Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro ROZVOJ KAPACIT SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE V TERÉNNÍ FORMĚ PRO DOČASNOU SÍŤ PRO OBDOBÍ 2024–2025 A ZMĚNU ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZÁKLADNÍ SÍTI PRO OBDOBÍ 2023–2025 (dále také „Mimořádná výzva“).

V termínu od 20. 12. 2023 do 7. 1. 2024 do 24:00 bude otevřena aplikace KISSoS pro Mimořádnou výzvu pro podávání rozvojových záměrů typu A (dále jen „RZ“) pro období 2024–2025, které reagují na obsah této Mimořádné výzvy.

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétních situací.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025 (dále také „SPRSS“). V tomto dokumentu naleznete také definici potřeb, hlavní cíle a další důležité informace: 

  • Výklad pojmů, strana č. 5 – 8 
  • Definice potřeb, strana č. 27 - 29 
  • Hlavní cíle SPRSS 2023-2025, strana č. 88 – 94
  • Hodnocení Rozvojových záměrů typu A, strana č. 103 – 105

Další důležité informace naleznete v těchto dokumentech:

  • Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje – část B

 

V případě dotazů k podávání RZ upřednostňujeme PÍSEMNOU FORMU a můžete kontaktovat:

Mgr. Evu Kvapilovou, tel.: 577 043 337, email: eva.kvapilova@zlinskykraj.cz nebo Mgr. Magdu Šimonkovou, tel.: 577 043 305, email: magda.simonkova@zlinskykraj.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou, tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@zlinskykraj.cz.

Harmonogram pro Mimořádnou výzvu:

20. 12. 2023 – 7. 1. 2024 Podávání Rozvojových záměrů do aplikace KISSoS

20. 12. 2023 – 7. 1. 2024 Zaslání vyjádření SO ORP o podpoře rozvoje sociálních služeb

8. 1. 2024 – 14. 1. 2024 Vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

15. 1. 2024 – 23. 1. 2024 Vyhodnocení RZ ze strany ZK a ze strany obcí

 

Mimořádná výzva je vyhlášena:

1) Pro rozvojové záměry reagující na potřeby Péče v domácím prostředí, včetně odlehčení pečujícím osobám (potřeba č. 12). Kapacita je poptávána pro Dočasnou síť.

Tato Mimořádná výzva váže na realizaci opatření 2.1.8.2 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 „Zajistit dostupnost služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením“.

Podávání rozvojových záměrů je umožněno poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují následující druhy sociálních služeb:

   • Odlehčovací služby – terénní forma,
   • Osobní asistence – terénní forma,
   • Pečovatelská služba – převažující terénní forma.

Rozvoj kapacit služeb sociální péče v terénní formě je vyhlášen pouze pro území, která pro rok 2024 avizovala potřebu č. 12 Setrvání v domácím prostředí (potřeby jsou uvedeny ve strategickém dokumentu Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024). Jedná se o území SO ORP: Vizovice, Holešov, Zlín, Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Otrokovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherský Brod.

Kapacita zařazena do Dočasné sítě pro období 2024–2025 bude v maximální výši 9,67 úvazků v PP. Jedná se o uvolněnou kapacitu v Dočasné síti, která byla financovaná z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby pro rok 2023 – část B (dále také „Program“). K uvolnění kapacity došlo z těchto důvodů:

   • Oprávnění poskytovatelé sociálních služeb nepodali RZ do mimořádné výzvy na zachování kapacit v Dočasné síti (tato kapacit bude zachována pro dotčená území),
   • Poskytovatelům sociálních služeb, kteří nesplnili podmínky Programu, byla snížena kapacita v Dočasné síti,
   • Sociální služby rané péče budou od 1. 1. 2024 přeřazeny z Dočasné sítě do Základní sítě.

Mimořádná výzva v bodě 1) je zaměřena na řešení následujících konkrétních situací:

1 a) Zachování uvolněné kapacity v Dočasné síti pro území SO ORP Uherské Hradiště z důvodu ukončení poskytovaní sociální služby poskytovatelem

Požadavky:

Druh sociální služby: Pečovatelská služba
Území SO ORP:             Uherské Hradiště

Forma:                              Převažující terénní forma
Kapacita:                         maximálně 1,00 úvazek v PP 
Cílová skupina:            Senioři a osoby se zdravotním postižením

 

1 b) Zachování uvolněné kapacity v Dočasné síti pro území SO ORP Holešov z důvodu ukončení poskytovaní sociální služby poskytovatelem

Požadavky:

Druh sociální služby:  Pečovatelská služba
Území SO ORP:              Holešov

Forma:                               Převažující terénní forma
Kapacita:                          maximálně 2,00 úvazky v PP 
Cílová skupina:             Senioři a osoby se zdravotním postižením

 

1 c) Využití uvolněné kapacity v Dočasné síti pro území, která avizují pro rok 2024 potřebu č. 12 Péče v domácím prostředí, včetně odlehčení pečujícím osobám

Požadavky:

Druh sociální služby: Osobní asistence, Odlehčovací služby nebo Pečovatelská služba

Území SO ORP:            Vizovice, Holešov, Zlín, Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Otrokovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherský Brod

Forma:                             Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); převažující terénní forma (pečovatelská služba)

Kapacita:                        maximálně 4,67 úvazků v PP 
Cílová skupina:           Senioři a osoby se zdravotním postižením

 

1 d) Využití uvolněné kapacity pro realizaci Rozvojových záměrů, které jsou aktuálně zařazeny do Zásobníku pro rok 2024

CÍLOVÁ SKUPINA POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY  IČO ROZVOJOVÝ ZÁMĚR NÁZEV SOCIÁLNÍ SLUŽBY DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY IDENTIFIKÁTOR  FORMA SOCIÁLNÍ SLUŽBY ÚZEMÍ (SO ORP/Zlínský kraj) JEDNOTKA SOCIÁLNÍ SLUŽBY KAPACITA
Senioři Diakonie ČCE - středisko Vsetín 73633178 RZ_2024_B_189 Domácí péče Pečovatelská služba 1140411 Terénní Vsetín Průměrný přepočtený úvazek PP 1,00
Senioři Charita Valašské Meziříčí 47997885 RZ_2024_B_205 Osobní asistence Osobní asistence 9517523 Terénní Valašské Meziříčí Průměrný přepočtený úvazek PP 0,50
Senioři Charita Valašské Meziříčí 47997885 RZ_2024_B_206 Pečovatelská služba Kelč Pečovatelská služba 5607581 Terénní Valašské Meziříčí Průměrný přepočtený úvazek PP 0,50

 

2) Změna územní působnosti sociální služby Sociálně terapeutická dílna Slavičín (ID 9368981) v Základní síti sociálních služeb Zlínského kraje pro období 2023–2025 bez finančního dopadu na síť sociálních služeb Zlínského kraje (dále také „síť SSL ZK“)

Sociální služba Sociálně terapeutická dílna Slavičín (ID 9368981) je v současné době poskytována v obci Štítná nad Vláří – Popov, která spadá do SO ORP Valašské Klobouky a bude přestěhována do města Slavičín, které spadá do SO ORP Luhačovice. Kapacita služby Sociálně terapeutická dílna Slavičín je zařazena a podpořena z Individuálního projektu Zlínského kraje „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“. Výše popsanou změnu územní působnosti je možné v Základní síti sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025 provést dle postupů uvedených v dokumentech SPRSS 2023–2025 a Akčních plánech, jedním z kroků je avizování plánované změny podáním rozvojového záměru.

 

Podmínky pro podání RZ:

ORP:

V bodě 1a) až 1c) Mimořádné výzvy je v požadavcích definována maximální kapacita pro rozvoj v jednotlivých SO ORP. Kapacita může být rozdělena mezi více poskytovatelů/sociálních služeb v daném území, kdy rozvoj kapacit neklesne pro jednoho poskytovatele/sociální službu pod 0,50 úvazku v PP.

K bodům 1a) až 1d) Mimořádné výzvy v termínu od 20. 12. 2023 do 7. 1. 2024 zašlou jednotlivá ORP vyjádření o podpoře či nepodpoře rozvoje sociálních služeb v rámci svého území SO ORP a jejich financování, a to na základě potřebnosti. Dotčené ORP jsou uvedeny v požadavcích jednotlivých bodů Mimořádné výzvy. Toto vyjádření bude obsahovat konkrétní druh sociální služby/služeb a maximální kapacitu, na kterou obce poskytnou v roce 2024 finanční prostředky dle podmínek Programu. ORP vyjádření zašlou odboru sociálních věcí krajského úřadu do datové schránky: scsbwku.

Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb uvedeni v bodě 1d) Mimořádné výzvy nebudou podávat rozvojové záměry přes aplikaci KISSoS. Pro hodnocení budou použity již podané rozvojové záměry, které jsou nyní zařazeny v Zásobníku pro rok 2024 a poskytovatelé budou vyzváni na jejich doplnění tak, aby mohlo být provedeno plné hodnocení jako u RZ typu A.

V případě podání RZ na druh služby Pečovatelské služby je nezbytné věnovat pozornost Harmonogramu naplňování požadavků pro Pečovatelskou službu, který je součástí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 jako příloha č. 7. V případě podání RZ na druh služby Odlehčovací služby je nezbytné splnit požadavky uvedené v příloze č. 6 SPRSS.

 

Posuzován v hodnocení nebude RZ podaný subjektem, který:

  • platně nevznikl a nemá IČO
  • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ těmito subjekty:

  • obcí nebo její příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb.
  • krajem nebo jeho příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb.

Hodnoceny tedy budou i RZ podané obcí, krajem, příspěvkovými organizacemi zřízenými za účelem poskytování sociálních služeb obcí nebo krajem.

Podaný RZ je nepřenositelný na jinou právnickou/fyzickou osobu a předkladatel rozvojového záměru bude jeho realizátorem. Výjimkou je RZ podaný obcí nebo krajem, kdy realizace rozvojového záměru může být přenesena na příspěvkovou organizaci zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb obcí nebo krajem, anebo na poskytovatele sociálních služeb, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Změna realizátora rozvojového záměru musí být předem projednána s odborem sociálních věcí KÚZK.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

 

Podávání RZ do webové aplikace KISSoS

Konkrétní postup pro vyplnění jednotlivých typů RZ je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz. Vyplňujte pouze barevně označené části v RZ typu A dle návodu.

V případě, že poskytovatel SSL reaguje na více bodů v rámci vyhlášené Výzvy, je nezbytné, aby podal RZ typu A samostatně na každý bod Výzvy.

 

Informace k hodnocení podaných RZ

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově. U podaných RZ typu A, které reagují na mimořádnou výzvu, bude provedeno plné hodnocení.

Postup hodnocení pro RZ typu A:

1) Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Proběhne u všech RZ.

 

2) První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o binární hodnocení, tedy ANO / NE.

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ) ANO / NE

Druh sociální služby:              ANO / NE

Forma:                                           ANO / NE

Kapacita:                                      ANO / NE

Cílová skupina:                         ANO / NE

Území SO ORP:                        ANO / NE

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel e-mailem vyzván k vysvětlení s lhůtou 5 kalendářních dnů. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude rozvojový záměr dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

 

3) Druhý krok hodnocení

Proběhne ze strany ORP pouze u RZ, které reagují na některý z bodů Mimořádné výzvy 1a) – 1c), a to v případech, kdy bude pro dané území podáno poskytovateli více RZ na stejný bod výzvy a požadovaný rozvoj převýší maximální výši kapacity v území dané Výzvou.

K druhému kroku hodnocení budou vyzvány pouze ty ORP, které v termínu od 20. 12. 2023 do 7. 1. 2024 zašlou kladné vyjádření o podpoře rozvoje sociálních služeb na jejich území s uvedením konkrétního druhu sociální služby/služeb a kapacity, na kterou poskytnou v roce 2024 finanční prostředky dle podmínek Programu.

V požadavcích jednotlivých bodů je definována maximální kapacita pro rozvoj v jednotlivých SO ORP. Kapacita může být rozdělena mezi více poskytovatelů/sociálních služeb v daném území, kdy rozvoj kapacit neklesne pro jednoho poskytovatele/sociální službu pod 0,50 úvazku v PP.

 

RZ navržené k podpoře budou mít přiděleno 10 bodů s uvedením návrhu podpořené kapacity do max. kapacity dle bodu:

1a) 1,00 úvazek v PP

1b) 2,00 úvazky v PP

1c) 4,67 úvazků v PP

Všem ostatním RZ bude přiděleno 0 bodů.

 

Další informace k hodnocení RZ:

Může být podpořena pouze ta kapacita z daného RZ, který úspěšně prošel procesem hodnocení RZ a byl současně ze strany ORP vybrán k podpoře RZ za dané území SO ORP.

Postup v případě, že požadovaná kapacita v RZ převýší maximální kapacitu v bodě 1c) Mimořádné výzvy:

V případě, že vybrané RZ k podpoře ze strany ORP v bodě 1c) převýší maximální kapacitu 4,67 úvazku v PP a více ORP zašle kladné vyjádření o rozvoji sociálních služeb, bude kritériem pro určení podpořené kapacity pro jednotlivé území procentní přepočet počtu obyvatel starších 65 let v daném území na jeden úvazek v PP terénních a ambulantních služeb, které mají územní působnost pro dané území a zároveň rozvoj kapacit neklesne pro jednoho poskytovatele/sociální službu pod 0,50 úvazku v PP. Podpořená kapacita může být zaokrouhlena tak, aby součet celkové kapacity zařazené v síti sociálních služeb Zlínského kraje tvořil celé nebo poloviční číslo.

Primárně budou maximální kapacitou 4,67 úvazku v PP nejdříve uspokojeny k podpoře ty RZ, které směřují do území SO ORP s  přepočteným počtem obyvatel straších 65 let na jeden úvazek v PP terénních a ambulantních služeb, který je vyšší než přepočet pro celý Zlínský kraj a zároveň tato území avizují na rok 2024 potřebu č. 12. Jedná se o tato území SO ORP:

    • Vizovice, Holešov, Zlín, Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž, Otrokovice.

Následně budou uspokojeny kapacity RZ zbývajících území, které avizují pro rok 2024 potřebu č. 12. Jedná se o území SO ORP:

    • Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherský Brod.

Předložené RZ, které splní podmínky hodnocení a nebudou vybrány k podpoře, budou zařazeny do Zásobníku pro rok 2024 (týká se i RZ, které ve druhém kole hodnocení nedosáhly určitého počtu bodů).

O kapacity RZ vybraných k podpoře bude aktualizovaná Dočasná síť pro rok 2025, která bude předložena na nejbližších termínech jednání orgánů Zlínského kraje ke schválení.

Nové kapacity poskytovatelů sociálních služeb budou po schválení v orgánech Zlínského kraje zařazeny do Dočasné sítě od 5. 3. 2024 do 31. 12. 2025 a zároveň bude sociální služba na toto období pověřena k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru