Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V termínu od 29. 6. 2023 do 18. 7. 2023 do 24:00 bude otevřena aplikace KISSoS pro výzvu pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro rok 2024, které reagují na obsah Výzvy.

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétních situací.

Mimořádná výzva je vyhlášena pro:

1A)    ROZVOJ KAPACIT RANÉ PÉČE ve Zlínském kraji pro jejich zařazení do Základní sítě 2023–2025, nejdříve však od 1. 1. 2024.

1B)    ROZVOJ KAPACIT PODPORY SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ ve Zlínském kraji (v SO ORP Uherský Brod) pro jejich zařazení do Základní sítě 2023–2025, nejdříve však od 1. 1. 2024

 

1A) Mimořádná výzva je v bodu 1A) vyhlášena pro rozvoj kapacit služeb Rané péče ve Zlínském kraji.

Konkrétně požadovaná kapacita rozvoje služeb Rané péče pro rok 2024: celkem max. 3,17 úvazků v PP pro Zlínský kraj. Kapacita je poptávána pro Základní síť.  

Tato mimořádná výzva je v bodě 1A) zaměřena na řešení konkrétní situace – a to podpory rodičovských kompetencí (a to při výchově a při péči o dítě se zdravotním postižením). Jedná se o podporu rodin, ve kterých se narodilo dítě s nepříznivým zdravotním stavem (a to do 7 let věku). Cílem je podpořit rodičovské kompetence natolik, aby dítě mělo zajištěné všechny své potřeby a mohlo vyrůstat v přirozeném sociálním prostředí v rodině.

Tato část Výzvy váže na realizaci Opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024 (dále jen „Akční plán 2024“):

2.2.4.2   Zajistit dostupnost sociální služby Raná péče v terénní formě pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním postižením“

Zachování kapacit služeb pro rok 2024, které byly zařazeny do Dočasné sítě pro rok 2023

Jedná se o zachování kapacit sociálních služeb Raná péče, které jsou aktuálně v Dočasné síti sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2023 do 31. 12. 2023, a které budou od 1. 1. 2024 zařazeny do Základní sítě.

Druh sociální služby: Raná péče
Forma: Terénní forma/Převažující terénní

Kapacita: 3,17 úvazků v PP 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Harmonogram pro mimořádnou výzvu 2024 – Raná péče:

Termíny podávání ze strany poskytovatelů sociálních služeb:

29. 6. – 18. 7. 2023 – podávání rozvojových záměrů pro rok 2024 do aplikace KISSoS

19. 7. – 1. 8. 2023 – vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

Podané rozvojové záměry budou vyhodnocovány dle pravidel stanovených ve SRPSS 2023-2025 a následně v Akčním plánu 2024.

 

1B) Mimořádná výzva je v bodu 1B) vyhlášena pro navýšení kapacit služeb Podpory samostatného bydlení v SO ORP Uherský Brod.

Konkrétně požadovaná kapacita rozvoje služeb Podpory samostatného bydlení pro rok 2024: celkem 1,00 úvazku v PP pro SO ORP Uherský Brod. Kapacita je poptávána pro Základní síť.

Tato mimořádná výzva v bodu 1B) aktuálně reaguje na změnu potřeb uživatelů stávajících sociálních služeb. Kapacity sociálních služeb DZP Medlovice a DZP Velehrad – Buchlovská budou transformovány do posílení terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením na území SO ORP Uherský Brod. Díky této transformaci bude umožněn přechod klientů z chráněného bydlení do samostatného bydlení s podporou sociální služby Podpora samostatného bydlení. Cílem je začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života a jejich osamostatnění se ve vlastní domácnosti. Uvolněné kapacity ve službě Chráněné bydlení budou k dispozici novým klientům. Kapacity v DZP jsou poníženy z důvodu jejich nevyužití.

Tato část Výzvy váže na realizaci Opatření Akčního plánu 2024:

2.1.1       Podporovat probíhající i začínající procesy směřující k deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb, k deinstitucionalizaci zdravotnických zařízení pro cílové skupiny „senioři“ a „osoby se zdravotním postižením“ – vychází z Potřeby č.2

 

Druh sociální služby: Podpora samostatného bydlení
Forma: Terénní forma/Převažující terénní

Území: SO ORP Uherský Brod
Kapacita: 1,00 úvazku v PP 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Podané Rozvojové záměry poskytovatelů Podpory samostatného bydlení pro SO ORP Uherský Brod, jsou aktuálně zařazeny v Zásobníku pro rok 2023. Tyto budou následně dohodnoceny na Plné hodnocení a poté v rámci Zásobníku přeřazeny do Podmínečných rozvojových opatření 2024.

 

 

Upozornění:

Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:

  • platně nevznikl a nemá IČ
  • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ obcemi a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Hodnoceny tedy budou i RZ podané obcí a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

 

Při podávání těchto RZ, které směřují k rozvoji Základní sítě (a to jak na novou službu či rozšíření kapacity stávající služby), je nezbytné komunikovat s obcemi o rozvoji SSL a jejich financování již při podání RZ. Zajištění spolupodílu obcí je zásadní podmínkou pro možnost  zařazení/rozšíření kapacity do Základní sítě/Dočasné sítě Zlínského kraje.

Informace k hodnocení podaných RZ

U typů RZ „A“, které nasedají na tuto mimořádnou výzvu, bude provedeno plné hodnocení.

 

Postup hodnocení pro RZ typu A

1)       Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí je eliminačním kritériem základního hodnocení.

 

2)       První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o binární hodnocení, tedy ANO / NE

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ): ANO / NE

Druh sociální služby:  ANO / NE

Forma:                                  ANO / NE

Kapacita:                           ANO / NE

Cílová skupina:              ANO / NE

Území SO ORP:              ANO / NE

 

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií, bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel emailem vyzván k vysvětlení se lhůtou 4 kalendářních dní. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude rozvojový záměr dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

 

Postup pro rozvojové záměry podané v této výzvě

Podané RZ poskytovatelů sociální služby Raná péče a Podpora samostatného bydlení budou vyhodnoceny odborem SOC KÚZK a toto hodnocení bude probíhat od 2. 8. do 7. 8. 2023 a aktualizací sítí sociálních služeb ve Zlínském kraji budou zařazeny jako Podmínečná rozvojová opatření do Zásobníku pro rok 2024 po předložení na nejbližším jednání orgánů Zlínského kraje (RZK 21. 8. 2023 a následně ZZK 11. 9. 2023).

Vybraní poskytovatelé v rámci mimořádné výzvy do 1. 11. 2023 doloží prostřednictvím Usnesení zastupitelstva obce o finanční podpoře sociální služby finanční podporu od obcí. Naplnění této podmínky musí poskytovatel sociální služby doložit nejpozději v termínu do 1. listopadu 2023 tak, aby mohla být služba na rozvoj pověřena k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu od 1. 1. 2024 a současně mohla proběhnout Aktualizace Základní sítě 2023–2025.

Poskytovatelé si podají žádost o finanční podporu v rámci OKSlužby, která bude zohledňovat jak kapacitu služby uvedenou v Základní síti 2023–2025/či Dočasné síti, tak současně zohlední navrženou kapacitu v rámci Podmínečných rozvojových opatření 2024. Toto probíhá dle harmonogramu pro podávání žádostí každoročně.

Následný harmonogram:

21. 8. 2023 RZK a 11. 9. 2023 ZZK – aktualizace Zásobníku v podobě Podmínečných opatření pro rok 2024 (sociální služby Raná péče a Podpora samostatného bydlení)

Do 1. 11. 2023 - doložení Usnesení zastupitelstva obce (vzor v Příloze č. 6 Akčního plánu SSL pro rok 2024)

20. 11. 2023 RZK a 11. 12. 2023 ZZK – aktualizace sítí sociálních služeb ZK v návaznosti na doložené Usnesení zastupitelstva obce

Pověření těchto služeb na tyto kapacity – RZK 18. 12. 2023

 

V případě dotazů k podávání RZ doporučujeme zasílat dotazy PÍSEMNOU FORMOU a můžete kontaktovat Mgr. Evu Kvapilovou, tel.: 577 043 337, email: eva.kvapilova@zlinskykraj.cz nebo Mgr. Magdu Šimonkovou, tel.: 577 043 305, email: magda.simonkova@zlinskykraj.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou (tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@zlinskykraj.cz).

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru