín (víceletá realizace). Náhrada lůžek za zrušení Podlesí – podpořený investiční záměr vzniku 20 lůžek pobytové sociální služby (náhrada kapacit utlumeného Domova pro seniory Podlesí) + 5 lůžek pobytové odlehčovací služby + 5,00 úvazků v druhu sociální služby Denní stacionář

OPATŘENÍ 2.4.6 Zachování počtu 15 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherské Hradiště (víceletá realizace).  

Harmonogram výzvy pro podávání RZ pro rok 2021:

Termíny podávání ze strany poskytovatelů ssl:

 „A – RZ, které nasedají na priorizaci potřeb a/nebo reagují na opatření“

31. 1. 2020 – 6. 2. 2020 podávání ze strany poskytovatelů sociálních služeb

7. 2. 2020 – 13. 2. 2020 vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem pro typ RZ A

 

Upozornění:

Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:

  • platně nevznikl a nemá IČ
  • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ obcemi a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Hodnoceny tedy budou i RZ podané obcí a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

RZ je také třeba podat, pokud poskytovatel sociální služby plánuje realizovat investiční projekt a bude potřeba vydat na tyto kapacity souhlasné stanovisko či úmysl pověřit. Podaný RZ bude posuzován v pracovních skupinách, v Týmu pro dohodu a v orgánech ZK. Kapacity požadované v RZ se mohou stát opatřením Akčního plánu pro daný rok.

V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 mohou být realizovány mimořádné výzvy, kdy ve vyhlášené mimořádné výzvě bude uvedeno konkrétní zaměření řešené situace.

Konkrétní postup pro vyplnění typu A RZ je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz a odkaz je zde.

U typů A – RZ, které nasedají na priorizaci potřeb a/nebo reagují na opatření dle mimořádné výzvy, bude provedeno Plné hodnocení.

Definice potřeb i krajských témat pro rok 2021 dle cílových skupin jsou uveřejněny níže.

Při RZ na novou službu či rozšíření kapacity je nezbytné komunikovat s SO ORP o rozvoji SSL a jejich financování již při podání RZ. Zajištění vícezdrojového financování je zásadní pro možnost zařazení do sítě.

Proces podávání RZ je popsán v dokumentu níže.

Informace k hodnocení RZ pro síť 2021

V rámci pracovní skupiny odboru SOC KÚZK budou jednotlivé RZ vyhodnocovány dle oblastí hodnocení.

Postup pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě

Základním předpokladem pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě je podání RZ.

Mimo výše uvedené předpoklady pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě může být realizováno výběrové řízení.

Oblasti hodnocení a max. počet bodů za oblast

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy, je Soulad RZ se strategickými dokumenty. Tedy část, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru se strategickými dokumenty (systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) – eliminační kritérium, základní hodnocení

Plné hodnocení

RZ poskytovatele je hodnocen v následujících oblastech (kritéria):

-          Soulad RZ se strategickými dokumenty (systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí – eliminační kritérium)

-          Dostupnost (max. 30 bodů) – zde bude hodnocen soulad RZ s komunitními plány, a to jaká je dostupnost dané ssl tam, kam daná ssl míří

-          Potřebnost (max. 40 bodů) – Zde bude hodnoceno, zda RZ řeší potřeby specifické CS a to na základě jakých zdrojů reaguje na potřeby klientů (stávajících či potenciálních)

-          Předpoklady kvality (max. 35 bodů) – zde bude hodnocen soulad se zákonnými předpoklady, zkušenosti předkladatele RZ s cílovou skupinou

-          Připravenost/reálnost RZ (max. 40 bodů) – zde bude hodnocena technická připravenost, reálnost rozpočtu, bezbariérovost ssl a srozumitelnost obsahu RZ 

Předložené RZ typu A, které projdou Eliminačním kritériem (tedy naplní soulad se strategickými dokumenty - systémové priority, výklad pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí) a budou v souladu s mimořádnou výzvou plně hodnoceny.

Po hodnocení RZ budou přiřazeny body dle získaného počtu bodů z hodnocení. Pokud splní RZ kritéria hodnocení a zaměření mimořádné výzvy, ale nebude RZ typu A zařazen do základní sítě, bude zařazen do Zásobníku RZ pro rok 2021 případně do Dočasné sítě.

Stanovisko kraje – jedná se o pohled na celokrajskou síť jako celek sociálních služeb pro Zlínský kraj

Pracovním skupinám SO ORP bude předložen výsledný přehled z hodnocení sociálních služeb, a to ve struktuře RZ, které byly z hodnocení vyřazeny s uvedením důvodu vyřazení a přehled RZ s počtem získaných bodů.

Nedosažení určitého počtu bodů není důvodem pro vyřazení RZ či jeho  nepodporu.

Finální podoba Základní sítě, Dočasné sítě či Zásobníku, které jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, je předložena na jednání Týmu pro dohodu a následně finální podoba je předložena ke schválení do orgánů kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK).

Poskytovatelé nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní sítě. Základní síť, Zásobník a Dočasná síť budou zveřejněny na webových stránkách kraje po jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

V případě dotazů k podávání RZ doporučujeme zasílat dotazy PÍSEMNOU FORMOU a můžete kontaktovat Ing. Lenku Lokajovou Hnilovou, tel.: 577 043 337, email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, tel.: 577 043 309, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou (tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru