Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro ROZVOJ KAPACIT RANÉ PÉČE ve Zlínském kraji pro rok 2023.

Tato mimořádná výzva je zaměřena pouze na řešení konkrétní situace – a to podpory rodičovských kompetencí (a to při výchově a při péči o dítě se zdravotním postižením). Jedná se o podporu rodin, ve kterých se narodilo dítě s nepříznivým zdravotním stavem (a to do 7 let věku). Cílem je podpořit rodičovské kompetence natolik, aby dítě mělo zajištěné všechny svoje potřeby a mohlo vyrůstat v přirozeném sociálním prostředí v rodině.

Mimořádná výzva je tedy vyhlášena pouze pro navýšení kapacit služeb Rané péče ve Zlínském kraji. Kapacita je poptávána pro Dočasnou síť.

Tato část Výzvy váže na realizaci Opatření SPRSS 2023-2025:

2.2.4       Zpřesnit požadavky na obsah a účel sociální služby - služby sociální prevence Raná péče –  následně vyhodnotit stávající služby a jejich kapacity

Vychází z identifikace Potřeby č. 8 - Podpora rodičovských kompetencí (a to při výchově dítěte/dětí a při péči o dítě se zdravotním postižením).

Realizací Kulatého stolu, který proběhl dne 13. 10. 2022 se všemi poskytovateli druhu rané péče ve Zlínském kraji, byly aktuálně zpřesněny potřebné kapacity Rané péče, které byly avizovány v rámci sběru potřeb z jednotlivých SO ORP.  

Konkrétně požadovaná kapacita rozvoje služeb rané péče pro rok 2023: celkem 3,17 úvazků v PP pro Zlínský kraj.

Druh sociální služby: Raná péče
Forma: Terénní forma/Převažující terénní
Kapacita: 3,17 úvazků v PP 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Harmonogram pro mimořádnou výzvu 2023:

Podané Rozvojové záměry poskytovatelů rané péče, jsou aktuálně zařazeny do Zásobníku pro rok 2023. Tyto budou následně dohodnoceny na Plné hodnocení.

Podané rozvojové záměry budou vyhodnocovány dle pravidel stanovených ve SRPSS 2023-2025 a následně v AP 2023 (viz následující).

Informace k hodnocení podaných RZ

U typů A – RZ, které reagují na mimořádnou výzvu, bude provedeno Plné hodnocení.

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově.

Postup hodnocení pro RZ typu A

1)         Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Proběhne u všech RZ, které reagují na části Výzvu

2)         První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o binární hodnocení, tedy ANO / NE

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ) ANO / NE

Druh sociální služby:   ANO / NE

Forma:                       ANO / NE

Kapacita:                    ANO / NE

Cílová skupina:            ANO / NE

Území SO ORP:            ANO / NE

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel e-mailem vyzván k vysvětlení s lhůtou 5 kalendářních dnů. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude rozvojový záměr dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

 3)         Druhý krok hodnocení

Pokud bude podáno více RZ na stejný bod výzvy a budou splněna všechna kritéria, pak bude přistoupeno k zaslání RZ vůči dotčeným ORP pro stanovení pořadí podaných RZ k podpoře.

RZ s nejvyšší mírou podpory bude přiděleno 10 bodů.

RZ s nižší mírou podpory bude přiděleno 5 bodů.

Všem ostatním RZ bude přiděleno 0 bodů.

Body v dané výši mohou být přiděleny pouze jednomu RZ, nikoliv více.

Proběhne u všech RZ, které reagují na Výzvu.

Postup pro rozvojové záměry podané v této výzvě

Kapacita vybrané sociální služby bude po vyhodnocení Rozvojových záměrů zařazena do Dočasné sítě Zlínského kraje.

Podané rozvojové záměry budou vyhodnocovány dle pravidel stanovených v AP 2023.

Vyhodnocení RZ bude probíhat od 31. 10. do 8. 11. 2022. Po vyhodnocení RZ, budou navržené kapacity u poskytovatelů promítnuty do Dočasné sítě ZK, která bude předložena na nejbližším jednání orgánů Zlínského kraje (RZK 21. 11. 2022 a následně ZZK 12. 12. 2022), Poskytovatelé budou na nové kapacity pověřeni po aktualizaci Dočasné sítě, na RZK dne 19. 12. 2022.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru