Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro ROZVOJ KAPACIT SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE V TERÉNNÍ FORMĚ PRO DOČASNOU SÍŤ PRO ROK 2023 (dále jen „Výzva“).

Od  2. 1. 2023 do 6. 1. 2023 do 24:00 bude otevřena aplikace KISSoS pro výzvu pro podávání rozvojových záměrů (dále  jen „RZ“)  pro  rok 2023, které reagují na obsah této Výzvy v bodech 1a) – 1i).

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétních situací.

V případě dotazů k podávání RZ doporučujeme zasílat dotazy PÍSEMNOU FORMOU a můžete kontaktovat Mgr. Martinu Strýčkovou, tel.: 577 043 314, email: martina.stryckova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, tel.: 577 043 309, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou (tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz).

Mimořádná výzva je vyhlášena:

1)     Pro rozvojové záměry reagující na Potřeby péče v domácím prostředí, včetně odlehčení pečujícím osobám (potřeba č. 12). Kapacita je poptávána POUZE pro Dočasnou síť. 

Tato mimořádná výzva váže na realizaci Opatření 2.1.8.1 Akčního plánu pro rok 2023 „Zajistit dostupnost služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením“.

Podávání rozvojových záměrů je umožněno poskytovatelům SSL, kteří poskytují tyto druhy sociálních služeb:

 • Odlehčovací služby – terénní forma
 • Osobní asistence – terénní forma
 • Pečovatelská služba – převažující terénní forma

Rozvoj kapacit služeb sociální péče v terénní formě je vyhlášen pouze pro území, která pro rok 2023 avizovala potřebu č. 12 (Setrvání v domácím prostředí (Potřeby jsou uvedeny ve strategickém dokumentu SPRSS 2023-2025).

Jedná se o území: SO ORP Holešov, SO ORP Kroměříž, SO ORP Otrokovice;  SO ORP Rožnov pod Radhoštěm, SO ORP Uherské Hradiště, SO ORP Uherský Brod; SO ORP Valašské Meziříčí, SO ORP Vsetín, SO ORP Zlín.

 

Výzva:

 • 1a)  Území: SO ORP Holešov

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1b)  Území: SO ORP Kroměříž

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1c)  Území: SO ORP Otrokovice

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1d)  Území: SO ORP Rožnov pod Radhoštěm

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1e)  Území: SO ORP Uherské Hradiště  

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1f)  Území: SO ORP Uherský Brod

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1g)  Území: SO ORP Valašské Meziříčí

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1h)  Území: SO ORP Vsetín

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1i)  Území: SO ORP Zlín

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: maximálně 3,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

Definice Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech SPRSS 2023-2025.

V jednotlivých SO ORP je maximální kapacita pro rozvoj 3,00 úvazky v PP.

Tato kapacita může být rozdělena maximálně mezi 3 poskytovatele SSL/sociální služby v daném území, kdy rozvoj kapacit neklesne pro jednoho poskytovatele/sociální službu pod 1,00 úvazek.

Maximální kapacita rozvoje v jednotlivých územích:

-        3 úvazky pracovníků v PP na jednotlivé území

-        je limitována alokovanými finančními prostředky pro tuto výzvu.

Pro rozvoj kapacit služeb, je nutné začít diskutovat požadovaný podíl obcí na podpořené kapacitě poskytovatele SSL (Jedná se o podíl obce na obvyklém nákladu, jako územně samosprávného celku na jednotce daného druhu sociální služby uvedené v Podmínkách pro stanovení vyrovnávací platby ZK pro daný rok).

Poskytnutou podporu ze strany obcí na kapacitu v Dočasné síti roku 2023, bude poskytovatel SSL zařazený v Dočasné síti pro rok 2023 povinen vykázat ZK nejpozději do 2. termínu Rozpočtu a vyúčtování dle Programu, a to do 10. 11. 2023. Poskytnutá podpora ze strany obcí by v těchto případech měla být zvýšena oproti předchozímu období u dané sociální služby, a to z důvodu navýšené kapacity v Dočasné síti. Není možné, aby poskytovatel SSL zdroje obcí převedl ke kapacitám Dočasné sítě na úkor zdrojů ke kapacitám v Základní síti. Toto bude následně předmětem kontroly ze strany Zlínského kraje. V případě, že poskytovatel SSL nedoloží skutečně poskytnuté zdroje obce, bude toto nedodržení zakládat nezařazení do sítě 2024. Pro rok 2023 nezakládá vratku dotace. Pokud výše zdrojů obce za rok 2023 bude nižší než požadovaná, dojde při zařazení do Dočasné sítě 2024 ke snížení výše podpořených úvazků odpovídající poskytnuté finanční podpoře ÚSC (obce). Po doložení zdroje obcí budou kapacity upraveny pro Dočasnou síť roku 2024.

Harmonogram pro mimořádnou výzvu pro rok 2023 – pro Dočasnou síť:

Termíny podávání ze strany poskytovatelů SSL:

2. 1. 2023 – 6. 1. 2023 podávání Rozvojových záměrů pro rok 2023 do webové aplikace KISSoS

9. 1. 2023 - 13. 1. 2023 – do 10.00 hodin -  vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

16. 1. 2023 – 24. 1. 2023 – vyhodnocení RZ ze strany ZK a ze strany obcí

Upozornění:

Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:

 • platně nevznikl a nemá IČ
 • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ obcemi.

Hodnoceny tedy budou i RZ podané obcí. Při podávání těchto RZ, které směřují k rozvoji Dočasné sítě (a to jak na novou službu, tak rozšíření kapacity stávající sociální služby), je nezbytné komunikovat s obcemi o rozvoji SSL a jejich financování již při podání RZ. Zajištění spolupodílu obcí je zásadní podmínkou pro možnost zařazení kapacity do Dočasné sítě Zlínského kraje.

ZDE naleznete aktuální znění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025, kde najdete definici potřeb, hlavní cíle SPRSS 2023-2025 a další důležité informace: 

 • Výklad pojmů – strana č. 5 – 8 
 • Definice potřeb – strana č. 27 - 29 
 • Hlavní cíle SPRSS 2023-2025 – strana č. 88 – 94

Konkrétní postup pro vyplnění RZ typu A je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz. Návod najdete také níže v dokumentech ke stažení.

V rámci mimořádné výzvy bude ve webové aplikaci KISSoS umožněno založit pouze RZ typu A.

Informace k hodnocení podaných RZ

U typů A – RZ, které reagují na mimořádnou výzvu dle 1a – 1i), bude provedeno Plné hodnocení.

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově.

Postup hodnocení pro RZ typu A

1)         Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Proběhne u všech RZ.

2)         První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o binární hodnocení, tedy ANO / NE

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ) ANO / NE

Druh sociální služby:   ANO / NE

Forma:                       ANO / NE

Kapacita:                    ANO / NE

Cílová skupina:            ANO / NE

Území SO ORP:            ANO / NE

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel SSL e-mailem vyzván k vysvětlení s lhůtou 5 kalendářních dnů. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude RZ dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

  3)         Druhý krok hodnocení

Proběhne pouze v územích, kde bude na podpořenou kapacitu podáno poskytovateli SSL více RZ a požadovaný rozvoj převýší maximální výši kapacity v území dané Výzvou.

Navržená kapacita může být rozdělena max. mezi 3 poskytovatele SSL/sociální služby v daném území, kdy rozvoj kapacit neklesne pro jednoho poskytovatele SSL/sociální službu pod 1,00 úvazek pracovníka v PP.

RZ navržené k podpoře budou mít přiděleno 10 bodů s uvedením návrhu podpořené kapacity do max. 3 úvazky v PP

Všem ostatním RZ bude přiděleno 0 bodů.

Nepodpořené RZ ze strany ORP budou zařazeny do Zásobníku 2023.

 

Vyhodnocení RZ bude probíhat od 16. 1. 2023 do 24. 1. 2023.

Návrh kapacit u poskytovatelů SSL, jejichž RZ byly vybrány k podpoře, budou předloženy na nejbližším jednání orgánů Zlínského kraje (RZK 6.2 2023 a následně ZZK 27. 2. 2023).

Poskytovatelé SSL budou na nové kapacity pověřeni po schválení Dočasné sítě, nejdříve k 1. 3. 2023.

 

Postup k hodnocení RZ, v případě, že požadovaná kapacita podaných RZ převýší finanční alokaci na rozvoj v Dočasné síti:

Východisko:

1)     Může být podpořena pouze ta kapacita z daného RZ, který úspěšně prošel procesem hodnocení RZ a byl současně ze strany ORP vybrán k podpoře RZ za dané území SO ORP.

2)     Primárně budou nejdříve uspokojeny k podpoře ty RZ, které směřují do území SO ORP, v rámci kterých nebyl podpořen rozvoj kapacit v Dočasné síti pro rok 2023 z předchozí výzvy Mimořádné výzvy (jednalo se o část 1b) výzvy – vyhlášena dne 25.10.2022 na webu ZK).

Jedná se o tato území, která budou přednostně uspokojena v rámci finanční alokace:

 • SO ORP Kroměříž,  SO ORP Vsetín, SO ORP  Valašské Meziříčí, SO ORP Uherské Hradiště, SO ORP Uherský Brod.

3)     Následně budou uspokojeny kapacity RZ zbývající území. Jedná se o území:

 • SO ORP Holešov, SO ORP  Otrokovice, SO ORP  Rožnov pod Radhoštěm, SO ORP Zlín.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru