Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 18. 11. 2021 do 2. 12. 2021 bude otevřena aplikace KISSoS pro výzvu pro rozvojové záměry (dále jen „RZ“) pro rok 2023 typu A a B a do 25. 11. 2021 pro typ C.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže a byly aktualizovány.

Pro dotazy k podávání RZ je stanovena PÍSEMNÁ FORMA a můžete kontaktovat Ing. Lenku Lokajovou Hnilovou, email: lenka.lokajova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz.

Harmonogram výzvy pro podávání RZ pro rok 2023

Termíny podávání RZ ze strany poskytovatelů ssl:

C – RZ pro opětovný vstup do Základní i Dočasné sítě beze změny (podávají pouze služby v rámci Dočasné sítě, které mají uvedený „zdroj Dotace MPSV z kapitoly 313 SR“ (jedná se o pobytové odlehčovací služby).

18. 11. 2021 – 25. 11. 2021

Poskytovatel sociální služby, který má sociální službu zařazenou v Základní sítí, pak podá na každou sociální službu (každé ID) RZ typu C dle informací v Základní síti. RZ typu C podá poskytovatel, jehož Odlehčovací služba v pobytové formě je zařazena v Dočasné síti, které mají uvedený „zdroj Dotace MPSV z kapitoly 313 SR“.

A – RZ, které jsou v souladu s výzvou a/nebo reagují na opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro rok 2022

18. 11. 2021 – 2. 12. 2021

B – RZ, které nereagují na výzvu a na opatření Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro rok 2022, ale reagují na zjištěnou potřebu v území

18. 11. 2021 – 2. 12. 2021

U RZ typu A a B je v termínu od 3. 12. 2021 – 15. 12. 2021 požadováno vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem.

Termíny pro rozřazení a hodnocení RZ budou stanoveny na základě harmonogramu Rady a Zastupitelstva ZK na rok 2022. Po jeho schválení budou poskytovatelé informováni.

Podmínky pro podání RZ

Základním předpokladem pro vstup do Základní a Dočasné sítě je podání RZ.

Mimo tento předpoklad může být pro vstup do Základní sítě a Dočasné sítě realizováno výběrové řízení.

Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:

  • platně nevznikl a nemá IČ
  • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ obcemi a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Hodnoceny budou i RZ podané obcí a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

Zásobník je vždy pouze na rok. Pokud je RZ nyní v Zásobníku na rok 2022, a poskytovatel má úmysl RZ stále realizovat, musí být RZ opět podán, případně mohou být upřesněny údaje v RZ, například o požadované kapacitě.

Pokud se bude jednat o transformaci, tedy změna pobytové služby s ústavním charakterem pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí a i proces snižování kapacity či úplného opuštění pobytové služby, pak je povinnou přílohou potvrzení statutárního zástupce o tom, že započala příprava transformačního procesu, tvorba a zpracování transformačního plánu a že jsou zmapovány potřeby klientů (nemusí být schválen Transformační plán).

RZ je také třeba podat, pokud poskytovatel sociální služby plánuje realizovat investiční projekt a bude potřeba vydat na tyto kapacity souhlasné stanovisko či úmysl pověřit. Podaný RZ bude posuzován v Pracovní skupině pro Strategii sociálních služeb a v orgánech ZK. Kapacity požadované v RZ se mohou stát opatřením Akčního plánu pro daný rok.

RZ typu A pro rok 2023

O podpoře RZ typu A bude jednáno a to především s ohledem na hodnocení a disponibilní finanční zdroje.

RZ typu A budou zaměřeny:

1)     Vznik služby sociální péče pro osoby se specifickými potřebami (osoby s duálními diagnózami, osoby s poruchami chování) v pobytové formě

SO ORP Otrokovice

Potřeba č. 2 – Potřeba klientů v pobytových zařízeních, začleněných do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení

Požadavky:

Druh sociální služby: Chráněné bydlení

Forma: pobytová

Kapacita: 4 lůžka

Cílová skupina: osoby se specifickými potřebami (osoby s duálními diagnózami, osoby s poruchami chování)

2)     Navazující služby sociální prevence pro klienty Chráněného bydlení v SO ORP Otrokovice (dle bodu 1)

SO ORP Otrokovice

Potřeba č. 2 – Potřeba klientů v pobytových zařízeních, začleněných do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení

Požadavky:

Druh sociální služby: Sociální rehabilitace nebo Sociálně terapeutická dílna

Forma: SR (terénní, ambulantní), STD (ambulantní)

Kapacita: 1,00 úvazek v PP

Cílová skupina: osoby se specifickými potřebami (osoby s duálními diagnózami, osoby s poruchami chování)

3)     Rozvoj služby sociální péče pro osoby se specifickými potřebami (s projevy chování náročnými na péči) v ambulantní formě v SO ORP Rožnov pod Radhoštěm

SO ORP Rožnov pod Radhoštěm

Potřeba č. 10 - Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů

Požadavky:

Druh sociální služby: Denní stacionáře

Forma: Ambulantní

Kapacita: 1,00 úvazek v PP

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením – osoby se středně těžkým a těžkým mentálním handicapem v kombinaci s poruchou autistického spektra nebo jinými handicapy s projevy chování náročnými na péči

4)     Proces transformace v SO ORP Vsetín v návaznosti na transformaci Domova se zvláštním režimem Pržno

SO ORP Vsetín

Potřeba č. 2 - Potřeby klientů v pobytových zařízeních, začlenění do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení

Požadavky:

Druh sociální služby: Chráněné bydlení

Forma: pobytová

Kapacita: 10 lůžek

Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním vyvolaným účinkem alkoholu

5)     Proces transformace v SO ORP Uherské Hradiště v návaznosti na transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením Buchlovská

SO ORP Uherské Hradiště

Potřeba č. 2 - Potřeby klientů v pobytových zařízeních, začlenění do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení

Požadavky:

Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem

Forma: pobytová

Kapacita: 6 lůžek

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením s projevy chování náročnými na péči

6)     Sociální služby v Dočasné síti

Sociální služby, které budou mít v roce 2022 ukončeno financování z jiných zdrojů. Mimo projekty ZK a MPSV mimo zdroj „Dotace MPSV z kapitoly 313 SR”.

Jedná se o služby:

-        Charita Kroměříž; Osobní asistence; ID 1491324; Osobní asistence

-        Iskérka o.p.s.; Iskérka - sociální rehabilitace; ID 9262988; Sociální rehabilitace

-        Kamarád Rožnov o.p.s.; Kamarád Rožnov o.p.s.; ID 7986987; Sociálně terapeutické dílny

-        Charita Kroměříž; Sociální poradna; ID 9924394; Odborné sociální poradenství

-        Charita Otrokovice; Dluhové poradenství Samaritán; ID 3228586; Odborné sociální poradenství

-        Společnost Podané ruce o.p.s

  • Doléčovací centrum ve Zlínském kraji; ID 8664237; Služby následné péče
  • Terénní programy ve Zlíně; ID 8952114; Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách
  • Kontaktní centrum ve Zlíně; ID 5835780; Kontaktní centra
  • Terapeutické centrum ve Zlínském kraji; ID 6651192; Odborné sociální poradenství
  • Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji; ID 3424265; Odborné sociální poradenství

-        Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.; Občanská poradna Vsetín; Kontaktní pracoviště Občanské poradny Vsetín; ID 5826609; Odborné sociální poradenství

Požadavky:

Druh sociální služby: dle Dočasné sítě

Forma: dle Dočasné sítě, ale může být zúžena

Kapacita: maximálně dle Dočasné sítě

Cílová skupina: dle Dočasné sítě, ale může být zúžena

Území SO ORP: dle Dočasné sítě, ale nemůže být rozšířeno nad rámec Dočasné a Základní sítě

7)     Sociální služby, které budou reagovat na realizaci Opatření, které jsou již uvedené v AP 2022 –  která se opakovaně převádí z roku na rok. Primárně bude snaha tyto nepokryté potřeby realizovat. Jedná se o Opatření bez uvedení poskytovatele.  

7a)

OPATŘENÍ

Popis

VÝSTUP / zadání pro RZ

Území

2.1.21

Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením umožňující zůstat pečujícím osobám ekonomicky aktivní

Zachování kapacity 10 lůžek sociální služby Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

SO ORP Zlín

Požadavky: 

Druh sociální služby: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Forma: pobytová

Kapacita: 10 lůžek

Cílová skupina: osoby vyžadující péči jiné osoby

Území SO ORP: Zlín

7b) 

2.1.22

Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantních sociálních služeb

Zachování kapacity 4 lůžek sociální služby noclehárny

SO ORP Kroměříž

Požadavky:

Druh sociální služby: Noclehárny

Forma: Ambulantní

Kapacita: 4 lůžka

Cílová skupina: OOSV

Území SO ORP: Kroměříž

7c) 

2.4.15

Zachování počtu 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherský Brod (víceletá realizace)

Zachování 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v SO ORP Uherský Brod. Jedná se o kapacitu z Domova pro seniory Nezdenice, kde v roce 2017 mělo dojít k poklesu kapacit ze 165 o 50 lůžek domova pro seniory a vzniku 27 lůžek domova se zvláštním režimem. V průběhu roku 2018 došlo k upřesnění kapacit domova pro seniory na 133 lůžek a k posunutí termínu realizace vzniku domova se zvláštním režimem na 1. 2. 2019. K 1. 2. 2019 je cílová kapacita domova pro seniory 115 (pokles o 18 lůžek) a vzniklo 27 lůžek kapacity v domově se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Rozdíl dosud nenahrazené kapacity je 23 lůžek.

SO ORP Uherský Brod

 

Požadavky:

Druh sociální služby: Domovy pro seniory / Domovy se zvláštním režimem

Forma: pobytová

Kapacita: 23 lůžek

Cílová skupina: senioři

Území SO ORP: Uherský Brod

7d) 

2.4.17

Zachování kapacity pobytových služeb pro seniory komunitního typu ve SO ORP Holešov (víceletá realizace)

Zachování kapacity 2 lůžek pobytových služeb pro seniory komunitního typu. Jedná se o 2 lůžka, která byla zrušena z důvodu humanizace v Centrum pro seniory, příspěvková organizace, KOPRETINA, Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

SO ORP Holešov

Požadavky:

Druh sociální služby: Domovy pro seniory / Domovy se zvláštním režimem

Forma: pobytová

Kapacita: 2 lůžka

Cílová skupina: senioři

Území SO ORP: Holešov

7e)  

2.4.18

Podpora záměru vzniku kapacit pobytových služeb pro seniory komunitního typu ve Valašské Polance - v SO ORP Vsetín

Náhrada lůžek za zrušení Podlesí – podpořený investiční záměr vzniku 20 lůžek pobytové sociální služby (náhrada kapacit utlumeného Domova pro seniory Podlesí) + 5 lůžek pobytové odlehčovací služby + 5,00 úvazků pracovníků v PP v druhu sociální služby denní stacionář

SO ORP Vsetín

Požadavky:

Druh sociální služby: Domovy pro seniory / Domovy se zvláštním režimem /Odlehčovací služba v pobytové formě / Denní stacionáře

Forma: pobytová (DS, DZR, Odlehčovací služby), ambulantní (Denní stacionáře)

Kapacita: 25 lůžek a 5,00 úvazků v PP v Denním stacionáři

Cílová skupina: senioři

Území SO ORP: Vsetín

7f)  

2.4.19

Zachování počtu 8 lůžek pobytových služeb pro seniory v SO ORP Uherské Hradiště (víceletá realizace)

•             8 lůžek za snížení DS v roce 2018 v ORP UH původně kapacita DS Domov pro seniory Uherské Hradiště (ID 8332631) 152 a pokles na 112, tedy o 40 lůžek a vznik 32 lůžek domova se zvláštním režimem.

•             7 lůžek za snížení DS v ORP UH původně kapacita v Domov pro seniory Uherské Hradiště (ID 8332631) v roce 2020 (RZ 360 a 315) – jedná se o snížení kapacity o 35 lůžek z celkové kapacity 112 na 77 a vznik dalších 28 lůžek v domově se zvláštním režimem na celkovou kapacitu 60. – (opatření přechází z Akčního plánu 2020).

Z důvodu zjištěných nových skutečností po provedeném posouzení požárně bezpečnostního řešení stavby bylo poskytovatelem SSL dále požádáno o zachování stávajících kapacit. Domov pro seniory Uherské Hradiště (ID 8332631) bude mít i nadále 112 lůžek a domov se zvláštním režimem 32 lůžek. V nejbližší době k realizaci investiční akce nedojde.

SO ORP Uherské Hradiště

Požadavky:

Druh sociální služby: Domovy pro seniory / Domovy se zvláštním režimem

Forma: pobytová

Kapacita: 8 lůžek

Cílová skupina: senioři

Území SO ORP: Uherské Hradiště

 

RZ typu B pro rok 2023

Prostřednictvím RZ typu B může poskytovatel:

-        Avizovat změnu potřeb ve svých službách (např. snížení, zvýšení kapacit, změny druhu služeb na základě potřeb uživatelů).

-        Podat RZ na transformační procesy, které vychází z transformačních plánů a jejich realizace se plánují teprve uskutečnit.

-        U RZ vyvolaných změnou potřeb, je nutné popsat nepříznivou sociální situaci osob, na které je RZ směřován. Vede-li změna potřeb ke snížení kapacity sociální služby zařazené již v Základní síti a vzniku služby nové, dosud nezařazené, je nutné podat RZ dva s popisem vzájemné provazby RZ.

 

Před samotnou realizací, bude u RZ typu B na žádost poskytovatele o avizované změně, zařazeného v Zásobníku 2023, dokončeno hodnocení a po splnění všech podmínek může být zařazen do Základní či Dočasné sítě ZK.

 

Podávání RZ do aplikace KISSOS

Konkrétní postup pro vyplnění jednotlivých typů RZ je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz.

Vyplňujte pouze barevně označené části RZ dle typu RZ A / B / C – možnost editace všech polí bez ohledu na typ RZ.

 

Plné hodnocení bude u RZ typu A.

Pouze ty RZ, které budou plně hodnoceny, mohou být podpořeny do max. absorpční kapacity 16,771 mil. Kč za všechny zdroje krytí nákladů.

V případě, že dojde k poklesu předpokládaných zdrojů od jednotlivých aktérů financování sociálních služeb a byla by tím ohrožena finanční udržitelnost Základní sítě, pak nebude možné podpořit rozvoj kapacit sociálních služeb a využít plně absorpční kapacity Základní sítě.

Při RZ na novou sociální službu či rozšíření kapacity sociální služby je nezbytné komunikovat s SO ORP o rozvoji SSL a jejich financování již při podání RZ. Zajištění vícezdrojového financování je zásadní pro možnost zařazení do Základní sítě.

Proces podávání RZ je popsán níže v samostatných dokumentech ke stažení.

Informace k hodnocení RZ pro síť 2023

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově.

Postup hodnocení pro RZ typu A a B

1)     Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí, je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Zde končí hodnocení RZ typu B.

2)     První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o typ hodnocení ANO / NE

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ) ANO / NE

Druh sociální služby:                ANO / NE

Forma:                                    ANO / NE

Kapacita:                                 ANO / NE

Cílová skupina:                         ANO / NE

Území SO ORP:                         ANO / NE

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií, bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel emailem vyzván k vysvětlení s lhůtou 5 kalendářních dnů (na emaily uvedené v RZ). V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude rozvojový záměr dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude z hodnocení RZ vyřazen.

3)     Druhý krok hodnocení:

Pokud bude podáno více RZ na stejný bod výzvy (1-7) a budou splněna všechna kritéria, pak bude přistoupeno k zaslání RZ vůči dotčeným ORP pro stanovení pořadí podaných RZ k podpoře.

RZ s nejvyšší mírou podpory bude přiděleno 10 bodů.

RZ s nižší mírou podpory bude přiděleno 5 bodů

Všem ostatním RZ bude přidělena 0.

Body mohou být přiděleny pouze jednomu RZ, nikoliv více.

 

Další informace k hodnocení RZ:

Hodnocení jednotlivých typů RZ může být rozloženo v čase.

Rozvojové záměry budou hodnoceny podle obsahu, tzn., že po formálním hodnocení mohou být hodnotitelem přeřazeny do odpovídajícího typu (typ A nebo typ B).

Předložené RZ typu A, které projdou Eliminačním kritériem, budou plně hodnoceny.

A pokud nebude RZ typu A zařazen do základní sítě případně do Dočasné sítě, bude zařazen do Zásobníku RZ pro rok 2023.

Všechny předložené RZ typu B, které projdou Eliminačním kritériem, budou zařazeny do Zásobníku RZ pro rok 2023.

Výstupem hodnocení RZ bude seznam RZ k podpoře v Základní/Dočasné síti.

U RZ hodnocených i ve druhém kroku není nedosažení určitého počtu bodů důvodem pro vyřazení RZ.

Návrhy Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, který je předložen PS pro Strategii ssl a následně orgánům Zlínského kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK) ke schválení.

Poskytovatelé nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní sítě. Základní síť, Zásobník a Dočasná síť budou zveřejněny na webových stránkách kraje po jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

Připravované rozvojové záměry je vhodné co nejdříve představit obcím, v jejich územním obvodu se předpokládá realizace rozvojového záměru a tudíž by mělo ze strany této obce dojít k finanční podpoře.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru