Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 16. 11. 2022 do 02. 12. 2022 je otevřena webová aplikace KISSoS pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro rok 2024 typu A a B.

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech níže.

V případě dotazů k podávání RZ upřednostňujeme PÍSEMNOU FORMU a můžete kontaktovat Mgr. Martinu Strýčkovou, tel.: 577 043 314, email: martina.stryckova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, tel.: 577 043 309, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou, tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz.

Harmonogram Výzvy pro podávání RZ pro rok 2024 (dále jen "Výzva pro rok 2024")

Termíny podávání RZ ze strany poskytovatelů ssl:

Zpřístupnění webové aplikace KISSoS od 16. 11. 2022 do 02. 12. 2022

  • A – RZ, které jsou v souladu s Výzvou pro rok 2024
  • B - RZ, které nereagují na Výzvu  pro rok 2024, ale reagují na zjištěnou potřebu v území dle sběru informací o potřebách pro AP 2024 (příloha Přehled potřeb za jednotlivá území SO ORP pro rok 2024)

U RZ typu A a B je v termínu od 05. 12. 2022 – 15. 12. 2022 požadováno vyjádření SO ORP k souladu RZ s komunitním plánem.

RZ typu C (žádost o opětovný vstup do sítě ZK) se nově v rámci Výzvy pro rok 2024 nepodávají. Základní síť byla vytvořena a je schválena na období tří let, 2023 – 2025.

Tato výzva se netýká služeb sociální péče v terénní formě, které jsou zařazeny do Dočasné sítě Zlínského kraje a jsou financovány pouze z rozpočtu Zlínského kraje a obcí. Pro tyto služby bude vyhlášena na rok 2024 mimořádná výzva v průběhu roku 2023.

 

Podmínky pro podání RZ

Základním předpokladem pro vstup do Základní sítě 2023-2025, Dočasné sítě a Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024 (dále jen "Zásobník pro rok 2024") je podání RZ. Současně ho musí podávat i poskytovatel ssl, který požaduje provést změny u stávajících služeb, zařazených v sítích Zlínského kraje.

Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:

  • platně nevznikl a nemá IČ
  • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ obcemi a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Hodnoceny budou i RZ podané obcí a RZ pro sociální službu druhu Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

Zásobník je vždy pouze na rok. Pokud je RZ nyní v Zásobníku na rok 2023 a poskytovatel ssl má úmysl RZ stále realizovat, musí být RZ opět podán, případně mohou být upřesněny údaje v RZ, například o požadované kapacitě.

Pokud se bude jednat o transformaci, tedy změnu pobytové služby s ústavním charakterem pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí a i proces snižování kapacity či úplného opuštění pobytové služby, pak je povinnou přílohou potvrzení statutárního zástupce o tom, že započala příprava transformačního procesu, tvorba a zpracování transformačního plánu a že jsou zmapovány potřeby klientů (nemusí být schválen Transformační plán).

RZ je také třeba podat, pokud poskytovatel ssl plánuje realizovat investiční projekt a bude potřeba vydat na tyto kapacity souhlasné stanovisko či úmysl pověřit.  

  • RZ typu A pro rok 2024

O podpoře RZ typu A bude jednáno, a to především s ohledem na hodnocení a disponibilní finanční zdroje.

RZ typu A budou zaměřeny:

1)     Vznik služby sociální péče pro osoby se specifickými potřebami (osoby s duálními diagnózami, osoby s poruchami chování, osoby s projevy chování náročnými na péči) v pobytové formě. Kapacita je poptávána pro Základní síť 2023-2025.

Potřeba č. 2 – Potřeba klientů v pobytových zařízeních, začleněných do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení

Požadavky:

Druh sociální služby:             Chráněné bydlení

Forma:                                    pobytová

Kapacita:                                4 lůžka

Cílová skupina:                      osoby se specifickými potřebami (osoby s duálními diagnózami, osoby s poruchami chování, osoby s projevy chování náročnými na péči)

Území SO ORP:                     Zlínský kraj

2)     Sociální služby, které budou reagovat na realizaci Opatření, které jsou již uvedené v AP 2023 a které se doposud nepodařilo zrealizovat. Jedná se o Opatření bez uvedení poskytovatele. Kapacita je poptávána pro Základní síť 2023-2025.

2a)

OPATŘENÍ

Popis

VÝSTUP / zadání pro RZ

Území

2.2.1.1

Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením umožňující zůstat pečujícím osobám ekonomicky aktivní

Zachování kapacity 10 lůžek sociální služby Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

SO ORP Zlín

Požadavky:

Druh sociální služby:             Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Forma:                                   pobytová

Kapacita:                               10 lůžek

Cílová skupina:                     osoby vyžadující péči jiné osoby

Území SO ORP:                     Zlín

2b)

2.1.2.1

Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantních sociálních služeb

Zachování kapacity 4 lůžek sociální služby noclehárny

SO ORP Kroměříž

Požadavky:

Druh sociální služby:             Noclehárny

Forma:                                   ambulantní

Kapacita:                               4 lůžka

Cílová skupina:                     OOSV

Území SO ORP:                     Kroměříž

3)     Rozšíření kapacit u stávajících sociální služeb, které budou reagovat na vyhlášený Program „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“ pro osoby se zdravotním postižením v terénní/ambulantní formě. Kapacita je poptávána pro Dočasnou síť.

3a)

Potřeba č. 2 – Potřeba klientů v pobytových zařízeních, začleněných do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení

Požadavky:

Druh sociální služby:             Sociální rehabilitace

Forma:                                   terénní

Kapacita:                               1,0 úvazek v PP

Cílová skupina:                     osoby se zdravotním postižením

Území SO ORP:                     Kroměříž

3b)

Potřeba č. 2 – Potřeba klientů v pobytových zařízeních, začleněných do běžné společnosti zejména v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení

Požadavky:

Druh sociální služby:             Sociálně terapeutické dílny

Forma:                                   ambulantní

Kapacita:                               1,5 úvazku v PP

Cílová skupina:                     osoby se zdravotním postižením

Území SO ORP:                     Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž

 

  • RZ typu B pro rok 2024

Prostřednictvím RZ typu B může poskytovatel ssl:

-        Avizovat změnu potřeb ve svých službách (např. snížení, zvýšení kapacit, změny druhu služeb na základě potřeb uživatelů, změny v rozsahu územní působnosti).

-        Podat RZ na transformační procesy, které vychází z transformačních plánů a jejich realizace se plánují teprve uskutečnit.

-        U RZ vyvolaných změnou potřeb je nutné popsat nepříznivou sociální situaci osob, na které je RZ směřován. Vede-li změna potřeb ke snížení kapacity sociální služby zařazené již v Základní síti a vzniku služby nové, dosud nezařazené, je nutné podat RZ dva s popisem vzájemné provazby RZ.

Podané RZ typu B budou po provedení Základního hodnocení zařazeny do Zásobníku pro rok 2024. Před případnou podporou RZ proběhnou jednání s územím a bude dokončeno plné hodnocení RZ. Po splnění podmínek vycházejících z platného strategického dokumentu může být RZ na základě žádosti poskytovatele ssl přeřazen do sítí ZK.

 

Podávání RZ do webové aplikace KISSoS

Konkrétní postup pro vyplnění jednotlivých typů RZ je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz.

Vyplňujte pouze barevně označené části RZ dle typu RZ A / B dle návodu.

V případě, že poskytovatel ssl reaguje na více bodů v rámci vyhlášené Výzvy, je nezbytné, aby podal RZ typu A samostatně na každý bod Výzvy (Příklad: poskytovatel SSL reaguje na bod 1) a bod 3b) - podá 2 RZ typu A).

Plné hodnocení bude u RZ typu A.

V případě, že dojde k poklesu předpokládaných zdrojů od jednotlivých aktérů financování sociálních služeb a byla by tím ohrožena finanční udržitelnost Základní sítě 2023-2025, pak nebude možné podpořit rozvoj kapacit sociálních služeb a využít plně absorpční kapacity Základní sítě 2023-2025.

Při RZ na novou sociální službu či rozšíření kapacity sociální služby, případně avizovaného útlumu či zrušení, je nezbytné komunikovat s SO ORP o této změně. V případě rozvoje sociální služby je nutné komunikovat o spoluúčasti obcí při jejich  financování již při podání RZ. Zajištění vícezdrojového financování je zásadní pro možnost zařazení do sítí Zlínského kraje.

Proces podávání RZ je popsán níže v samostatných dokumentech ke stažení. 

Informace k hodnocení RZ pro síť 2024

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově.

Postup hodnocení pro RZ typu A a B

1)     Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí, je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Zde končí hodnocení RZ typu B.

2)     První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o typ hodnocení ANO / NE.

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ) ANO / NE

Druh sociální služby:             ANO / NE

Forma:                                   ANO / NE

Kapacita:                                ANO / NE

Cílová skupina:                      ANO / NE

Území SO ORP:                     ANO / NE

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií, bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel ssl e-mailem vyzván k vysvětlení s lhůtou 5 kalendářních dnů. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude RZ dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

3)     Druhý krok hodnocení

Pokud bude podáno více RZ na stejný bod výzvy (1-3) a budou splněna všechna kritéria, pak bude přistoupeno k zaslání RZ vůči dotčeným ORP pro stanovení pořadí podaných RZ k podpoře.

RZ s nejvyšší mírou podpory bude přiděleno 10 bodů.

RZ s nižší mírou podpory bude přiděleno 5 bodů

Všem ostatním RZ bude přidělena 0.

Body mohou být přiděleny pouze jednomu RZ, nikoliv více.

 

Další informace k hodnocení RZ:

Hodnocení jednotlivých typů RZ může být rozloženo v čase.

Rozvojové záměry budou hodnoceny podle obsahu, tzn. že po formálním hodnocení mohou být hodnotitelem přeřazeny do odpovídajícího typu (typ A nebo typ B).

Předložené RZ typu A, které projdou Eliminačním kritériem, budou plně hodnoceny.

A pokud nebude RZ typu A zařazen do Základní sítě 2023-2025 případně do Dočasné sítě, bude zařazen do Zásobníku pro rok 2024.

Všechny předložené RZ typu B, které projdou Eliminačním kritériem, budou zařazeny do Zásobníku pro rok 2024.

Výstupem hodnocení RZ bude seznam RZ k podpoře v Základní síti 2023-2025.

U RZ hodnocených i ve druhém kroku není nedosažení určitého počtu bodů důvodem pro vyřazení RZ.

Návrhy Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, který je předložen orgánům Zlínského kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK) ke schválení.

Poskytovatelé SSL nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní sítě. Základní síť 2023-2025, Dočasná síť a Zásobník pro rok 2024 budou zveřejněny na webových stránkách kraje po jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

Připravované rozvojové záměry je vhodné co nejdříve představit obcím, v jejichž územním obvodu se předpokládá realizace rozvojového záměru, a tudíž by mělo ze strany této obce dojít k finanční podpoře.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru