Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro ZACHOVÁNÍ KAPACIT SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE V TERÉNNÍ FORMĚ V DOČASNÉ SÍTI PRO OBDOBÍ 2024–2025 (dále také „Mimořádná výzva“).

V termínu od 4. 9. 2023 do 24. 9. 2023 do 24:00 hodin bude otevřena aplikace KISSoS pro Mimořádnou výzvu pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro období 2024–2025, které reagují na obsah této Mimořádné výzvy.

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétní situace.

Mimořádná výzva je vyhlášena pro podávání rozvojových záměrů poskytovateli sociálních služeb, kteří byli pověřeni k poskytování sociálních služeb v roce 2023 a byli financováni z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby pro rok 2023 – část B a jsou v roce 2023 zařazeni do Dočasné sítě pro rok 2023 s uvedením zdroje financování „Podpora z rozpočtu Zlínského kraje a obcí – rok 2023“. Kapacita je poptávána pro Dočasnou síť.

Podávání rozvojových záměrů je umožněno poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují následující druhy sociálních služeb v terénní nebo převažující terénní formě:

     • osobní asistence,
     • odlehčovací služby,
     • pečovatelská služba.

Seznam těchto poskytovatelů s konkrétními ID služeb, včetně maximální výše kapacit, je uveden v příloze této Mimořádné výzvy.

Tato Mimořádná výzva váže na realizaci opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024:

2.1.8.2   Zajistit dostupnost služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu „senioři“ a „osoby se zdravotním postižením“

       Zachování kapacit služeb pro rok 2024, které byly zařazeny do Dočasné sítě pro rok 2023, za předpokladu získání podpory ze strany obcí v roce 2023.

Kapacita zařazena do Dočasné sítě pro období 2024–2025 bude v maximální výši úvazků v PP, které jsou nyní zařazeny v Dočasné síti pro rok 2023 (57,99 úvazku v PP). Výše kapacity těchto služeb se může pouze snížit, a to v souvislosti s naplňováním podmínek Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby pro rok 2023 – část B.

 

Harmonogram pro Mimořádnou výzvu 2024–2025:

4. 9. – 24. 9. 2023 – podávání rozvojových záměrů pro období 2024–2025 ze strany poskytovatelů SSL do aplikace KISSoS

25. 9. – 6. 10. 2023 – vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

 

V rámci Mimořádné výzvy bude v aplikaci KISSoS umožněno založit pouze RZ typu A. Konkrétní postup pro vyplnění formuláře RZ typu A je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS.

Podané rozvojové záměry budou vyhodnocovány dle pravidel stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025, v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 a dle pravidel stanovených v Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023 – část B (dále také „Program“).

 

Informace k hodnocení podaných RZ

U typů RZ „A“, které nasedají na tuto mimořádnou výzvu, bude provedeno plné hodnocení. Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově.

 

Postup hodnocení pro RZ typu A

1)  Eliminační kritérium - základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí je eliminačním kritériem základního hodnocení.

 

2)  První krok hodnocení - hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o binární hodnocení, tedy ANO / NE

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ): ANO / NE

Druh sociální služby:         ANO / NE

Forma:                                      ANO / NE

Kapacita:                                 ANO / NE

Cílová skupina:                    ANO / NE

Území SO ORP:                   ANO / NE

 

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií, bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel emailem vyzván k vysvětlení se lhůtou 5 kalendářních dní. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude rozvojový záměr dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

 

Postup pro rozvojové záměry podané v této Mimořádné výzvě

Kapacity vybraných sociálních služeb budou po vyhodnocení rozvojových záměrů a splnění podmínek Programu opětovně zařazeny do Dočasné sítě pro období 2024–2025. Jedná se zejména o podmínku, že poskytovatel sociální služby zařazený do Dočasné sítě je povinen do 10. 11. 2023 Odboru sociálních věcí KÚZK předložit přehled finanční podpory poskytnuté ze strany obcí za jednotlivé služby (ID) na kapacitu v Dočasné síti pro rok 2023. Poskytnutá podpora ze strany obcí by v těchto případech měla být zvýšena oproti předchozímu období u dané sociální služby, a to z důvodu navýšené kapacity v Dočasné síti. Není možné, aby poskytovatel zdroje obcí převedl ke kapacitám Dočasné sítě na úkor zdrojů ke kapacitám v Základní síti. Toto bude následně předmětem kontroly ze strany Zlínského kraje. Poskytnutá výše finanční podpory ze strany obcí bude posuzována ve vztahu k výši průměrných přepočtených úvazků PP poskytovatele, na které si požádal v rámci části B Programu.

V případě, že poskytovatel sociální služby nedoloží skutečně poskytnuté zdroje obce vypočtené dle článku IV. - B, odstavce 13 Programu, bude toto nedodržení zakládat úpravu kapacit v Dočasné síti na období 2024–2025. Nezakládá vratku dotace za rok 2023. Pokud výše zdrojů obce (včetně příspěvku zřizovatele) na Základní síť a Dočasnou síť bude nižší než vypočtená, dojde po ověření poskytnuté dotace za rok 2023 k úpravě Dočasné sítě na období 2024–2025, a to ke snížení výše podpořených úvazků odpovídající poskytnuté finanční podpoře ÚSC (obce).

 

Následný harmonogram:

Do 10. 11. 2023 – poskytovatel sociální služby předloží Odboru sociálních věcí KÚZK přehled finanční podpory poskytnuté ze strany obcí za jednotlivé sociální služby (ID) na kapacitu v Dočasné síti pro rok 2023, a to prostřednictvím webové aplikace KISSoS.

20. 11. 2023 RZK a 11. 12. 2023 ZZK – aktualizace Dočasné sítě pro období 2024–2025 v návaznosti na doložené skutečně poskytnuté zdroje obce vypočtené dle modelace.

RZK 18. 12. 2023 - pověření těchto služeb na tyto kapacity.

 

Předložené rozvojové záměry budou po splnění všech kritérií zařazeny do Dočasné sítě pro období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025 a zároveň sociální služba bude na toto období pověřena k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu.

 

V případě dotazů k podávání RZ doporučujeme zasílat dotazy PÍSEMNOU FORMOU a můžete kontaktovat Mgr. Evu Kvapilovou, tel.: 577 043 337, email: eva.kvapilova@zlinskykraj.cz nebo Mgr. Magdu Šimonkovou, tel.: 577 043 305, email: magda.simonkova@zlinskykraj.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou (tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@zlinskykraj.cz).

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru